Έργα - Εγκαταστάσεις

Έργο InGov: Ολοκληρώθηκε το τελικό εργαστήριο αξιολόγησης

Οι συνεργάτες παρουσίασαν τα βασικά αποτελέσματα με έμφαση στην συνδημιουργία των πολιτών

Με την παρουσία εκπροσώπων της κοινοπραξίας inGOV, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων ενδιαφερόμενων μερών διοργανώθηκε στις 30/11 το τελικό εργαστήριο αξιολόγησης του έργου inGOV προκειμένου να παρουσιαστούν ορισμένα από τα βασικά αποτελέσματά του.

Οι δώδεκα εταίροι του έργου προερχόμενοι από εννέα ευρωπαϊκές χώρες, επεσήμαναν τον τρόπο με τον οποίο το inGOV στοχεύει στην αξιοποίηση των σχετικών πολιτικών και πρωτοβουλιών (κυρίως της Ε.Ε.), της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας και των καλές πρακτικές των επαγγελματιών ώστε να δημιουργήσει νέες Πολιτικές, Μεθόδους και Εργαλεία ΤΠΕ για τη δημιουργία και παροχή ολοκληρωμένων δημόσιων υπηρεσιών. Η πρόταση του inGOV πηγάζει από την ιδέα ότι οι πολίτες δεν πρέπει να θεωρούνται μόνο πελάτες των δημόσιων έργων αλλά να αντιμετωπίζονται ως πιθανοί εταίροι και συν-δημιουργοί για τον σχεδιασμό και την παροχή δημόσιων υπηρεσιών.

Η Uni Systems, ως συντονιστής του έργου, παρουσίασε τους τρόπους με τους οποίους αυτό στοχεύει στη βελτίωση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας μέσω πέντε βασικών σημείων:

  • Οι ευρωπαϊκές αξίες και αρχές να καταγράφονται και να εξετάζονται με μεγαλύτερη σαφήνεια.
  • Έμφαση στη συν-δημιουργία που έχει ενσωματωθεί στο υπάρχον μοντέλο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Δημοσίου Τομέα .
  • Ορισμός ολιστικού πλαισίου που θα περιλαμβάνει πρακτικές οδηγίες στους επαγγελματίες.
  • Αρχιτεκτονική αναφοράς και εργαλεία ΤΠΕ που θα ενισχύουν την υπάρχουσα Ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική αναφοράς για τη διαλειτουργικότητα.
  • Τέσσερα ευρωπαϊκά πιλοτικά προγράμματα που θα αξιολογούν την αξία του ολιστικού πλαισίου και των εργαλείων ΤΠΕ.

Το ολιστικό πλαίσιο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Δημοσίου Τομέα που παρουσιάστηκε από την Deloitte, αποτελεί το εμβληματικό εννοιολογικό μοντέλο του inGOV που στοχεύει στην καθοδήγηση των επαγγελματιών στη συν-δημιουργία και την υλοποίηση των σχετικών έργων.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πώς διερευνήθηκαν οι πέντε πυλώνες του πλαισίου και πώς διαμορφώθηκαν οι 33 κατευθυντήριες γραμμές, μέσα από πρακτικά παραδείγματα που προέρχονται από την πιλοτική εμπειρία του inGOV.

Στη συνέχεια, η UBITECH παρουσίασε την αρχιτεκτονική υψηλού επιπέδου των εργαλείων που δημιουργήθηκαν για να ακολουθήσουν τα τέσσερα πιλοτικά προγράμματα του inGOV. Με τη σειρά τους, εκπρόσωποι από τα πιλοτικά προγράμματα της Αυστρίας, της Μάλτας, της Κροατίας και της Ελλάδας παρουσίασαν τις εμπειρίες τους στην υλοποίηση των έργων Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Δημοσίου Τομέα και αναφέρθηκαν στη συνεργασία τους με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Μοιράστηκαν με τους συμμετέχοντες μερικά βασικά συμπεράσματα και ανέφεραν πώς εφάρμοσαν το Ολιστικό πλαίσιο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Δημοσίου Τομέα στις δραστηριότητες και τις λειτουργίες τους.

Το εργαστήριο συνέβαλε στην ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου καθώς και στη διατύπωση ανατροφοδότησης από σημαντικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Ήταν επίσης μια ευκαιρία για την κοινοπραξία να έχει μια συνολική εικόνα για όλες τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν και να δημιουργήσει νέα πεδία για μελλοντικές συζητήσεις.

Το έργο inGOV οδεύει τώρα προς τους τελευταίους μήνες του και η τελική έκδοση του ολιστικού πλαισίου IPS θα δημοσιευτεί στα τέλη του 2023 ενώ οι πιλοτικές δραστηριότητες θα ολοκληρωθούν τον Μάρτιο του 2024 με προοπτική να καταστούν οι πιλότοι πλήρως λειτουργικοί. Τα μέλη του inGOV θα συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους για ενεργό ανταλλαγή γνώσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άλλα ενδιαφερόμενα έργα και φορείς με την ελπίδα να εξαπλωθεί η κουλτούρα συν-δημιουργίας σε όλη την Ευρώπη.

close menu