Έργα - Εγκαταστάσεις

Σε δημόσια διαβούλευση η “Ψηφιακή Εφαρμογή Εκτιμητικής Διαδικασίας ΕΛ.Γ.Α” από την ΚτΠ για 2,2 εκατ. ευρώ

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε ανακοινώνει τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά σε Ηλεκτρονικό Ανοικτό Άνω των Ορίων Διαγωνισμό για το έργο «Ψηφιακή Εφαρμογή Εκτιμητικής Διαδικασίας ΕΛ.Γ.Α» της Πράξης «Ψηφιακή Εφαρμογή Εκτιμητικής Διαδικασίας ΕΛ.Γ.Α» με Κωδικό ΟΠΣ: 5129458, του ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020 και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση παρατηρήσεων / προτάσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης, το οποίο βρίσκεται εδώ. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση μιας ψηφιακής εφαρμογής για την βελτίωση της εκτιμητικής διαδικασίας, αξιοποιώντας την υπάρχουσα βάση δεδομένων του πληροφοριακού του συστήματος σε συνδυασμό με πρόσθετη γεωχωρική πληροφορία, και διαλειτουργώντας με άλλους φορείς του Δημοσίου όπως το ΥπΑΑΤ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, κ.α. Η ψηφιακή αυτή εφαρμογή θα δίνει την δυνατότητα στον εκτιμητή να οργανώνει, να ενεργεί, και να ολοκληρώνει την εκτίμηση του, έχοντας online ή και offline διαθέσιμα όλα τα στοιχεία εκείνα που του είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εκτιμητικής διαδικασίας επί τόπου στο πεδίο δράσης του (αγροτεμάχιο – εκμετάλλευση), κερδίζοντας χρόνο, αξιοπιστία, μείωση κόστους, και ευελιξία για όλη την εκτιμητική διαδικασία.

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια υπηρεσιών τεχνολογίας των πληροφοριών (παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη), Πακέτα Λογισμικού & Συστήματα Πληροφορικής, Hλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης και Φορητούς Υπολογιστές.

Επιπλέον με την προσθήκη γεωχωρικής και πολυμεσικής πρόσθετης πληροφορίας στο πλαίσιο της εκτίμησης, αναμένεται να δημιουργηθεί μία μεγάλη βάση δεδομένων για μελλοντική χρήση εφαρμογών επιχειρηματικής αναλυτικής (Business Analytics), οι οποίες αναβαθμίζουν την δυνατότητα του οργανισμού για τη λήψη αποφάσεων και εν τέλει τη βελτίωση των υπηρεσιών του.

Οι παρατηρήσεις, προτάσεις ή και τα σχόλια που υποβάλλονται στη διαβούλευση θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα, με αναφορά της συγκεκριμένης ενότητας, παραγράφου ή και υποπαραγράφου στην οποία αναφέρονται, με πλήρη τεκμηρίωση. Επίσης, πρέπει να δίνονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα (Επωνυμία, e-mail) που υποβάλει σχόλιο / παρατήρηση / πρόταση.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση του Τεύχους Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς Διαβούλευση. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 2,2 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ) ενώ η διάρκεια σύμβασης έχει οριστεί για 18 μήνες.

close menu