Νομοθεσία

Προς ψήφιση, ως ενιαίο νομοσχέδιο ο Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και ο Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Στις αρχές της επομένης εβδομάδας κατατίθενται στην Βουλή προς ψήφιση με την μορφή ενιαίου νομοσχεδίου ο Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και ο Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του Ψηφιακής Διακυβέρνησης περιλαμβάνονται σημαντικές παρεμβάσεις όπως:
• Ο Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ) ο οποίος θα αντικαταστήσει τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ των φυσικών προσώπων σταδιακά εντός μιας διετίας και είναι απολύτως απαραίτητος για την λειτουργία της «κάρτας πολίτη» στις  ψηφιακές ταυτότητες και θα είναι ο ΑΦΜ.
 Το Μητρώο Προσωπικού Αριθμού, που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου, όπως όνομα, επώνυμο, μητρώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ. Η έκδοση του ΠΑ θα γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Ο ΠΑ θα αντικαταστήσει τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ των φυσικών προσώπων σταδιακά μέσα σε μία διετία.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκδοση του νομοσχεδίου:
 O σκοπός του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι η ολοκληρωμένη ρύθμιση των θεμάτων που άπτονται της ψηφιακής διακυβέρνησης και κυρίως εκείνων που σχετίζονται με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τους φορείς του δημόσιου τομέα για τις ανάγκες της λειτουργίας τους, καθώς και η υποστήριξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων και των συναλλαγών τους με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες.
 Επίσης θεσπίζονται η τόσο η υποχρέωση της χρήσης ΤΠΕ από τους φορείς του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για τις ανάγκες της λειτουργίας τους και την υποστήριξή τους στην παροχή υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, όσο και το δικαίωμα των τελευταίων να συναλλάσσονται με τους φορείς του δημόσιου τομέα μέσα από ΤΠΕ.
Οι διατάξεις του που καθιερώνονται εφαρμόζονται:
(α) ως προς την άσκηση αρμοδιοτήτων από τους φορείς του δημόσιου τομέα με χρήση ΤΠΕ,
(β) ως προς την επικοινωνία και συναλλαγή μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα με χρήση ΤΠΕ,
(γ) ως προς την επικοινωνία και συναλλαγή με χρήση ΤΠΕ μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων,
(δ) ως προς την πρόσβαση των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων σε δημόσια έγγραφα και τη διάθεσή τους για περαιτέρω χρήση μέσω ΤΠΕ.

Με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο ολοκληρώνεται:
α) η ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (L 321),
β) η θέσπιση εναρμονισμένου πλαισίου για τη ρύθμιση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών, καθώς και ορισμένων πτυχών του τερματικού εξοπλισμού και
γ) ο καθορισμός εθνικών αρχών χρήσης του ραδιοφάσματος και των δορυφορικών τροχιών.

close menu