Πληροφορική

Νέα έργα για την ανάπτυξη εξελιγμένων δυνατοτήτων στην πλατφόρμα ARTEMIS της WINGS ICT Solutions

Η πλατφόρμα ARTEMIS παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης για υποδομές νερού, ενέργειας / φυσικού αερίου. Ενσωματώνει λειτουργίες (α) πρόβλεψης ζήτησης (νερό, ενέργεια), (β) εύρεσης ελαττωματικών μετρητών και διαρροών, (γ) διαχείρισης της ποιότητας νερού, (δ) βελτιστοποίησης της άρδευσης και της εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών / μονάδων αποθήκευσης ενέργειας, (ε) ασφάλειας (από φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες, καθώς και κυβερνο-ασφάλειας). Τμήματα της συνολικής λύσης έχουν διατεθεί στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

Παράλληλα με την εντατικοποίηση των εμπορικών δραστηριοτήτων, διεξάγεται ανάπτυξη της νέας έκδοσης της πλατφόρμας, η οποία θα ενσωματώνει ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες. Ως προς αυτό θα βοηθήσει ένα νέο κύμα έργων, υποστηριζόμενων από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, μέσω του πλαισίου Horizon Europe. Συγκεκριμένα, μέσω του έργου ELEXIA θα αναπτυχθούν δυνατότητες διαχείρισης υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών, καθώς και εν γένει αύξησης του βαθμού αξιοπιστίας (resilience) του δικτύου ενέργειας. Μέσω του έργου SEDIMARK θα αναπτυχθούν δυνατότητες δυναμικής σύναψης συμφωνιών στην αγορά ενέργειας (marketplace), με στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους ενέργειας. Τέλος, μέσω του έργου NINFA θα εξελιχθούν οι δυνατότητες ως προς την διαχείριση θεμάτων ποιότητας νερού. Αυτές οι δραστηριότητες θα βελτιώσουν κατά πολύ τις δυνατότητες τις λύσεις ARTEMIS, και θα ισχυροποιήσουν τις εμπορικές προοπτικές στην Ελλάδα αλλά, πλέον, και διεθνώς.

close menu