Χρηματοδοτήσεις

Διακήρυξη για τα ψηφιακά δικαιώματα συντάσσει η Ευρώπη

Ένα σημαντικό βήμα, σε παγκόσμιο επίπεδο, κάνει η Ευρώπη, ολοκληρώνοντας τη Διακήρυξη σχετικά με τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αξίες, επί της οποίας επήλθε συμφωνία ανάμεσα στα κράτη-μέλη, το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Φιλοδοξία της Ένωσης είναι η κίνηση αυτή να βρει μιμητές, σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε η ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τα ψηφιακά δικαιώματα να εξελιχθεί σε διεθνές σημείο αναφοράς.

Η διακήρυξη αποσκοπεί στην προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, θέτοντας τους ανθρώπους στο επίκεντρο, με την ψηφιακή τεχνολογία να είναι επωφελής για όλα τα άτομα, όλες τις επιχειρήσεις και την κοινωνία στο σύνολό της.

“Η διακήρυξη καθορίζει την ευρωπαϊκή μελλοντική πορεία όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών και των οικονομιών μας. Η προώθηση και η προστασία των αξιών στο ψηφιακό περιβάλλον είναι ουσιαστικής σημασίας, για την ιδιωτική ζωή, τον ατομικό έλεγχο των δεδομένων, την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες και την εκπαίδευση, τις δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας, τη συμμετοχή στον δημόσιο βίο ή την ελευθερία επιλογής”, σχολίασε ο Ivan Bartoš, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Τσεχίας, αρμόδιος για την Ψηφιοποίηση.

Τι προβλέπει η Διακήρυξη

Το κείμενο της Διακήρυξης υπενθυμίζει τα συναφή δικαιώματα στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού και στόχος είναι να χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς για τις επιχειρήσεις και άλλους σχετικούς φορείς κατά την ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών.

Στόχος είναι, επίσης, η διακήρυξη να καθοδηγεί τους υπευθύνους χάραξης πολιτικών κατά την εξέταση του οράματος τους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τοποθετώντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού, στηρίζοντας την αλληλεγγύη και την ένταξη, διασφαλίζοντας τη συνδεσιμότητα, την ψηφιακή εκπαίδευση, την κατάρτιση και τις δεξιότητες, καθώς και την πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες στο διαδίκτυο.

Η διακήρυξη τονίζει τη σημασία της ελευθερίας επιλογής σε ό,τι αφορά τις αλληλεπιδράσεις με τους αλγόριθμους και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης σε ένα δίκαιο ψηφιακό περιβάλλον.

Απευθύνει, επίσης, έκκληση για ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας στο ψηφιακό περιβάλλον, ιδίως για τα παιδιά και τους νέους. Τα κράτη-μέλη, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή δεσμεύονται, επίσης, να στηρίξουν την ανάπτυξη και τη χρήση βιώσιμων τεχνολογιών.

Χρονοδιάγραμμα

Το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Από την πλευρά του Συμβουλίου, η τσεχική Προεδρία προτίθεται να υποβάλει τη συμφωνία στους αντιπροσώπους των κρατών-μελών (ΕΜΑ) το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υπογραφή της από τα τρία συνυπογράφοντα θεσμικά όργανα κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου.

ΕΕ

close menu