Πληροφορική

Προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για το “Σύστημα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού” (ERP) αξίας 20 εκατ. ευρώ

Θέμα ημερών είναι η επαναπροκήρυξη από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ) του πολύπαθου διαγωνισμού για το “Σύστημα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού” (ERP), που θα εγκατασταθεί σε περίπου 1.700 φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, προϋπολογισμού περί τα 20 εκατ. ευρώ.

Το έργο θεωρείται απολύτως απαραίτητο από το υπουργείο Οικονομικών και ειδικότερα για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,  καθώς θα “προσδώσει νέες δυνατότητες στη Δημοσιονομική Διαχείριση και θα περιλαμβάνει κυρίως δράσεις που αφορούν στην Κεντρική Διοίκηση και έχουν ως κύριο σκοπό να εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες κατάρτισης, εκτέλεσης και πληρωμών του Προϋπολογισμού, καθώς και τις διαδικασίες Λογιστικής, Προμηθειών και Αναφορών.
Επιπροσθέτως, θα περιλαμβάνει την πλήρη παρακολούθηση των Παγίων του Ελληνικού Δημοσίου, τη νέα διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Επιδόσεων βασισμένη σε δείκτες απόδοσης προγραμμάτων (Performance Budgeting) και την ηλεκτρονική τιμολόγηση”.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης δράσεις που αφορούν τη Γενική Κυβέρνηση, “με στόχο να επεκτείνουν τον μηχανισμό συλλογής και επεξεργασίας οικονομικών στοιχείων (προϋπολογιστικών και απολογιστικών), την υποστήριξή τους για τη μετάβαση στη νέα λογιστική, την παρακολούθηση των ενδοκυβερνητικών συναλλαγών και την παρακολούθηση των ληξιπρόθεσμων και ανεξόφλητων υποχρεώσεων των φορέων”.

Πρόκειται για το δεύτερο “οριζόντιο” έργο τεχνολογίας που προκηρύσσει το τελευταίο δίμηνο η “Κοινωνία της Πληροφορίας” Α.Ε, καθώς στο τέλος Ιουλίου προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στο δημόσιο, προϋπολογισμού 11,6 εκατ. ευρώ.

Οι προσφορές για το συγκεκριμένο έργο θα κατατεθούν στις 15 Οκτωβρίου.

Το έργο αφορά “τη σχεδίαση και υλοποίηση ενός κεντρικού συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του ελληνικού Δημοσίου”. Θα είναι “το βασικό σύστημα διαχείρισης των Μονάδων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού των φορέων και θα διαχειρίζεται όλα τα συμβάντα των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, από την πράξη διορισμού τους μέχρι και τη συνταξιοδότησή τους, δηλαδή τα προσωπικά και οικογενειακά στοιχεία, τον βαθμό, τον κλάδο, την εξέλιξη, την αξιολόγηση, τις άδειες, τις υπηρεσιακές μεταβολές και τις εκπαιδεύσεις. Θα υπάρχουν γέφυρες, μετασχηματίζοντας κατάλληλα την πληροφορία, με υφιστάμενα συστήματα ανθρώπινου δυναμικού που καλύπτουν εξειδικευμένες ανάγκες φορέων”.

Επίσης υλοποιείται το ενιαίο σύστημα μισθοδοσίας στο δημόσιο. Σήμερα “ο υπολογισμός της μισθοδοσίας πραγματοποιείται από τους εκκαθαριστές της κάθε υπηρεσίας, εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις με μη κεντρικό και ενοποιημένο τρόπο”.
Το έργο “αφορά τη σχεδίαση και υλοποίηση ενός ενιαίου συστήματος μισθοδοσίας για τους δημόσιους υπαλλήλους. Συγκεκριμένα θα επιτρέψει οι μισθολογικές, ασφαλιστικές, φορολογικές και λοιπές σχετικές με τη μισθοδοσία διατάξεις να εφαρμόζονται κεντρικά από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ). Με το νέο πληροφοριακό σύστημα αναμένεται να παρέχεται σε πραγματικό χρόνο έγκαιρη πληροφόρηση στους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης (ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ κ.λπ.)”.

Τα συστήματα ERP, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας είναι τρία από τα 18 οριζόντια έργα που αναφέρονται στην τελευταία έκδοση της “Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού”.

Η “Βίβλος”, που αναμένεται να παρουσιαστεί από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη, περιλαμβάνει το σύνολο των έργων που απαιτούνται για την υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδιασμού για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, όχι μόνο στο δημόσιο. Εκτός από τα οριζόντια έργα, δηλαδή, υπάρχουν και μεγάλος αριθμός συνοδευτικών έργων, σε τομείς που ξεκινούν από την εκπαίδευση και την υγεία και φτάνουν μέχρι τον πολιτισμό.

close menu