Πληροφορική

Quest: Με αύξηση κερδών 97% και EBIDTA 59,8 εκατ. ευρώ έκλεισε το 2020

Με ισχυρή αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας ολοκληρώθηκε το 2020 για την Quest Συμμετοχών σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιοποίησε η εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος Quest κατέγραψε πωλήσεις άνω των 720 εκατ. ευρώ, κέρδη EBITDA περί τα 60 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων άνω των 35 εκατ. ευρώ επιτυγχάνοντας, αύξηση 20,2% στις πωλήσεις, 12,2% στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA), 16,8% στα προ φόρων κέρδη (ΕΒΤ) και 97% στα καθαρά μετά φόρων κέρδη (ΕΑΤ).

-Έξι θυγατρικές εταιρείες του έχουν σημαντική συνεισφορά στην κερδοφορία ΕΒΤ, άνω των 3 εκατ. ευρώ κάθε μία.

-Καταβολή στους μετόχους 0,45 ευρώ/μετοχή (συνολικά 16 εκατ. ευρώ σε μετρητά), τριπλάσια του 2019.

Η Quest διατήρησε την καλή χρηματοοικονομική του κατάσταση και συνέχισε την υλοποίηση των αναπτυξιακών επενδύσεών του.

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε -10,2 εκατ. ευρώ (θετικά καθαρά ταμειακά διαθέσιμα – Net Cash) στις 31/12/2020, έναντι -24,7 εκατ. ευρώ στις 31/12/2019. Οι επενδύσεις του Ομίλου στο δωδεκάμηνο 2020 ανήλθαν σε 26 εκατ. ευρώ Η πλειονότητα των φετινών επενδύσεων αφορά στην ανάπτυξη των υποδομών του κλάδου ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Αποτελέσματα 2020 ανά δραστηριότητα

Προϊόντα Πληροφορικής (εταιρείες: Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm).

Κατά το δωδεκάμηνο του 2020 σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+24,5%), ενώ αυξήθηκε και η προ φόρων κερδοφορία κατά 27,6% σε σχέση με το 2019. Στην περυσινή αντίστοιχη χρήση η κερδοφορία είχε επηρεαστεί θετικά κατά 1,4 εκατ. ευρώ, λόγω αντιστροφής παλαιότερων έκτακτων προβλέψεων. Συνεπώς η φετινή κερδοφορία ΕΒΤ της δραστηριότητας είναι, συγκριτικά με την περυσινή χρονιά, εξαιρετικά βελτιωμένη. Η βελτίωση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων και εν μέρει στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους λόγω επίτευξης οικονομιών κλίμακας.

Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems).

Κατά το 2020 σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+15,4%), αλλά και υπερδιπλασιασμός της προ φόρων κερδοφορίας (+113,6%), η οποία οφείλεται στη μικρότερη, σε σχέση με τα έσοδα, αύξηση των λειτουργικών εξόδων, στη συγκράτηση των χρηματοοικονομικών εξόδων και των εξόδων ταξιδίων, αλλά και στην εν γένει αποδοτικότερη λειτουργία της εταιρείας.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS Courier).

Στο δωδεκάμηνο του 2020 υπήρξε βελτίωση στις πωλήσεις (+15,8%), η οποία συνοδεύτηκε από μικρότερη αύξηση της προ φόρων κερδοφορίας (+4,7%). Η εταιρεία κατά το Β’ και Δ’ τρίμηνο του έτους (δηλαδή κατά τις περιόδους του lockdown) είχε συνολικά έκτακτες δαπάνες άνω των 2,5 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών και της μεγάλης αυξομείωσης των όγκων που δημιουργήθηκαν από το κλείσιμο των φυσικών καταστημάτων. Αυτές οι έκτακτες δαπάνες είχαν ισόποση επίδραση στα αποτελέσματα της εταιρείας, με αντίστοιχη επίδραση και στα περιθώρια κέρδους. Παρόλα αυτά η εταιρεία πέτυχε μικρή βελτίωση στα κέρδη μετά φόρων. Τα κέρδη μετά φόρων του 2020 επηρεάστηκαν επίσης θετικά και κατά 1,3 εκατ. ευρώ λόγω θετικής δικαστικής έκβασης φορολογικής διεκδίκησης από παλαιότερη χρήση.

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (Cardlink).

