Τηλεπικοινωνίες

Newsphone: Κατεβλήθη το ποσό των € 2.933.519,45 από το ελληνικό δημόσιο

Tο ποσό των 2.933.519,45 ευρώ κατεβλήθη στη Newsphone από το ελληνικό δημόσιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας.

Αναλυτικά η εταιρία επισημαίνει:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ανακοίνωσε σήμερα ότι σε εκτέλεση της με αριθμό 1917/2010 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών το Ελληνικό Δημόσιο προέβη σε καταβολή του συνολικού ποσού των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα ενός λεπτών του ευρώ (3.418.276,51 €) από το οποίο και κατόπιν των νομίμων κρατήσεων κατεβλήθη στην Εταιρεία το ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων δέκα εννέα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών του ευρώ (2.933.519,45 €).

Το ανωτέρω ποσό αναλύεται σε

Α) ποσό ένα εκατομμύριο εννιακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και πέντε λεπτά του ευρώ (1.942.977,05 €) από το οποίο μετά τις νόμιμες κρατήσεις καταβλήθηκε στην εταιρεία το ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών του ευρώ (1.732.625,69 €) και αφορά στην εξόφληση κατά κεφάλαιο της με αριθμό 1917/2010 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και

Β) ποσό ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες διακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά του ευρώ (1.475.299,46 €) από το οποίο μετά τις νόμιμες κρατήσεις καταβλήθηκε στην εταιρεία το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών του ευρώ (1.200.893,76 €) και αφορά στην εξόφληση κατά τόκους της με αριθμό 1917/2010 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ανωτέρω με αριθμό 1917/2010 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών είχε αναγνωριστεί η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταβάλει στην Εταιρεία το ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και πέντε λεπτών του ευρώ (1.942.977,05 €) πλέον των αναλογούντων τόκων για το πρόσθετο – συμπληρωματικό έργο στα πλαίσια της από 02.08.2002 σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

TAGS:

close menu