Έργα - Εγκαταστάσεις

Σε 3 κοινοπραξίες η Ψηφιακή Ετοιμότητα των Νοσοκομείων έναντι 112 εκατ. ευρώ

Σε τρεις κοινοπραξίες κατοχυρώθηκαν τα τρία τμήματα του διαγωνισμού της ΗΔΙΚΑ “Βελτίωση της ψηφιακής ετοιμότητας των νοσοκομείων – αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών νοσοκομείων”. Ο προϋπολογισμός του αρχικού έργου, χωρίς να περιλαμβάνεται το δικαίωμα της προαίρεσης, ανέρχεται στα 112 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το πρώτο τμήμα του έργου κατακυρώθηκε στην ένωση εταιρειών «Netcompany Intrasoft – Computer Team», το δεύτερο τμήμα του έργου κατακυρώθηκε στη Nova ICT και το τρίτο τμήμα στην ένωση εταιρειών «Uni Systems – ΟΤΕ». Το έργο αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων οι οποίες αφορούν σε μεγάλο μέρος του οικοσυστήματος της παροχής υπηρεσιών δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.

Στο πλαίσιο του προτεινόμενο έργου θα υλοποιηθούν οι παρακάτω παρεμβάσεις οι οποίες αφορούν σε μεγάλο μέρος του οικοσυστήματος της παροχής υπηρεσιών δευτεροβάθμιας
υγειονομικής περίθαλψης. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα βελτιώσουν την επιχειρησιακή λειτουργία των νοσοκομείων που συμμετέχουν στο εθνικό σύστημα υγείας.

Οι παρεμβάσεις αυτές είναι οι κάτωθι:

• Παρεμβάσεις που αφορούν σε λογισμικά εφαρμογών

o Κάλυψη εθνικού επιπέδου αναφοράς ψηφιακής ετοιμότητας (National Digital Readiness Baseline)
o Υλοποίηση/προμήθεια λοιπών λογισμικών εφαρμογών για τις ανάγκες των μονάδων υγείας

• Παρεμβάσεις που αφορούν σε αναβάθμιση υλικοτεχνικών υποδομών

o Δικτυακές και υπολογιστικές υποδομές
o Υποδομές ασφάλειας συστημάτων και δεδομένων
o Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής ενσύρματων δικτύων (LAN)
o Ασύρματα δίκτυο δεδομένων (WLAN)
o Συστήματα ενοποιημένης IP επικοινωνίας
o Τυποποιημένα λογισμικά υποδομών

TAGS:

close menu