Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Συνεργασία της DOTSOFT με τον Δήμο Καλαμαριάς για την ανάπτυξη υπηρεσιών Έξυπνης Πόλης

Νέα συνεργασία της DOTSOFT με τον Δήμο Καλαμαριάς για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακές υπηρεσίες έξυπνης πόλης & αναβάθμισης της ποιότητας ζωής του Δημότη».

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός «έξυπνου» ολοκληρωμένου συστήματος αλληλεπίδρασης του Δήμου Καλαμαριάς με τους δημότες του. Το σύστημα αφορά στη συγκέντρωση, παρακολούθηση και οπτικοποίηση, ενοποιημένων και μη δεδομένων και πληροφοριών, προς εξυπηρέτηση και όφελος τόσο του ίδιου του Δήμου, όσο και των δημοτών του.

Το ολοκληρωμένο αυτό σύστημα βασίζεται στους παρακάτω άξονες:

α) συλλογή δεδομένων μετεωρολογικών και περιβαλλοντικών συνθηκών σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου μέσω αισθητήρων – περιβαλλοντικών σταθμών,
β) σύστημα Έξυπνης Στάθμευσης, με το οποίο επιτυγχάνεται η εύρεση, η απεικόνιση και ο έλεγχος οριοθετημένων θέσεων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. Η υλοποίηση θα γίνει μέσω εγκατάστασης δικτύου εξειδικευμένων αισθητήρων, εντός του οδοστρώματος, έτσι ώστε να αντιστοιχεί ένας αισθητήρας για κάθε διακριτή, διαγραμμισμένη θέση στάθμευσης
γ) Σύστημα παρακολούθησης και μέτρησης της πληρότητας των κάδων. Με τη χρήση εξοπλισμού μέτρησης πληρότητας των κάδων ο Δήμος θα είναι σε θέση να παρακολουθεί την πληρότητα του κάθε κάδου και να επεμβαίνει στις περιπτώσεις που απαιτείται. Παράλληλα θα υπάρχει δυνατότητα σύνταξης αναφορών (reports) για την χρήση των κάδων και τα ποσοστά πλήρωσης.
δ) Ασύρματη Πρόσβαση σε υπηρεσίες του Δήμου και στο Διαδίκτυο. Το προτεινόμενο δίκτυο θα επαυξήσει την υφιστάμενη υποδομή στην πόλη, καθώς είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των υπόλοιπων εφαρμογών
ε) στην ενοποίηση των υφιστάμενων συστημάτων του Δήμου και
ζ) στην πληροφόρηση των δημοτών και επισκεπτών του Δήμου με πλήθος χρήσιμων στοιχείων

Βασικό συστατικό στοιχείο του έργου η Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης για την ολοκλήρωση και απεικόνιση δεδομένων των υποσυστημάτων. Τα στελέχη του Δήμου θα μπορούν να διαχειρίζονται διαφορετικά υποσυστήματα, να ελέγχουν έξυπνες συσκευές και αισθητήρες διαφόρων τύπων ανεξάρτητα από τον τρόπο και τις δυνατότητες διασύνδεσής τους, να συλλέγουν δεδομένα από τις συσκευές/αισθητήρες και να έχουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης της κατάστασης και των παραμέτρων λειτουργίας όλων των επιμέρους συσκευών/αισθητήρων που έχουν ορισθεί στο σύστημα με άμεση επισκόπηση της κατάστασης της τρέχουσας υποδομής αισθητήρων/συσκευών.

close menu