Έργα - Εγκαταστάσεις

Υπεγράφη η σύμβαση των 117 εκ. ευρώ για την ψηφιοποίηση των αρχείων Δημόσιας Υγείας

Intrakat, ΟΤΕ, Μυτιληναίος, Globitel και οι ενώσεις εταιρειών «Netcompany Intrasoft- Qualco», «Uni Systems – Αρχειοθήκη», «Nova – Profile» και «Vodafone – Inform – Cosmos Business Systems» ξεκίνησαν την υλοποίηση του έργου της ψηφιοποίησης φυσικών αρχείων του συστήματος δημόσιας υγείας. Το έργο του υπουργείου Υγείας Προϋπολογισμού 117 εκατ. ευρώ “έτρεξε” από την Κοινωνία της Πληροφορίας και στο πλαίσιο του θα ψηφιοποιηθούν περίπου 190.000.000 εξετάσεις απεικόνισης διαφόρων μεγεθών (ακτινογραφίες, αξονικές, μαγνητικές, καρδιογραφήματα) του συστήματος δημόσιας υγείας.

Το έργο αφορά:

1. Την Ψηφιοποίηση και Ηλεκτρονική Διαχείριση του Ιστορικού Αρχείου Φακέλων Ασθενών των Μονάδων Υγείας, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης για τους ασθενείς, ενσωματώνοντας ιατρικές πληροφορίες από το ιστορικό αρχείο με έμφαση στα ακόλουθα:

 • την άμεση απεικόνιση ηλεκτρονικά,  
 • τη μόνιμη και αναλλοίωτη ψηφιακή αποθήκευση, 
 • τη διάσωση υπερπολύτιμων πληροφοριών του ιστορικού αρχείου φακέλων ασθενών από τις υπάρχουσες συνθήκες φύλαξης (αλλοίωση λόγω παλαιότητας, απώλεια λόγω ανθρώπινου παράγοντα ή φυσικών καταστροφών), 
 • την άμεση απελευθέρωση ζωτικών λειτουργικών χώρων εντός των Νοσοκομείων,  
 • τη γεωγραφική ανεξαρτησία σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης και κοινοποίησης πληροφοριών Νοσηλείας Ασθενών. 

2. Την Κανονικοποίηση-Συσχέτιση Πρωτοκόλλου Φυσικής Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικού Μητρώου Ασθενών, με στόχο την ενοποίηση όλων των ιατρικών πληροφοριών κάθε ασθενή σε έναν ψηφιακό φάκελο, με έμφαση στα ακόλουθα:

 • Ασθενοκεντρική προσέγγιση στο υπάρχον σύστημα πρόσβασης, με περισσότερες πληροφορίες αναζήτησης, άντλησης πρωτογενών στοιχείων σε όλο το ιστορικό αρχείο,  
 • την αξιοποίησή του από την επιστημονική κοινότητα για τη διευκόλυνση της ιατρικής έρευνας και εκπαίδευσης, 
 • τη διαλειτουργικότητα μεταξύ, επιμέρους, ετερογενών συστημάτων, 
 • την παροχή ιατρικών πληροφοριών στον τόπο και στο χρόνο της παροχής ιατρικών υπηρεσιών. 

Ειδικότερα για την πρώτη Εκτελεστική σύμβαση το έργο θα περιλαμβάνει και την υλοποίηση αποθετηρίου και συστήματος διακίνησης ψηφιακών εγγράφων.  

Στο έργο εντάσσονται και οι παρακάτω υπηρεσίες: 

 • Μελέτη Εφαρμογής – Ανάλυση Απαιτήσεων και Μελέτη Διαλειτουργικότητας & Διασύνδεσης 
 • Μελέτη Ασφαλείας 
 • Υπηρεσίες Μετάπτωσης  
 • Υπηρεσίες Εκπαίδευσης  
 • Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας  
 • Υπηρεσίες Δοκιμαστικής Λειτουργίας  
 • Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης 

Ποιος είναι ο σκοπός και οι στόχοι του παρόντος έργου; 

Σκοπός του έργου είναι η ψηφιοποίηση του Ιστορικού Αρχείου Φακέλων Ασθενών και η Κανονικοποίηση – Συσχέτιση Πρωτοκόλλου Φυσικής Αρχειοθέτησης με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ασθενών. Το παρόν έργο αφορά στην ψηφιοποίηση 157.000.000 σελίδων & Εξετάσεων Απεικόνισης Διάφορα Μεγέθη έως Α3, 20.000.000 σελίδων μη τυποποιημένων μεγεθών (Α3+, καρτέλες, κ.λπ.) και 20.000.000 φιλμ/εκτυπώσεις ΗΚΓ/ΗΕΓ, καθώς και στην ταυτοποίηση, κατηγοριοποίηση και χαρακτηρισμό των ψηφιοποιημένων εγγράφων.  

Σαν αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης ο φάκελος ασθενή (ηλεκτρονικός ή και φυσικός) θα μπορεί να ανακτηθεί σε πολύ σύντομο χρόνο. 

