Πολιτική

Το υπουργείο Ανάπτυξης φέρνει εκτενείς αλλαγές στους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις

Εκτενείς αλλαγές στους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις φέρνει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, αναμορφώνεται κατά βάση το νομοθετικό πλαίσιο (ν.4412/2016, ν.3978/2011 και ν.3433/2016) που διέπει τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων φορέων του δημόσιου τομέα. Μεταξύ άλλων στο νομοσχέδιο των 340 σελίδων προβλέπονται τα εξής:

Παρέχονται εξουσιοδοτήσεις για περιπτώσεις προμηθειών και παροχή υπηρεσιών, κατά τις οποίες δύναται να είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, ως προς συγκεκριμένες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών.

Μειώνεται σε 30.000 ευρώ από 60.000 ευρώ που ισχύει σήμερα, η εκτιμώμενη αξία δημοσίων συμβάσεων, για τις οποίες καθίσταται υποχρεωτική, από τις αναθέτουσες αρχές, η χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με τις οριζόμενες εξαιρέσεις.

Εξειδικεύονται οι λόγοι, υπέρ των οποίων επιβάλλεται η κράτηση ύψους 0,02% στις συμβάσεις για τις οποίες καθίσταται υποχρεωτική η χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και οι κατά περίπτωση δικαιούχοι αυτής.

Αυξάνεται σε άνω των 2.500 ευρώ, από 1.000 ευρώ που ισχύει σήμερα, το ύψος της εκτιμώμενης αξίας συμβάσεων για τις οποίες συλλέγονται, γίνεται επεξεργασία και δημοσιοποιούνται στοιχεία από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).

Ορίζεται, το αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης που διενεργούνται από τις Εθνικές Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές (Ε.Κ.Α.Α.). Προβλέπεται: διετής, αντί κατ’ έτος που ισχύει σήμερα, προγραμματισμός των συγκεκριμένων κατηγοριών έργων, αγαθών και υπηρεσιών που πρόκειται να αποτελόσουν αντικείμενο συμβάσεων, συμφωνιών κ.λπ., οι οποίες ανατίθενται από τις Ε.Κ.Α.Α. και η υποβολή προγράμματος συμβάσεων για το επόμενο έτος, από τις αναθέτουσες αρχές (προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις στις αναθέτουσες αρχές εάν παραλείπουν αυτή την υποχρέωση).

Παρέχεται δυνατότητα χρήσης από τις αναθέτουσες αρχές και επικουρικών, αντί μόνο κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών που ισχύει σήμερα, οι οποίες προσφέρονται από Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές (Κ.Α.Α.) εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος.

Επανακαθορίζονται/συμπληρώνονται οι δυνατότητες που παρέχονται σε αναθέτουσες αρχές που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή σε περίπτωση που αυτή είναι ελλιπής, όσον αφορά στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών.

Παρέχονται εξουσιοδοτήσεις για τον καθορισμό ως υποχρεωτικής της διεξαγωγής των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων με την αγορά, πριν από τη διεξαγωγή διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης, για κατηγορίες συμβάσεων με την οριζόμενη, κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία.

Επαναδιατυπώνονται διατάξεις που αφορούν στα στοιχεία ωριμότητας δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών, ειδικότερα ως προς έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας (άρθρο 7Α του ν.2882/2001).

Επανακαθορίζονται τα ενδεικτικά στοιχεία που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης και οι όροι για την ανάθεση, μελέτη και εκτέλεση έργου με σύναψη δημόσιας σύμβασης, και συμπληρώνονται οι διατάξεις για τις τεχνικές προδιαγραφές, ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών γενικών υπηρεσιών και παρέχεται εξουσιοδότηση για τη δυνατότητα χρήσης ορισμένων τεχνικών προδιαγραφών ως υποχρεωτικών, με τις οριζόμενες εξαιρέσεις.

Συμπληρώνονται οι διατάξεις για την ενημέρωση των υποψηφίων και προσφερόντων από τις αναθέτουσες αρχές και ειδικότερα για έργα με εκτιμώμενη αξία σύμβασης μεγαλύτερη του 1.000.000 ευρώ και για την παροχή «εγγύησης συμμετοχής», ειδικότερα στην περίπτωση σύναψης δημόσιων συμβάσεων που διενεργούνται μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η μη προσκόμιση της οποίας οδηγεί στην απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.

