Πληροφορική

Νέο έργο της DOTSOFT Α.Ε. στο Δήμο Κόνιτσας

Η εταιρεία DOTSOFT Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση με τον Δήμο Κόνιτσας στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ψηφιακές υπηρεσίες, εργαλεία και εκθεσιακά κέντρα για ανάδειξη και διαφύλαξη της τέχνης της πέτρας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με ακρωνύμιο “Stone.Art”».

Το έργο περιλαμβάνει την τρισδιάστατη απεικόνιση και μοντελοποίηση (3D modelling) τριών (3) πέτρινων μνημείων , Ψηφιακό παιχνίδι, διαδικτυακή πλατφόρμα πολιτισμού και σύστημα διαχείρισης και προβολής Ψηφιακού Εκθεσιακού Κέντρου.

Η διάρκεια της έργου ορίζεται σε πέντε (5) μήνες.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 148.180,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Το έργο “Stone.Art” Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA II «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» και ο γενικός στόχος του είναι να διατηρήσει και να αναδείξει την Τέχνη της Πέτρας και την παράδοση των περιοχών της Ηπείρου και της Νότιας Αλβανίας ως αναπόσπαστο πολιτιστικό στοιχείο των περιοχών παρέμβασης και να την αξιοποιήσει αποτελεσματικά στον τομέα του θεματικού τουρισμού.

close menu