Χρηματιστήριο

Inform Holdings: Ολοκληρώθηκε η διασυνοριακή συγχώνευση με την Austriacard

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 17 Μαρτίου η διαδικασία διασυνοριακής συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της Inform Holdings από τη μητρική Austriacard Holdings, με την καταχώρισή της στο Αυστριακό Μητρώο Εταιρειών του Εμποροδικείου της Βιέννης (Firmenbuch des Handelsgerichts Wien), μετά την έγκριση του Εμποροδικείου της Βιέννης (Handelsgericht Wien) και την καταχώριση αυτής στο Αυστριακό Μητρώο Εταιρειών.

Με την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, (i) η Austriacard Holdings θα αποκτήσει το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της Inform Holdings δυνάμει καθολικής διαδοχής και θα υποκαταστήσει την Inform Holdings αυτοδικαίως εκ του νόμου σε όλα τα δικαιώματα, τις έννομες σχέσεις, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες της, (ii) οι μέτοχοι της Inform Holdings θα γίνουν μέτοχοι της Austriacard Holdings, και (iii) η Austriacard Holdings, θα καταστεί καθολική διάδοχος της Inform Holdings, η οποία θα λυθεί χωρίς εκκαθάριση και, συνεπώς, οι πιστωτές της Inform Holdings θα καταστούν πιστωτές της Austriacard Holdings.

Κατόπιν των ανωτέρω την 17η Μαρτίου 2023 οι μετοχές της Inform διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Με την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Austriacard Holdings, θα αυξηθεί με την έκδοση 1.314.867 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών με ονομαστική αξία 1,00 ευρώ εκάστη προς διάθεση στους μετόχους της Inform Holdings(οι Νέες Μετοχές), λόγω της εισφοράς του ενεργητικού και του παθητικού της Inform Holdings στην Austriacard Holdings συμπεριλαμβανομένων και των συμμετοχών της Inform Holdingsστις επιχειρησιακές θυγατρικές που συνιστούν τον κλάδο Διαχείρισης Πληροφοριών του Ομίλου, και θα ανέρχεται πλέον σε 18.176.934 ευρώ, διαιρούμενο σε 18.176.934 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη. Η αύξηση κεφαλαίου επίσης θα αποκτήσει ισχύ με την καταχώριση στο Αυστριακό Μητρώο Εταιρειών την 17 Μαρτίου 2023.

Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι μέτοχοι της Inform Holdings, που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., την 16η Μαρτίου 2023, που είναι και η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Inform Holdingsστο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι Νέες Μετοχές θα πιστωθούν, βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής (4,57104863077406 μετοχές της Inform Holdings προς 1 Νέα Μετοχή), στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ., κατά ή περί την 22 Μαρτίου 2023.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών της Austriacard Holdings δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Η Austriacard Holdings θα δημοσιεύσει νέα ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της.

close menu