Έργα - Εγκαταστάσεις

Στις ΟΤΕ και Satways η αναβάθμιση του Συστήματος ENGAGE έναντι 10 εκατ. ευρώ

Η κοινοπραξία των εταιρειών ΟΤΕ-Satways είναι ο ανάδοχος του έργου της Κοινωνίας της Πληροφορίας για την αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ENGAGE, του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, έναντι 10.009.515,60 ευρώ.

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση της απαραίτητης υποδομής λογισμικού και εξοπλισμού του Πληροφοριακού Συστήματος ENGAGE (ΟΠΣΣΔΠΣΕΠ – Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Συστήμα Συντονισμού Δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος και Ενημέρωσης Πολιτών) με κύριο στόχο να καλύψει επιπλέον λειτουργικές απαιτήσεις του Π.Σ. για την υποστήριξη όλων των φάσεων του κύκλου ζωής διαχείρισης κρίσεων με εμπλοκή όλων των αρμόδιων φορέων. Επιπλέον, δεδομένης της εμπλοκής πολλαπλών φορέων και επιχειρησιακών κέντρων καθώς και αντίστοιχης πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων τους, κρίνεται αναγκαίος ο σχεδιασμός ενός αναβαθμισμένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με σαφώς καθορισμένες ανοικτές διεπαφές (διαλειτουργικότητα με υπάρχοντα και μελλοντικά συστήματα Φορέων Δημόσιας Ασφάλειας, συστήματα του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα κ.ο.κ.), καθώς και με δυνατότητες διαχείρισης μεγάλου όγκου πληροφορίας (Big Data), γρήγορης απόκρισης, κλιμάκωσης (scalability) και επεκτασιμότητας

close menu