Υπηρεσίες

Η Ελλάδα πρώτη μεταξύ των χωρών της ΕΕ στα ζητήματα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων

Στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε., σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων (ΕΠΣΑΔ) 2023, βρέθηκε η Ελλάδα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η χώρα μας, μαζί με τη Γερμανία αξιολογήθηκε θετικά σε όλες τις δράσεις, υλοποιώντας ποσοστό μεγαλύτερο του 90%, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπη χώρα σε κάποιες από αυτές, όπως επί παραδείγματι στην Ερασιτεχνική Αλιεία.

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων, είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό αυτοτελές πολυετές πρόγραμμα, η υλοποίηση του οποίου αποτελεί υποχρέωση κάθε κράτους μέλους της Ε.Ε., ώστε να τεκμηριώνονται επιστημονικά οι επιλογές της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

Στόχος του Κοινού Πλαισίου είναι η συλλογή δεδομένων, απαραίτητων για την αξιολόγηση της κατάστασης των ιχθυαποθεμάτων, την αποδοτικότητα των διαφόρων τμημάτων του τομέα και των επιπτώσεων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στο οικοσύστημα.

Πηγή χρηματοδότησης είναι το Ενιαίο Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ 2014-2020).

close menu