Χρηματιστήριο

Epsilon Net: Η Ginger Digital BidCo απέκτησε το 1,46%

Η EPSILON NET Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία Ginger Digital BidCo Μονοπρόσωπη A.Ε.  στις 29.04.2024, απέκτησε συνολικά 790.443 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας Epsilon Net A.E., που αντιστοιχούν στο 1,46% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, έναντι τιμήματος 12,00 ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, οι οποίες θα εκκαθαριστούν την 02.05.2024.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω χρηματιστηριακές συναλλαγές-εξαγορές, ο Προτείνων, μαζί με τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα (όπως ορίζονται στο άρθρο 2(ε) του Ν. 3461/2006), κατέχουν έως 29.04.2024 ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου ίσο με 68,37% της Εταιρείας.

close menu