Έργα - Εγκαταστάσεις

Σε Cosmote και Byte o Εθνικός Φάκελος Υγείας έναντι 46 εκατ. ευρώ

Η κοινοπραξία των εταιρειών Cosmote – Byte είναι ο ανάδοχος του διαγωνισμού της ΗΔΙΚΑ για τον Εθνικό Φάκελο Υγείας, έναντι 46 εκατ. ευρώ (δεν περιλαμβάνονται δικαιώματα προαίρεσης)

Το έργο αφορά στον σχεδιασμό και υλοποίηση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας σε Εθνικό επίπεδο (στο εξής «NEHR», «Ηλεκτρονικός Φάκελος» ή/και «ΕΗΦΥ»). Μέσα από το Πληροφοριακό σύστημα θα δοθεί η δυνατότητα αφενός στην ιατρική κοινότητα – επαγγελματίες υγείας να έχουν πρόσβαση στο σύνολο των ιατρικών δεδομένων των ασθενών τους και αφετέρου στους πολίτες να έχουν πρόσβαση στον πλήρη ιατρικό τους φάκελο.

Ένας Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας είναι η συστηματοποιημένη συλλογή πληροφοριών υγείας ασθενών του ιστορικού και της κατάστασης υγείας ενός πολίτη και πληθυσμού, που είναι ηλεκτρονικά αποθηκευμένες σε ψηφιακή μορφή. Τα αρχεία μοιράζονται μέσω συνδεδεμένων στο δίκτυο, επιχειρησιακών συστημάτων πληροφοριών ή άλλων δικτύων και ανταλλαγών πληροφοριών. Επιπλέον, μπορεί να παρέχει πληροφορίες διοικητικής, οικονομικής και στατιστικής φύσεως, καθώς και ποιοτικού ελέγχου.

Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης θα αναπτυχθούν όλοι οι απαραίτητοι πληροφοριακοί και τεχνολογικοί μηχανισμοί και θα παρασχεθούν οι απαιτούμενες υπηρεσίες προκειμένου να επιτευχθεί η συνολική στόχευση του Έργου. Ιδίως περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων η οποία στηρίζεται σε τεχνολογίες OpenEHR και αποτελείται από ανοικτές προδιαγραφές, κλινικά μοντέλα και λογισμικό που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία προτύπων και λύσεων πληροφορικής για την υγειονομική φροντίδα, έχοντας ως άξονα τη διαλειτουργικότητα.
  • Διαδικτυακή πύλη η οποία εκτός από ενημερωτική, θα ολοκληρώνει σε ένα ενιαίο λειτουργικό περιβάλλον το σύνολο των υπόλοιπων υποσυστημάτων/εφαρμογών του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου υγείας,  προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία στους χρήστες (Look & feel UI Design).
  • Περιβάλλον χρηστών Web UI για χρήστες (πολίτες – ασθενείς, επαγγελματίες υγείας), για την πρόσβαση τους στις υπηρεσίες του ΕΗΦΥ. To User Interface θα υποστηρίζει responsive σχεδιασμό και θα είναι διαθέσιμο προς χρήση σε mobile/tablet συσκευές. Επιπλέον, θα υλοποιηθεί mobile native εφαρμογή ώστε αυτή να είναι διαθέσιμη μέσα από τα επίσημα stores android / iOS κτλ.
  • Υποσύστημα διαλειτουργικότητας για τη διασύνδεση του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου υγείας με τρίτα συστήματα (ΕΟΠΥΥ, ΠΦΥ, Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, Νοσοκομεία, Διαγνωστικά Κέντρα, Ιδιώτες ιατρούς, ιδιωτικές ΜΥ, Κεντρικό αποθετήριο ιατρικών εξετάσεων, κεντρικό αποθετήριο απεικονιστικών εξετάσεων, μητρώα ασθενών, κ.λ.π.), υποστηρίζοντας τα κατάλληλα πρωτόκολλα διαλειτουργικότητας (όπως HL7 FHIR, ΙΗΕ XDS, DICOM) και τεχνολογίες (RESTful web services) για την ανταλλαγή ιατρικών δεδομένων και υπηρεσίες ελέγχων και πιστοποίησης διαλειτουργικότητας για τους φορείς που θα εντάσσονται στο σύστημα και θα διαλειτουργούν με αυτό.
  • Σύστημα συγκατάθεσης ασθενών για τη διαχείριση της συναίνεσης τους όσον αφορά στην πρόσβαση των επαγγελματιών υγείας στον ηλεκτρονικό τους φάκελο.
  • Υποσύστημα διοικητικής πληροφόρησης, μέσω του οποίου θα αξιοποιηθεί ο πληροφοριακός πλούτος της πλατφόρμας, τόσο για την παροχή reporting & monitoring, όσο και για λόγους predictive analytics, machine learning και άλλων σύγχρονων τεχνικών.
  • Υποσύστημα αυθεντικοποίησης και εξουσιοδότησης όλων των εμπλεκόμενων χρηστών του οικοσυστήματος εφαρμογών του έργου, με βάση το ρόλο τους, το οποίο θα διαλειτουργεί με τρίτα συστήματα αυθεντικοποίησης, όπως ΓΓΠΣΔΔ, gov.gr, e-prescription, κτλ.
  • Προμήθεια των απαραίτητων αδειών έτοιμου λογισμικού που αντιστοιχούν στην αρχιτεκτονική λύση/ υποσυστήματα που θα προτείνει ο Υποψήφιος Ανάδοχος.

Στο Έργο περιλαμβάνονται και όποιες υπηρεσίες, συστήματα και υποδομές είναι απαραίτητες για την επιτυχή υλοποίηση και λειτουργία του Έργου όπως ιδίως υπηρεσίες διαχείρισης έργου και διασφάλισης ποιότητας, μελέτης εφαρμογής, εκπαίδευσης, μετάπτωσης, πιλοτικής, παραγωγικής λειτουργίας και εγγύησης/συντήρησης, Μελέτες Ασφαλείας, άλλες ειδικότερες μελέτες που θα απαιτηθούν για την αποτύπωση του κύκλου ζωής των δεδομένων, την εκτίμηση των επιπτώσεων στην ιδιωτικότητα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων κ.α..

close menu