Έργα - Εγκαταστάσεις

Στην Indigital η ψηφιοποίηση του ΔΟΑΤΑΠ

Η Indigital είναι ο ανάδοχος του έργου «Απλούστευση διαδικασιών, ψηφιοποίηση φυσικού αρχείου Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων  Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) και οργάνωση ψηφιοποιημένης πληροφορίας σε Πληροφοριακό Σύστημα», που διοργάνωσε η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 491.040 ευρώ, συν ΦΠΑ, χωρίς να περιλαμβάνονται το δικαίωμα της προαίρεσης και των υπηρεσιών συντήρησης.

Αναλυτικότερα το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

Α) Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης: Οι υπηρεσίες ψηφιοποίησης αναφέρονται στη σάρωση και καταχώρηση στοιχείων των φακέλων δικαιολογητικών αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης, ώστε να δημιουργηθεί ένα επίσημο ψηφιακό αντίγραφο του έγχαρτου αρχείου του ΔΟΑΤΑΠ και του πρώην Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ). Να σημειωθεί ότι οι φάκελοι του ΔΙΚΑΤΣΑ χρονολογούνται στην περίοδο 1979-2005 και του ΔΟΑΤΑΠ στην περίοδο 2005-2019. Από το Μάιο 2019 οι έγχαρτοι φάκελοι έχουν καταργηθεί και τα δικαιολογητικά κατατίθενται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eDOATAP (e-doatap.doatap.gr). Το σύνολο των Φακέλων του ΔΟΑΤΑΠ και ΔΙΚΑΤΣΑ που θα ψηφιοποιηθούν ανέρχεται περίπου σε 133.000, όπου κάθε φάκελος περιλαμβάνει περίπου 15 σελίδες. Ως εκ τούτου το σύνολο των σελίδων που θα σαρωθούν είναι περίπου 2.000.000 σελίδες.

Β) Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη των υπηρεσιών ψηφιοποίησης και διαχείρισης των ψηφιακών προϊόντων.

Γ) Προμήθεια έτοιμου λογισμικού για τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος και την αποθήκευση των ψηφιακών προϊόντων.

close menu