Χρηματιστήριο

Πρόγραμμα ιδίων μετοχών και εκλογή νέου Δ.Σ αποφάσισε η Γ.Σ του ομίλου Ideal

Στην εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου αλλά και στη λήψη αποφάσεων για έναρξη νέου προγράμματος ιδίων μετοχών αλλά και για συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων προχώρησε η έκτακτη Γενική Συνέλευσηξ του Ομίλου Ideal που πραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα, η έκτακτη ΓΣ αποφάσισε τα κάτωθι:

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εξέλεξε τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

  1. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, του Ιωάννη Παπακωνσταντίνου και της Χρυσής Σιατή,
  2. Παναγιώτης Βασιλειάδης του Αντωνίου Βασιλειάδη και της Έλκε Βασιλειάδη,
  3. Σάββας Ασημιάδης του Ευσταθίου Ασημιάδη και της Ματθίλδης Ασημιάδου,
  4. Eλένη Τζάκου, του Αλκιβιάδη Τζάκου και της ‘Ελλης Λιακούτση,
  5. Μαρίνα Εφραίμογλου του Μηνά Εφραίμογλου και της Αγάπης Εφραίμογλου,
  6. Αναστασία Δρίτσα του Σπυρίδωνος Δρίτσα και της Μαρίας Δρίτσα,
  7. Γεώργιος Διάκαρης του Δημητρίου Διάκαρη και της Μαρίας Διάκαρη,
  8. Ιωάννης Αρτινός του Νικολάου Αρτινού και της Βασιλικής Νούκα,
  9. Παναγιώτης Κανελλόπουλος του Δημητρίου Κανελλόπουλου και της Βησσαρίας Κανελλοπούλου,

Ως ανεξάρτητα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 εκλέχθηκαν οι: 1. Eλένη Τζάκου 2. Μαρίνα Εφραίμογλου 3. Αναστασία Δρίτσα.

Η θητεία των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 Καταστατικού της Εταιρείας και την παράγραφο 1 του άρθρου 85 του Ν. 4548/2018, ορίζεται εξαετής έως την 01-12-2027 και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία έπεται της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Απαιτούμενη πλειοψηφία 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,38% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.494.817. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 68,38%. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 21.342.817 (99,29%), Κατά: 152.000 (0,71%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποφάσισε την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020.

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση, υιοθετώντας πλήρως την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε:

Α. Ως προς τη σύσταση και δομή της Επιτροπής Ελέγχου: Η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από τρία (3) μέλη και να αποτελεί ανεξάρτητη μικτή Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα αποτελείται από ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους.

Β. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται πενταετής από την ημέρα εκλογής της από την παρούσα γενική συνέλευση, ήτοι έως 01.12.2026 και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία έπεται της λήξης της θητείας της Επιτροπής, και (β) την εκλογή των ακόλουθων τρίτων φυσικών προσώπων, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου: (α) κος Νίκος Χούντας, (β) κος Νικόλαος Απέργης,

Γ. Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να επιλέξει το τρίτο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του που θα πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δη του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, καθώς και της διάταξης του του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε τα κάτωθι:

(α) Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ενώ είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του N. 4706/2020, διότι δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

(β) Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική και λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα στην πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη συνεδρίασή του θα προβεί στην επιλογή του τρίτου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου από τα δικά του μέλη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Απαιτούμενη πλειοψηφία 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,38% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.494.817. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 68,38%. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 21.342.817 (99,29%), Κατά: 152.000 (0,71%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποφάσισε την τροποποίηση των άρθρων 6, 13Α, 15 και 30 του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως αυτά προτάθηκαν προς έγκριση.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Απαιτούμενη πλειοψηφία 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,38% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.494.817. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 68,38%. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 19.013.349 (88,46%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 2.481.468 (11,54%).

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας κατά το αναθεωρημένο σχέδιο που υποβλήθηκε σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διάρκεια της εγκριθείσας Πολιτικής Αποδοχών είναι τετραετής εκτός αν προ της παρόδου της τετραετίας αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η εκ νέου τροποποίησή της. Η εγκριθείσα Πολιτική Αποδοχών βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Πολιτική Αποδοχών.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Απαιτούμενη πλειοψηφία 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,38% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.494.817. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 68,38%. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 19.013.349 (88,46%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 2.481.468 (11,54%).

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποφάσισε την κατάργηση του υφιστάμενου και θέσπιση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες, με κατώτατη τιμή αγοράς τα 2,00 ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς τα 5,00 ευρώ. Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά δε θα υπερβαίνει το 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την απόκτηση των ίδιων μετοχών.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Απαιτούμενη πλειοψηφία 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,38% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.494.817. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 68,38%. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 21.494.817 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

Επί του έκτου θέματος της Ημερήσιας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποφάσισε τον συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων με τη Διαφορά υπέρ το άρτιο κατά το ποσό των € 87.784.715,06 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Απαιτούμενη πλειοψηφία 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,38% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 21.494.817. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 68,38%. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 21.494.817 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

Επί του έβδομου θέματος της Ημερήσιας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, παρείχε την άδεια κατ’ άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών.

close menu