Δημόσια διοίκηση

H Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει στο Δημόσιο

Μέσα στους επόμενους πέντε μήνες η Ernst & Young, η οποία επελέγη σύμβουλος του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την μελέτη ωρίμανσης για την υλοποίηση της εθνικής στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη στην χώρα μας. Τομείς όπως η φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο καυσίμων και η πολιτική προστασία θα «ελέγχονται» από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η απόφαση κατακύρωσης και ανάδειξης αναδόχου του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο «Μελέτη ωρίμανσης έργου για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη» συνολικής προϋπολογισθείσας 120.000 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (24%) υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδα Χριστόπουλο, με εντολή του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ορίζει ανάδοχο του έργου την εταιρεία Ernst & Young έναντι του ποσού των 107.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αποτελέσει ένα από τα πρώτα έργα της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού που θα υλοποιηθεί στην χώρα μας. Όπως αναφέρεται στην Βίβλο οι δράσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη προβλέπουν την δημιουργία πλατφορμών και μηχανισμών υποστήριξης και ελέγχου διαφόρων τομέων του δημοσίου.

Για την ακρίβεια στόχος είναι να δημιουργηθεί μηχανισμός υποστήριξης των δημόσιων ελεγκτικών φορέων για την πάταξη της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής, και τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων, εφαρμογή παρακολούθησης του συστήματος εισροών και εκροών στο εμπόριο καυσίμων, σύστημα υποστήριξης του μηχανισμού είσπραξης δημοσίων εσόδων καθώς και σύστημα εντοπισμού οικοδομικών αυθαιρεσιών σε Δασικές περιοχές και στον Αιγιαλό.

Οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη δημιουργία εθνικού δικτύου κέντρων αριστείας για την τεχνητή νοημοσύνη, την διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής δεδομένων, την επανακατάρτιση με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα υποστηρίξουν το μέλλον της εργασίας καθώς και την παροχή κινήτρων σε εταιρείες που αναπτύσσουν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, με την παράλληλη υποστήριξη και της κλιμάκωσης και δικτύωσή τους.

Το έργο της Ernst & Young
Ο ανάδοχος παράλληλα θα πρέπει να καθορίσει τον τρόπο παρακολούθησης των δράσεων και γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο ο μηχανισμός διαχείρισης θα ανταποκριθεί με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στις ανάγκες υλοποίησης έργων για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την ΤΝ.

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου
Η μελέτη αναμένεται να εκκινήσει από τα βασικά κείμενα στρατηγικής της Ελληνικής Κυβέρνησης που σχετίζονται με τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Κράτους προκειμένου:

(α) να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης ΕΣΠΑ υπό το πρίσμα των στόχων και επιδιώξεων των ανωτέρω στρατηγικών κειμένων σχετικά με την ΤΝ.

(β) να αναδείξει τις προβληματικές περιοχές του υφιστάμενου συστήματος τεκμηριώνοντας κατά πόσο μπορούν να λειτουργήσουν ως ανασχετικοί μηχανισμοί στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ΤΝ

(γ) να προτείνει τρόπους βελτίωσης στο νέο ΕΣΠΑ, υπό το πρίσμα των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει το οικοσύστημα εταιρειών που αναπτύσσει τέτοιες τεχνολογίες.

(δ) να προτείνει οργανωτικές και διοικητικές παρεμβάσεις τόσο στο επίπεδο του ίδιου του ΕΣΠΑ όσο και του ΥΨΔ προκειμένου να είναι σε θέση να υλοποιήσει τις σχετικές πολιτικές και έργα.

(ε) να αναδείξει περιοχές και τομείς πολιτικής που είναι πιο ώριμες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων ΤΝ από το νέο ΕΣΠΑ.

(στ) να αναδείξει τρόπους ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και των επιχειρήσεων σχετικά με την ΤΝ, μέσω δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ.

(ζ) να αναδείξει έργα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων και παροχής κινήτρων που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας και οι οποίες θα μπορούν να υλοποιηθούν από το νέο ΕΣΠΑ.

(η) να αναδείξει σημαντικούς τομείς της δημόσιας διοίκησης οι οποίοι μπορεί να επωφεληθούν από δράσεις ΤΝ που θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ.

(θ) να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους θα γίνεται ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και η υλοποίηση των σχετικών έργων όπως ενδεικτικά: δείκτες παρακολούθησης, χρονοδιαγράμματα, τρόπος κοστολόγησης και budgeting των προτεινόμενων έργων.

(ι) να αναδείξει νέους τρόπους συμβασιοποίησης έργων στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις, όπως π.χ. συμβάσεις καινοτομίας, οι οποίες να αποτελούν πιο κατάλληλα εργαλεία για έργα ΤΝ.

(ιβ) Να αναδείξει τους τομείς εκείνους της ΤΝ που παρουσιάζουν ερευνητικό ενδιαφέρον και προοπτική και να προτείνει τρόπους ενίσχυσης της έρευνας στους τομείς αυτούς μέσω δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ.

πηγή:Euro2Day

close menu