Κυβέρνηση

Με QR code όλες οι αποδείξεις από 1η Νοεμβρίου

Η ΑΑΔΕ παραλαμβάνει 1.500 φορητούς υπολογιστές και 1.700 σκάνερ για τους ελέγχους.

Από την 1η Νοεμβρίου στο σύνολο των αποδείξεων που εκδίδονται είτε μέσω ταμειακής μηχανής, είτε αποστέλλονται ηλεκτρονικά θα υπάρχει QR code. Οι πολίτες θα σκανάρουν από το κινητό τους την απόδειξη και θα διαπιστώνουν εάν είναι νόμιμη.

Εφόσον λαμβάνουν μήνυμα ότι η απόδειξη δεν έχει διαβιβασθεί ότι δεν είναι δηλωμένη η ταμειακή μηχανή που εξέδωσε την απόδειξη έχουν τη δυνατότητα να καταγγείλουν στην Εφορία την επιχείρηση. Όσοι εντοπίζουν φοροφυγάδες θα λαμβάνουν και αμοιβή ανάλογη με το ύψος της συναλλαγής ενδεχομένως έως και 10πλάσια της αξίας με ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Η σχετική διάταξη που θα εξειδικεύονται τα μπόνους αναμένεται να κατατεθεί εντός του Φθινοπώρου στη Βουλή.

Το ίδιο θα κάνουν και οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, με την φορολογική διοίκηση να έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την παραλαβή 1.500 φορητών υπολογιστών και 1.700 σκάνερ συνολικά αξίας 1,6 εκατ. ευρώ και τα οποία υπολογίζονται να παραλαμβάνονται σταδιακά από το τέλος του έτους.

Από την άλλη πλευρά στις επιχειρήσεις που δεν έχουν διαβιβάσει τις αποδείξεις στην ψηφιακή πλατφόρμα “myDATA” μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), επιβάλλεται στην επιχείρηση:

α) Σε περίπτωση πράξεων που επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., πρόστιμο ύψους ίσου με το 50% επί του Φ.Π.Α. που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου δηλαδή της κάθε απόδειξης. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ αν η επιχείρηση είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 500 ευρώ ευρώ, αν η επιχείρηση είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

β) Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και 1.000 ευρώ, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

γ) Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου που αναφέρεται στην πρώτη περίπτωση.

δ) Εφόσον, από τον φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται είτε

– η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα πεντακόσια 500 ευρώ είτε η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), πλέον 10 αποδείξεων αναστέλλεται άμεσα 48 ώρες ώρες, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος.

– Εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης ή η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, αναστέλλεται αμελλητί για ενενήντα έξι (96) ώρες. Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων του προηγούμενου εδαφίου εντός δύο (2) φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για δέκα ημέρες.

TAGS:

close menu