Τράπεζες

Το ΤΧΣ ξεκινάει τη διαδικασία διάθεσης της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή του να πωλήσει το σύνολο της συμμετοχής του στην Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., ήτοι πενήντα δύο εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα τρεις (52.080.673) κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,401% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, μέσω μιας διαδικασίας διάθεσης ανοικτής σε επιλέξιμους επενδυτές.

Η Ανταγωνιστική Διαδικασία θα περιλαμβάνει μια διαδικασία υποβολής προσφορών, η οποία θα ξεκινήσει στις 25.09.2023 στις 10:30 ώρα Ελλάδος και θα ολοκληρωθεί στις 06.10.2023 στις 17:30 ώρα Ελλάδος. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την UBS χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω.

Σημειώνεται επίσης ότι στις 22 Σεπτεμβρίου 2023 το ΤΧΣ έλαβε από την Eurobank αρχική δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση των μετοχών μέσω στοχευμένης επαναγοράς μετοχών (targeted share buy-back) η οποία κατόπιν συζητήσεων ανέρχεται σε τιμή € 1,80 και στις 24 Σεπτεμβρίου το ΤΧΣ και η Eurobank συνήψαν μία Υπό Όρους Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (Conditional SPA) για την πώληση και μεταβίβαση των μετοχών.

close menu