Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για Γραμμή Βοήθειας Πολιτών

Ο νέος ανάδοχος θα κληθεί να διαχειριστεί την ανοιχτή γραμμή βοήθειας, υποστηρίζοντας τους πολίτες και εξυπηρετώντας τις ανάγκες τους σε θέματα ψηφιακής διακυβέρνησης

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Ανοιχτής Γραμμής Βοήθειας και Υποστήριξης Πολιτών (CallCenter – HelpDesk)». Ο διαγωνισμός στοχεύει στην ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται  σε 171.120 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια που καλύπτει 84 ανθρωπομήνες, δηλαδή περίπου επτά χρόνια παροχής υπηρεσιών. Το κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισμού θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Ο νέος ανάδοχος θα κληθεί να διαχειριστεί την ανοιχτή γραμμή βοήθειας, υποστηρίζοντας τους πολίτες και εξυπηρετώντας τις ανάγκες τους σε θέματα ψηφιακής διακυβέρνησης. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και στην ενίσχυση της ψηφιακής επικοινωνίας με το κράτος.

close menu