Έργα - Εγκαταστάσεις

Υπεγράφη η σύμβαση με την κοινοπραξία Uni Systems – Profile για την ψηφιοποίηση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Η Κοινωνία της Πληροφορίας προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με την ένωση εταιρειών «Uni Systems – Profile» για την υλοποίηση του έργου «ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, ψηφιοποίηση αρχείου και ενοποιημένες υπηρεσίες διαλειτουργικότητας Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ)».

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 3 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στο διαγωνισμό συμμετείχε, επίσης, η ένωση εταιρειών «Q&R – Master». Στόχος του διαγωνισμού είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και μιας διαδικτυακής πύλης του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) καθώς του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (ΕΚΟΕΜΣ), του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Στρατού (ΕΛΟΑΣ) και Ταμείου Υπαλλήλων Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΤΑΥΜΤΣ) που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο, στο κέντρο της Αθήνας.

Πιο συγκεκριμένα, στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται:

• Η ανάλυση απαιτήσεων του έργου, με βάση τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στον επιχειρησιακό μηχανισμό του ΜΤΣ και στις επιμέρους λειτουργικές περιοχές.

• Η σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) και των αντίστοιχων υποσυστημάτων.

• Η σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία διαδικτυακής πύλης (Web Portal) παροχής υπηρεσίων σε μετόχους και μερισματούχους.

• Η μετάπτωση δεδομένων στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα.

• Η παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης (σάρωσης).

• Η προμήθεια και εγκατάσταση σαρωτών.

• Η παροχή υπηρεσιών εγγύησης και συντήρησης.

• Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης των χρηστών.

Στο αρχείο του ΜΤΣ τηρούνται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 105.000 φάκελοι μερισματούχων και 80.000 φάκελοι μετόχων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φάκελοι των μετόχων και των μερισματούχων περιέχουν, περίπου 10 και 70 σελίδες εγγράφων έκαστος, αντίστοιχα, το σύνολο των σελίδων που θα σαρωθούν στο πλαίσιο του έργου είναι της τάξης των 8.150.000 σελίδων.

Επιχειρήσεις

close menu