Έργα - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός 19,8 εκατ. ευρώ για τα ψηφιακά έργα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής από την ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού με στόχο την “Ανάπτυξη και Προσαρμογή Πληροφοριακών Συστημάτων και Διασυνδέσεων” προϋπολογισμού 19,8 εκατ. ευρώ προχώρησε η ΟΠΕΚΕΠΕ. Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μέσω της ανάπτυξης και υποστήριξης των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

το έργο περιλαμβάνει:

  • Σχεδιασμό, ανάπτυξη και παράδοση σε λειτουργική μορφή ενός κεντρικού ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος συγκέντρωσης δεδομένων (data collection) με τη δημιουργία αποθήκης δεδομένων και τη χρήση τεχνικών data analytics και εξόρυξης δεδομένων (κεντρικό Σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας – BI) για την εξαγωγή δεικτών παρακολούθησης για τη νέα ΚΑΠ
    σύμφωνα με το εθνικό στρατηγικό σχέδιο.
  • Σχεδιασμό, ανάπτυξη και παράδοση σε λειτουργική μορφή στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μιας κεντρικής γνωσιακής πλατφόρμας, η οποία θα επιτρέπει τη διαχείριση και δημοσιοποίηση των διοικητικών και στατιστικών δεδομένων και δεικτών παρακολούθησης των στρατηγικών σχεδίων και πολιτικών του υπουργείου, σύμφωνα με ρόλους και αρμοδιότητες, σε ομάδες υπηρεσιακών (στελέχη του υπουργείου και εποπτευόμενων Οργανισμών) και μη χρηστών (παραδειγματικά όπως δικαιούχοι επιδοτήσεων, ερευνητές, ακαδημαϊκή κοινότητα, γεωργικοί σύμβουλοι, και εν γένει αγροτικό κοινό και πολίτες.
  • Σχεδιασμό, ανάπτυξη και παράδοση σε λειτουργική μορφή 3 νέων ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και αναβάθμιση ενός υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος σε τομείς παρεμβάσεων που προκύπτουν από το στρατηγικό σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ και δεν υποστηρίζονται επαρκώς από υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα, ήτοι: ΟΠΣ Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ΟΠΣ Παρακολούθησης Εκτάσεων (monitoring), ΟΠΣ Ανίχνευσης Απάτης, ΟΠΣ συλλογικών σχημάτων και τομεακών προγραμμάτων. Τα ανωτέρω ΠΣ αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και προβλέπεται και επιβάλλεται να έχουν πλήρη διασύνδεση με τρίτα συστήματα όπως πχ ΑΑΔΕ.
  • Σχεδιασμό, ανάπτυξη και παράδοση σε λειτουργική μορφή μιας σειράς τυποποιημένων βιβλιοθηκών / υπηρεσιών (web services, views, batches διαδικασίες) που θα επιτρέπουν την επικοινωνία του νέου κεντρικού ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος με τρίτα συστήματα εκτός ΥπΑΑΤ και εποπτευόμενων οργανισμών και με υπάρχοντα παλιότερα πληροφοριακά συστήματα προηγούμενης προγραμματικής περιόδου εντός ΥπΑΑΤ κα εποπτευομένων οργανισμών (όπως ΟΠΣΑΑ, ΟΠΣΕΑΕ) που θα παραμείνουν σε λειτουργία.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης υποδομής για την εγκατάσταση των συστημάτων και των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου στο κυβερνητικό νέφος (g-cloud). Συμπεριλαμβάνονται σχετικές υπηρεσίες ασφάλειας και ακεραιότητας των δεδομένων.
close menu