Εξαγορές - Συγχωνεύσεις

Ολοκληρώθηκε η συμφωνία Άκτωρ-Intrakat έναντι 214 εκατ. ευρώ

Το πράσινο φως για την πώληση της θυγατρικής Άκτωρ στην Intrakat έδωσε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελλάκτωρ, έναντι 214 εκατ. ευρώ.

H οικονομική πρόταση της ΙΝΤΡΑΚΑΤ για την απόκτηση της ΑΚΤΩΡ, προβλέπει:

– την καταβολή τιμήματος ύψους 100 εκατ. ευρώ για το 100% των μετοχών, εκ των οποίων τα 20 εκατ. ευρώ κατεβλήθησαν με την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών και τα 80 εκατ. ευρώ πρόκειται να καταβληθούν με

την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

– την αποπληρωμή ενδοομιλικών δανείων που είχε παράσχει η εταιρεία και θυγατρικές της προς την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ έως του ποσού των 114 εκατ. ευρώ. Η αποπληρωμή των εν λόγω υποχρεώσεων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά σε διάστημα έως 24 μηνών από την ολοκλήρωση της πώλησης.

Όπως σημειώνεται στη σύμβαση αγοραπωλησίας που θα τεθεί στη σημερινή γενική συνέλευση για την ολοκλήρωση της συναλλαγής πρέπει να έχουν εκπληρωθεί μέχρι την ημερομηνία Ολοκλήρωσης (12 μήνες το αργότερο από την ημερομηνία υπογραφής), οι κατωτέρω όροι:

1. Έγκριση της Συναλλαγής από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού.

2. Γνωστοποίηση της Συναλλαγής και λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων από διοικητικές και εποπτικές αρχές και τρίτους.

3. Έγκριση από την ΕΓΣ των μετόχων των Πωλητριών.

4. Την προσκομιδή των ετήσιων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της ΑΚΤΩΡ για το έτος 2022.

5. Την υπογραφή σύμβασης ενεχύρου του 50% των μετοχών του συνολικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

Η ΙΝΤΡΑΚΑΤ αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποκαταστήσει την ΕΛΛΑΚΤΩΡ σε όλες τις εταιρικές εγγυήσεις που έχει χορηγήσει η τελευταία υπέρ της ΑΚΤΩΡ και σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτό, αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει την ΕΛΛΑΚΤΩΡ για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί στο πλαίσιο των εγγυήσεων αυτών.

Κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα υπογραφεί σύμβαση ενεχύρου μετοχών της ΑΚΤΩΡ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50% του συνολικώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, σε εξασφάλιση της αποπληρωμής του ποσού των 114 εκ ευρώ, το οποίο θα αίρεται σταδιακά. Περαιτέρω, τα Μέρη θα υπογράψουν τα απαιτούμενα έγγραφα για τη μεταβίβαση των μετοχών.

Ο τομέας κατασκευών είχε διαχρονικά σημαντική συνεισφορά στα έσοδα του ομίλου, ωστόσο επηρέαζε αρνητικά τη λειτουργική του κερδοφορία, λόγω των ζημιoγόνων αποτελεσμάτων του κατά τα τελευταία έτη. Το 2022 είχε αρνητικά EBITDA 1,6 εκατ. ευρώ (από -75 εκατ. το 2021) και ζημίες 15,67 εκατ. ευρώ (από ζημίες σχεδόν 99 εκατ. το 2021). Αποτέλεσμα των ζημιογόνων αποτελεσμάτων της Εταιρείας είναι η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της από τη χρήση 2010. Η μεταβίβαση του τομέα κατασκευών αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια εσόδων για τον όμιλο, ωστόσο σε επίπεδο αποτελεσμάτων της αναμένεται βελτίωση (η κατασκευή εισέφερε έσοδα σχεδόν 555 εκατ. ευρώ το 2022 επί συνόλου 1,04 δις ευρώ)”.

close menu