Κατά το 2020 σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις (3,6%) αλλά μείωση στην προ φόρων κερδοφορία (- 28,2%), που οφείλεται κυρίως στην ανανέωση της συμφωνίας με τις συνεργαζόμενες τράπεζες, η οποία προβλέπει εκπτώσεις τζίρου για τα έτη 2018 – 2020 και μειωμένες τιμές στη νέα πενταετή διάρκειά της (2020 – 2024) καθώς και στην επίδραση του lockdown.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Quest Energy).

Κατά το 2020 οι πωλήσεις της εταιρείας είναι αυξημένες κατά 36,3% και η προ φόρων κερδοφορία κατά 44% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή χρήση. Η σημαντική αύξηση των μεγεθών οφείλεται στην εξαγορά φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 13MW στη διάρκεια του 2019 και τις αρχές του 2020. Τα αποτελέσματα του 2020 επιβαρύνθηκαν με έκτακτο ποσό ύψους 0,54 εκ. λόγω επιβολής έκτακτης φορολογικής εισφοράς για την εξομάλυνση του ελλείματος του ΕΛΑΠΕ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι εντός του Δεκεμβρίου 2020 ολοκληρώθηκε η εξαγορά φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,8MW, έναντι τιμήματος 3,4 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού. Με την ανωτέρω εξαγορά η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, του ενεργειακού βραχίονα του Ομίλου Quest Συμμετοχών, ανήλθε σε 28MW.

Μητρική Εταιρεία Quest Συμμετοχών

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας κατά το 2020 ανήλθαν σε 15 εκατ. ευρώ σε σχέση με 6,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή χρήση. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 13,1 εκατ. ευρώ έναντι 5,3 εκατ. ευρώ και τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε 1,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7,5 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη χρήση του 2019.

Κατά το Γ’ τρίμηνο 2020, η μητρική εταιρεία Quest Συμμετοχών προχώρησε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών, η οποία προκάλεσε μια έκτακτη φορολογική επιβάρυνση ύψους 11,1 εκατ. ευρώ με ισόποση επίδραση στα κέρδη μετά φόρων της εταιρείας. Επίσης τα κέρδη μετά από φόρους του 2019 είχαν επηρεαστεί από την αντιστροφή παλαιότερης πρόβλεψης για προκαταβολή φόρου ύψους 12,7 εκατ. ευρώ επί του τιμήματος από την πώληση της εταιρείας «Q Telecommunications» το 2006.

Τα έσοδα της μητρικής κατά το 2020 περιλαμβάνουν μερίσματα ύψους 13,3 εκατ. ευρώ έναντι 5,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή χρήση.

Προοπτικές για το 2021 και εκτιμήσεις της επίδρασης από την πανδημία (Covid-19)

Οι περισσότερες εταιρείες του Ομίλου προσαρμόστηκαν γρήγορα στις συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία και τα μεγέθη τους ανέκαμψαν, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2019.

Από τα έως τώρα στοιχεία διαφαίνεται ότι οι περισσότεροι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος (πληροφορική, ταχυμεταφορές, ηλεκτρονικό εμπόριο) ενισχύονται από τις νέες καταναλωτικές συνήθειες που διαμορφώνονται στη μετά Covid εποχή.

Πιο αναλυτικά εκτιμώνται τα εξής για τις δραστηριότητες του Ομίλου:

-Προϊόντα Πληροφορικής: Η δραστηριότητα του Ομίλου επηρεάζεται από την αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων κατά τις περιόδους lockdown. Εντούτοις η ραγδαία άνοδος των ηλεκτρονικών πωλήσεων αναπληρώνει σε μεγάλο βαθμό τις πωλήσεις των φυσικών καταστημάτων, ενώ φαίνεται διεθνώς ότι οι συνθήκες της πανδημίας ενισχύουν τη ζήτηση προϊόντων πληροφορικής. Κατά το 2021 οι αρχικές μας εκτιμήσεις προβλέπουν διψήφια αύξηση εσόδων, προερχόμενη κυρίως από αύξηση του μεριδίου αγοράς, νέες κατηγορίες προϊόντων και την ανάπτυξη του e-commerce.

-Υπηρεσίες Πληροφορικής: H δραστηριότητα της Uni Systems επηρεάζεται θετικά από τις συνθήκες αυξημένης ζήτησης. Για το 2021 εκτιμάται αύξηση εσόδων προερχόμενη κυρίως από τη συνέχιση της ζήτησης για τις υπηρεσίες της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με αντίστοιχη αύξηση των κερδών προ φόρων.

-Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες ταχυμεταφορών παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση, από τον περασμένο Απρίλιο και μετά (και κυρίως κατά τις περιόδους lockdown), καθώς μέσω αυτών εξυπηρετείται μεγάλο μέρος του ηλεκτρονικού εμπορίου, του οποίου οι ρυθμοί ανάπτυξης έχουν ενταθεί. Τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνει η εταιρεία για την αντιμετώπιση της απότομης αυξομείωσης της ζήτησης και των όγκων, αλλά και των ιδιαίτερων συνθηκών και απαιτήσεων στην παράδοση των δεμάτων, (όπως η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των πρακτόρων – συνεργατών της, οι έκτακτες προσλήψεις και η υπερωριακή απασχόληση προσωπικού, οι μισθώσεις νέων χώρων και εξοπλισμού κ.α.) περιορίζουν τα περιθώρια κερδοφορίας κατά τις περιόδους του lockdown. Ταυτόχρονα η εταιρεία προσαρμόζει τις δυνατότητές της στις νέες συνθήκες. Ως εκ τούτου για το 2021 οι αρχικές εκτιμήσεις προβλέπουν αύξηση των εσόδων προερχόμενη κυρίως από τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών, που εκτιμάται ότι θα αυξηθούν με διψήφιο ρυθμό. Σχετικά με την επίδραση της πανδημίας (Covid-19) εκτιμάται ότι οι υπηρεσίες της ACS θα έχουν ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση καθώς εξυπηρετούν το ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ μακροπρόθεσμα μετά την άρση των περιορισμών εκτιμάται ότι θα υπάρξει θετική επίδραση και στην κερδοφορία. Η εταιρεία συνεχίζει τις αναπτυξιακές επενδύσεις της σε υποδομές, που για το 2021 αφορούν κυρίως στην ολοκλήρωση του νέου κέντρου διαλογής στο Αιγάλεω Αττικής, που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2021.

-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές: Ενώ οι ηλεκτρονικές συναλλαγές έχουν αυξηθεί ως ποσοστό των συνολικών συναλλαγών, το κλείσιμο των φυσικών καταστημάτων, στα οποία η εταιρεία έχει πολύ μεγάλη παρουσία, επηρέασε τα αποτελέσματά της. Εκτιμάται ότι με την ομαλοποίηση της κατάστασης η εταιρεία θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα και με πολύ θετικές προοπτικές λόγω της συνεχούς αύξησης τη χρήσης των υπηρεσιών της. Για το 2021 οι αρχικές εκτιμήσεις προβλέπουν αύξηση των εσόδων προερχόμενη από τη συνέχιση της αύξησης των συναλλαγών και την επέκταση εγκαταστάσεων εξοπλισμού ηλεκτρονικών συναλλαγών. Παράλληλα εκτιμάται διψήφια αύξηση της κερδοφορίας λόγω και του περιορισμού των επιβαρύνσεων του 2020 που προκάλεσε η συμφωνία της με τις τράπεζες.

-Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: H παραγωγή και η διάθεση ενέργειας προερχόμενη από φωτοβολταϊκά συστήματα, συνεχίζεται κανονικά, επομένως δεν αναμένεται αρνητική επίπτωση από την κρίση του Covid-19 στη λειτουργία και τα έσοδα της εταιρείας. Για το 2021 οι αρχικές εκτιμήσεις προβλέπουν ήπια ανάπτυξη, προερχόμενη κυρίως από τις επενδύσεις του 2020 ενώ περαιτέρω ανάπτυξη θα έλθει μέσω νέων επενδύσεων.

H ρευστότητα του Ομίλου παραμένει ισχυρή, με συνολικά διαθέσιμα και γραμμές χρηματοδότησης ύψους 170 εκατ. ευρώ περίπου, επιτρέποντας την απρόσκοπτη συνέχιση των αναπτυξιακών του επενδύσεων.

Για το 2021, με βάση τα διαθέσιμα έως σήμερα στοιχεία σχετικά με την επίδραση της πανδημίας, τα μεγέθη των ενοποιημένων πωλήσεων, των λειτουργικών κερδών EBITDA και της προ φόρων κερδοφορίας εκτιμάται ότι θα είναι βελτιωμένα σε σχέση με το 2020. Η ακριβής πορεία των μεγεθών θα εξαρτηθεί από την επίδραση και τη διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων, την πορεία των εμβολιασμών καθώς επίσης την πορεία και τις επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία γενικότερα. Επιφύλαξη υπάρχει σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας μετά την άρση των περιορισμών και των κρατικών επιδοτήσεων και τη σχετική επίδραση στην κατανάλωση.

close menu