Επιχειρήσεις

Profile Systems: Από 27/12 στο ταμπλό οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Η Profile Systems ανακοίνωσε ότι την Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2021 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 110.355 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά 187.603,50 Ευρώ, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των νέων μετοχών (ήτοι 110.355 μετοχές x 0,47 Ευρώ) και κατά ποσό 135.736,65 Ευρώ υπέρ το άρτιο.

Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στην άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan), εκ μέρους τριάντα πέντε (35) στελεχών της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών σε τιμή διάθεσης μετοχής 1,70 Ευρώ, σύμφωνα με την από 25.05.2018 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την από 16.01.2020 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Την 14/12/2021 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικούς Αριθμούς Καταχωρήσεως (ΚΑΚ) 2749238, δια της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής:

(α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 187.603,50 Ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 110.355 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 0,47 Ευρώ και τιμή διάθεσης 1,70 Ευρώ δι’ εκάστη και

(β) η πιστοποίηση της καταβολής της ως άνω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των 187.603,50 Ευρώ, καθώς και της υπέρ το άρτιο διαφοράς κατά το συνολικό ποσό των 135.736,65 Ευρώ.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 5.646.540,52 Ευρώ, διαιρούμενο σε 12.013.916 κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,47 Ευρώ εκάστης.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστήριου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση αυτής της 20ης Δεκεμβρίου 2021 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 110.355 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την 27η Δεκεμβρίου 2021. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό έντυπο του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, το οποίο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.profilesw.com), ενώ μπορούν επίσης να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (κ. Αφσάρογλου Βαρτάν, τηλ. 210 9301200).

Η εταιρεία γνωστοποίησε επίσης πως μετά:

(α) την πλήρη και ολοσχερή κάλυψη και καταβολή του ποσού της αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, συνεπεία της μερικής ασκήσεως των συνολικών δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από τους δικαιούχους του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών, το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει της από 16.01.2020 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε συνέχεια της παρασχεθείσας από την Α’ Επαναληπτική ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25ης Μαΐου 2018 εξουσιοδοτήσεως και

(β) την από 27.12.2021 έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια σαράντα Ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (5.646.540,52 €) και διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια δεκατρείς χιλιάδες εννιακόσιες δέκα έξι (12.013.916) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα επτά λεπτών του Ευρώ (0,47 €) εκάστης.

Από τις ως άνω μετοχές, δικαίωμα ψήφου έχουν οι 12.003.687 μετοχές, καθόσον οι υπόλοιπες 10.229 αποτελούν ίδιες μετοχές, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων αναστέλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Επιχειρήσεις

close menu