Ψηφιακή Στρατηγική

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση κύριος μοχλός επανεκκίνησης της οικονομίας στην μετα-covid Ελλάδα

H πρόσφατη πανδημία της COVID-19 δημιούργησε συνθήκες ανάληψης δράσεων και ενεργειών για την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Πολλές από αυτές τις δράσεις είχαν νωρίτερα επισημανθεί και περιγραφεί αναλυτικά σε προηγούμενη μελέτη μας για λογαριασμό της διαΝΕΟσις και είχαν ήδη προγραμματιστεί από την Πολιτεία.

Σε αυτή τη βάση, η μελέτη της diaNEOsis αποτυπώνει τις βελτιώσεις που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας (π.χ. νέες ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες), εξηγεί πώς η πανδημία λειτούργησε καταλυτικά στην υλοποίησή τους και διαπιστώνει αδυναμίες που εξακολουθούν να αποτελούν τροχοπέδη στην περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Σε συνέχεια αυτής της ανάλυσης, η μελέτη παραθέτει μέτρα δράσης σε επίπεδο στρατηγικής και υλοποίησης, ώστε η ηλεκτρονική διακυβέρνηση να λειτουργήσει ακόμα πιο αποτελεσματικά, ως ένας από τους κύριους μοχλούς επανεκκίνησης της οικονομίας στη μετα-κορωνοϊό εποχή. Πιο συγκεκριμένα, προτείνονται παρεμβάσεις που συνδέουν τη στρατηγική της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με την υλοποίησή της, καθώς και παρεμβάσεις, η αναγκαιότητα των οποίων αναδείχθηκε την περίοδο της εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας.

Προκειμένου οι παρεμβάσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης να καταστούν βιώσιμες, είναι απαραίτητη η συνεχής βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός τους, η ανάπτυξή τους ακολουθώντας την προσέγγιση ανοικτής πλατφόρμας και τις αρχές ευέλικτης ανάπτυξης λογισμικού, καθώς και η υιοθέτηση πρότυπων δεδομένων και διεπαφών. Σημαντικά στοιχεία είναι, επίσης, η ολοκλήρωση συστημάτων γύρω από καθολικές (οριζόντιες) υποστηρικτές υπηρεσίες και ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών που αφορούν σε προμήθειες και υλοποιήσεις έργων Τεχνολογιών  Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Οι παρεμβάσεις έχουν στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, συμβάλλοντας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και των επενδύσεων, καθώς και στη συμμετοχή των πολιτών.

Προτάσεις και παρεμβάσεις

Σε πρακτικό επίπεδο, προτείνεται η υλοποίηση έργων σε τομείς κομβικούς για την αποτελεσματική λειτουργία του κράτους και την εξυπηρέτηση του πολίτη (οικονομική δραστηριότητα, δικαιοσύνη, εργασία, υγεία, τουρισμός και πολιτισμός). Στο πλαίσιο αυτό, προτείνονται μία σειρά από διαρθρωτικές παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν ζητήματα της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης σε σχέση με προμήθειες και υλοποιήσεις έργων ΤΠΕ, όπως τα εξής (Σπινέλλης, κ.ά., 2018):

  • Εξάλειψη της παράθεσης αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών και εστίαση στην επιλογή λύσεων σε επιχειρησιακά προβλήματα.
  • Μείωση των διοικητικών βαρών και της γραφειοκρατίας για μείωση του κόστους συμμετοχής και διενέργειας των διαγωνιστικών διαδικασιών.
  • Επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης προσφορών.
  • Αξιοποίηση σύγχρονων μεθοδολογιών υλοποίησης (π.χ. agile) με παράλληλη αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου και εξασφάλιση προϋποθέσεων  εφαρμογής (ομάδα με ευρεία γνώση επιχειρησιακού και τεχνικού αντικειμένου, συμβατικά πλαίσια προσαρμόσιμα στη συγκεκριμένη μεθοδολογία, κλπ.).
  • Αξιοποίηση Μητρώου Προμηθευτών και Αποθετηρίου Δικαιολογητικών,
  • Συνειδητοποίηση του ρόλου των επιστημόνων πληροφορικής του Δημοσίου, συνολικά και ανά τομέα/οργανισμό, στο σύνολο της ζωής έκαστου συστήματος.

Δείτε την έρευνα της diaNEOsis ΕΔΩ

close menu