Επιχειρήσεις

Νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στα ΕΛΤΑ

Παράθυρο για νέα αύξηση αποδοχών προβλέπει μεταξύ άλλων η νέα τριετής Σύμβαση για τους μισθούς στα Ελληνικά Ταχυδρομεία

Υπεγράφησαν μεταξύ της Διοίκησης των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ και της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ (ΠΟΣΤ),  δύο (2) συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εκ των οποίων η μεν πρώτη αφορά κύρια στο μισθολογικό ζήτημα, η δε άλλη, παρέτεινε τη διάρκεια και για την επόμενη τριετία του Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού ΕΛΤΑ, όπως μέχρι πρότινος ίσχυε.

Πρόκειται, σημειώνει η ΠΟΣΤ σε σχετική ανακοίνωση, για ιστορική και κρίσιμη για τον χώρο των Ταχυδρομικών εξέλιξη, καθότι μεσούσης της διαδικασίας μετασχηματισμού του Ομίλου και σε ένα δυσμενέστατο ευρύτερο περιβάλλον, κατοχυρώνονται κεκτημένα, κρατιέται «ζωντανός» ο θεσμός των συλλογικών διαπραγματεύσεων και επίσης, μετά από πολλά χρόνια υπάρχει συμφωνία που προβλέπει αυξήσεις μισθών.

Είναι επίσης εξαιρετικής σημασίας, η συμφωνία διατήρησης του θεσμικού μας πλαισίου, που προστατεύει την ωρίμανση (κλιμάκια-χρονοεπιδόματα), το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης ΕΛΤΑ (ΤΕΑ ΕΛΤΑ), την αξιοκρατία, τις άδειες, τις αργίες, τις διευκολύνσεις κ.α., θωρακίζει δηλαδή τον Εργαζόμενο με σημαντικά δικαιώματα.

Προστατεύει την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας με τη συνομολόγηση και θέσπιση ενιαίων κανόνων που αφορούν στη διαχείριση θεμάτων που αφορούν το Προσωπικό της Εταιρείας.

Η νέα τριετής ΕΣΣΕ προβλέπει:

1. Τη χορήγηση αύξησης ποσοστού τρία κόμμα ένα επί τοις εκατό (3,1%) επί των καταβαλλόμενων μικτών τακτικών αποδοχών, με ημερομηνία ισχύος από 1/1/2024.

2. Τη χορήγηση αύξησης ποσοστού τρία κόμμα δύο επί τοις εκατό (3,2%), επί των καταβαλλόμενων μικτών τακτικών αποδοχών, με ημερομηνία ισχύος από 1/1/2024.

3. Ότι καθορίζονται από 1/1/2024 κατώτατες μικτές τακτικές αποδοχές, τα 1.000€

4. Ότι από 1/1/2026, εφόσον η οικονομική θέση των ΕΛΤΑ έχει βελτιωθεί, θα επανεξεταστεί η χορήγηση επιπλέον αυξήσεων στο πλαίσιο της παρούσας, κατόπιν κοινής συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών.

5. Ότι ισχύουν οι μισθολογικοί όροι των προηγούμενων ΕΣΣΕ, εάν και εφόσον δεν αντίκεινται σε προβλέψεις της παρούσας.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, με τη δεύτερη ΕΣΣΕ, επιτεύχθηκε η επαναβεβαίωση του θεσμικού πλαισίου, με την αποδοχή από Εργαζόμενους και Εργοδότη, για τρία χρόνια του Κανονισμού Εργασίας όπως αυτός ίσχυε. Πιο συγκεκριμένα συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

1. Εξακολουθεί να ισχύει ως προς όλα (προβλέψεις, πεδίο εφαρμογής κλπ), όπως μέχρι πρότινος ίσχυε, ο Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας Προσωπικού ΕΛΤΑ, όπως συνομολογήθηκε την 18η Ιανουαρίου 2021 και όπως στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τις συλλογικές συμφωνίες της 5ης Αυγούστου 2021, της 15ης Φεβρουαρίου 2022, της 3ης Μαΐου 2022, της 2ας Ιουνίου του 2022, της 23ης Νοεμβρίου 2022 (αναρρωτικές άδειες) και της 29ης Ιουνίου 2023.

2. Με μέριμνα και ευθύνη των δύο μερών, σχηματοποιήθηκε και επικυρώθηκε σε ενιαία μορφή, ο νέος Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας, που αποτελεί πλέον ενιαίο κείμενο που συμπεριλαμβάνει και όλες τις μεταγενέστερες μεταβολές – τροποποιήσεις.

3. Συνδικάτο και Διοίκηση εξέφρασαν την κοινή τους διαπίστωση ότι, υπάρχουν περιθώρια ουσιαστικής και καίριας βελτίωσης όρων του νέου Κανονισμού. Για το σκοπό αυτό συμφωνήθηκε η σύσταση Κοινής Επιτροπής που θα εξετάσει και θα προτείνει τις μεταβολές αυτές, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του.

close menu