Επιχειρήσεις

Intracom: Στις 28 Δεκεμβρίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της intracom, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίστηκε για τις 28 Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει τα εξής:

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση της 3ης Δεκεμβρίου 2020, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εδρεύουσας στην Παιανία Αττικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAΚΑΤ», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 28η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Κτίριο Β7, Αμφιθέατρο, 2ος όροφος) προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση του από 24.11.2020 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του κλάδου μεταλλικών κατασκευών της Εταιρείας και εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «FRACASSO HELLAS
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και τον δ.τ. «FRACASSO HELLAS», μετά από ακρόαση:

α) της Λογιστικής Κατάστασης του Εισφερόμενου Κλάδου της 30.9.2020

β) της από 24.11.2020 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4601/2019

γ) της από 24.11.2020 Έκθεσης της ελεγκτικής εταιρείας «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» για την αποτίμηση της λογιστικής αξίας του Εισφερόμενου ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 19ο χλμ Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία Αττικής, Τ:+30 210 667 4700 F: +30 210 664 6353 E: [email protected]. Web: www.intrakat.com, Κλάδου Μεταλλικών Κατασκευών της Εταιρείας , σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4548/2018 και

δ) της από 25.11.2020 Έκθεσης της ελεγκτικής εταιρείας «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» επί του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019

2. Έγκριση της διάσπασης με απόσχιση του κλάδου μεταλλικών κατασκευών της Εταιρείας και εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «FRACASSO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και τον δ.τ. «FRACASSO HELLAS»(κατ’ εφαρμογή των άρθρων 57 παρ.2 και 58 του Ν. 4601/2019, καθώς και των διατάξεων του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 52 του Ν.4172/2013)

3. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης και για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της απόσχισης.

4. Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας σχετικά με την ως άνω απόσχιση.

5. Απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως και την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων.

6. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση των Μετόχων της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28/12/2020 εδώ.

TAGS:

close menu