Αυξάνεται σε 20 μέρες, από 10 μέρες που ισχύει σήμερα, από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία εντός της οποίας οι οικονομικοί φορείς καλούνται να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος προσφορών τους που φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, αγαθά ή υπηρεσίες. Ορίζεται ότι, σε περίπτωση μη υποβολής εξηγήσεων, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Επίσης, ορίζεται ότι, στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, εάν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς και σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, διενεργείται κλήρωση κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα.

Επαναπροσδιορίζεται: η διαδικασία ΐ) αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, ΐί) πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών, iii) κατακύρωσης – σύναψης σύμβασης, το ποσό, άνω του οποίου [ορίζεται σε 2.500 ευρώ, από 1.000 ευρώ], οι συμβάσεις που αναρτώνται στο ΚΗ.Μ.ΔΗ.Σ.

Απευθείας ανάθεση

Επικαιροποιείται η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, για να είναι επιτρεπτή η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (ίση ή κατώτερη από το όριο των 30.000 ευρώ, αντί των 20.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., που ισχύει σήμερα κ.λπ.),

Η διαδικασία συμβάσεων ενεργειών τεχνικής βοήθειας (επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας ϊ) έως 60.000 ευρώ, κατόπιν αποστολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε 3 τουλάχιστον οικονομικούς φορείς και ii) άνω των 60.000 ευρώ έως και 100.000 ευρώ, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλους τους οικονομικούς φορείς)

Θεσπίζεται διαδικασία για την απευθείας ανάθεση συμβάσεων μέσω Συστημάτων Ηλεκτρονικών Αγορών (Σ.Η.Α.) και τίθεται ανώτατο όριο (0,5% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης) επί της αμοιβής εξειδικευμένων συμβούλων και εμπειρογνωμόνων, στους οποίους δύναται να ανατεθεί συγκεκριμένο έργο, κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων ή συμβάσεων παραχώρησης έργων ή συμβάσεων έργων που υλοποιούνται ως Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), εκτιμώμενης αξίας μεγαλύτερης των 30.000.000 ευρώ κ.λπ.

«Εγγύηση καλής εκτέλεσης»

Επανακαθορίζεται το ποσοστό επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, βάσει του οποίου παρέχεται «εγγύηση καλής εκτέλεσης» από τον ανάδοχο και ορίζεται σε 4% για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες και σε 5% για τα έργα και τις μελέτες, αντί του ενιαίου ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης που ισχύει σήμερα. Ανάλογα ποσοστά εφαρμόζονται και σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης που συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας. Ακόμη, αυξάνεται η αξία των συμβάσεων, για τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να μην απαιτούν «εγγύηση καλής εκτέλεσης», σε ίση ή κατώτερη από το ποσό των 30.000 ευρώ, από 20.000 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Επιπλέον, παρέχεται η εξουσιοδότηση για τη δυνατότητα καθορισμού, ως προς τις συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, ορίου ποσοστού έκπτωσης, άνω του οποίου ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει, πλέον της εγγύησης καλής εκτέλεσης, πρόσθετη εγγύηση, κατά τα ειδικώς οριζόμενα.

Προβλέπεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να ζητούν για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, την παροχή «εγγύησης πρόσθετου χρόνου εγγύησης», κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Καθορίζεται το ύψος για την παροχή της «εγγύησης καλής λειτουργίας», το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 5% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Αποκλεισμός φορέων

Επανακαθορίζονται οι λόγοι αποκλεισμού οικονομικών φορέων από τη συμμετοχή τους σε διαδικασία σύναψης σύμβασης καθώς και η σύνθεση της επιτροπής που εκδίδει σύμφωνη γνώμη για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς, σε περίπτωση που εμπίπτουν στους αναφερόμενους λόγους αποκλεισμού.

Στη διαδικασία αποκλεισμού, παρέχεται στον οικονομικό φορέα δυνατότητα ακρόασης. Ακόμη, προβλέπεται η τήρηση στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων, μητρώου των αποκλεισθέντων οικονομικών φορέων, στο οποίο οφείλουν να ανατρέχουν οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς, κατά την αξιολόγηση των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής.

Πηγή: iefimerida.gr

Δημόσια διοίκηση

close menu