Σαν αποτέλεσμα της κανονικοποίησης-συσχέτισης του Πρωτοκόλλου Φυσικής Αρχειοθέτησης με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ασθενών, η ποιοτική εξυπηρέτηση του ασθενή θα είναι εφικτή σε πολύ σύντομο χρόνο. 

Τελικός σκοπός του έργου αυτού είναι η παροχή ψηφιακών, δικτυακών υπηρεσιών προς κάθε τελικό χρήστη προκειμένου να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στο Ιατρικό Ιστορικό που προέκυψε κατά τη νοσηλεία ασθενών στα Δημόσια Νοσοκομεία της χώρας. Ως τελικοί χρήστες των υπηρεσιών αυτών κρίνονται οι πολίτες οι οποίοι έχουν νοσηλευτεί στα Δημόσια Νοσοκομεία της χώρας αλλά και εξουσιοδοτημένο προσωπικό των μονάδων υγείας στο πλαίσιο παροχής ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών σε νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς. 

Το ψηφιοποιημένο υλικό θα είναι προσβάσιμο μέσω της εφαρμογής-αποθετήριο διακίνησης εγγράφων με στόχο την μετάπτωση του συνόλου του ψηφιοποιημένου υλικού και μεταδεδομένων σε Κεντρικό αποθετήριο (δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας) ψηφιοποιημένων κλινικών εγγράφων, το οποίο θα εγκατασταθεί στο Cloud Health της ΗΔΙΚΑ, το οποίο μέσω διαλειτουργικότητας και των μεταδεδομένων του ΕΠΔΗΥ θα είναι σε θέση να τροφοδοτήσει, την Εθνική υποδομή του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας των πολιτών (National Digital Patient Health Record (NDPHR)) επιτρέποντας την επισκόπηση δεδομένων και εγγράφων των Πολιτών μέσω και της εφαρμογής του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΑΗΦΥ), δίνοντας έτσι την δυνατότητα σε επαγγελματίες υγείας και σε ασθενείς/πολίτες να αποκτήσουν ολοκληρωμένη πρόσβαση στα δεδομένα υγείας τους που αφορούν σε Δευτεροβάθμια / Τριτοβάθμια φροντίδα υγείας.  

Παράλληλα, η υλοποίηση του έργου θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, αλλά και θα μειώσει τις δαπάνες υγείας λόγω της άμεσης πρόσβασης σε στοιχεία ιστορικού και της αποφυγής επανάληψης εξετάσεων που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί σε άλλες μονάδες υγείας. 

Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του παρόντος έργου;

Τα κυριότερα οφέλη που θα προκύψουν από τη δημιουργία του έργου είναι τα εξής: 

 • Περιορίζεται η καταστροφή ιατρικών εγγράφων. 
 • Αυξάνεται η παραγωγικότητα και βελτιώνονται οι διαδικασίες στο εσωτερικό του Αρχείου Νοσηλευομένων, με την ηλεκτρονική άμεση διάχυση της πληροφορίας στην κατάλληλη αλυσίδα αποδεκτών 
 • Βελτιώνεται η απόδοση των εργαζομένων υπαλλήλων και επιστημόνων, οι οποίοι πλέον δε θα αγανακτούν ή κουράζονται στην προσπάθεια ανεύρεσης ενός εγγράφου/διαγνωστικού υλικού και θα αξιοποιούν το χρόνο τους σε άλλες εργασίες οι οποίες θα αναδείξουν τις ικανότητες και δυνατότητές τους
 • Αυξάνεται η δυνατότητα πρόσβασης του προσωπικού στην πληροφορία
 • Ελαχιστοποιείται η πιθανότητα απώλειας ενός εγγράφου/διαγνωστικού υλικού, από τη στιγμή που η πληροφορία του εισάγεται στο σύστημα
 • Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας διαχειρίσιμου περιεχομένου μεγάλου όγκου 
 • Υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ χρήστη και εγγράφου, καθώς ο χρήστης στις περισσότερες περιπτώσεις έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί το έγγραφο
 • Παρέχεται εύκολη αναζήτηση και γρήγορη ανάκτηση της ζητούμενης πληροφορίας και έτσι ελαχιστοποιείται ο χρόνος απόκρισης για την υλοποίηση καίριων διαδικασιών 
 • Επιτυγχάνεται τυποποίηση / ομαδοποίηση, η οποία δημιουργεί μεγάλο πλεονέκτημα στην αναζήτηση 
 • Εξασφαλίζεται ασφάλεια στο χειρισμό και την προστασία εγγράφων/διαγνωστικού υλικού  
 • Τα αρχεία / έγγραφα προστατεύονται μέσω της διαδικασίας αντιγραφής (back up) 
 • Συσχετίζονται αυτόματα από το σύστημα κάποια στοιχεία άμεσα συνδεδεμένα. Αυτό σημαίνει εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου και κόστους σε ανθρωποώρες
 • Παρέχεται δυνατότητα ολοκλήρωσης με τα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα των τελευταίων με ό,τι αυτό συνεπάγεται
 • Αξιοποιούνται σημαντικές πληροφορίες για ερευνητικούς σκοπούς που αφορούν σε διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδους αντιμετώπισης σε ποικίλα νοσήματα
close menu