Πληροφορική

Λήψη μέτρων τηλε εργασίας από την ΚτΠ ΑΕ λόγω κορονοϊού

Η ΚτΠ ΑΕ, στα πλαίσια της επιτακτικής ανάγκης που έχει προκύψει στη χώρα μας και των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν αποφασιστεί́ για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, προβαίνει σε λήψη μέτρων τηλε εργασίας για το χρονικό́ διάστημα από́ 18.03.2020 – 15.04.2020.

Προκειμένου, αφενός να αποφεύγεται ο συγχνωτισμός, συγχρωτισμός και συνωστισμός των απασχολούμενων στην ΚτΠ Α.Ε, για την προστασία αυτών και των οικείων τους, αφετέρου για να εξασφαλιστεί η κατά το δυνατόν απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, οι απασχολούμενοι θα παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Εξασφαλίζοντας ότι όλες οι υπηρεσίες της ΚτΠ Α.Ε θα βρίσκονται οπωσδήποτε σε πλήρη λειτουργία, ορίζεται κατ’ εξαίρεση ο ελάχιστος αριθμός τουλάχιστον έξι (6) απασχολούμενων ο οποίος θα παρίστανται καθημερινά στην ΚτΠ Α.Ε για παροχή εργασίας εκ περιτροπής και ο οποίος θα χωριστεί σε τέσσερις (4) ομάδες,

Σε περίπτωση πλήρους αναστολής λειτουργίας της ΚτΠ Α.Ε οι ανωτέρω ομάδες θα παρέχουν εργασία εκ περιτροπής σε εβδομαδιαία βάση ως προσωπικό ασφαλείας.

Επισημαίνεται ότι στις ομάδες εκ περιτροπής εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι απασχολούμενοι οποίοι έχουν δηλώσει άδεια ειδικού σκοπού για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καθώς και όσοι εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες.

close menu