Έργα - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός υποστήριξης Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜμΕ 9,36 εκατ. ευρώ από την ΚτΠ

Στην διενέργεια ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τη λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ» προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Το αντικείμενο του έργου της Συμφωνίας – Πλαίσιο συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τη λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ, προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΚτΠ ΜΑΕ υποδιαιρείται στα παρακάτω τμήματα :

Τμήμα 1: Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ).
Τμήμα 2: Παροχή Υπηρεσιών Διαχειριστικής, Επιχειρησιακής και Τεχνολογικής Υποστήριξης των δικαιούχων σε όλο τον κύκλο ζωής της δράσης.
Τμήμα 3 : Σχεδιασμός, υλοποίηση και Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος για τη λειτουργία μηχανισμού πληρωμών προγραμμάτων επιδοτήσεων (Escrow Accounts)

Η συνολική εκτιμώμενη αξία του συνόλου των συμβάσεων που πρόκειται να συναφθούν στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο, καθ’ όλη τη διάρκειά της, και για όλα τα τμήματά ανέρχεται κατ’ ανώτατο στο ποσό 9.360.000 ευρώ (11.606.400 με ΦΠΑ)

Έργα - Διαγωνισμοί

close menu