Εξαγορές - Συγχωνεύσεις

Entersoft: Δίκαιη και εύλογη η πρόταση της Unity Holding

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Entersoft δημοσιοποίησε την Αιτιολογημένη Γνώμη του για την δημόσια πρόταση της Unity Holdings, έναντι 8 ευρώ ανά μετοχή. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΔΣ:

“Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα από τον Προτείνοντα για την αγορά, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, ύψους 8,00€ ανά Μετοχή, είναι δίκαιο και εύλογο από χρηματοοικονομικής άποψης για τους κατόχους των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης”, σημειώνει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αιτιολογημένη Γνώμη

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με γνώμονα την προσήλωση στις αρχές της διαφύλαξης και της προαγωγής των συμφερόντων της Εταιρείας και των μετόχων της, και βασιζόμενο στο περιεχόμενο του εγκριθέντος Πληροφοριακού Δελτίου του Προτείνοντος, κατέληξε ομόφωνα στην ακόλουθη άποψη:

(Α) Τα στρατηγικά σχέδια του Προτείνοντα, όπως αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, δεν αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά τα συμφέροντα και την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας. Αντίθετα, η γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ότι η σχεδιαζόμενη απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα θα είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας γιατί θα της επιτρέψει να καρπωθεί τις συνέργειες που θα προκύψουν από τη συμμετοχή της στον όμιλο του Προτείνοντα διατηρώντας παράλληλα τις ίδιες επιτυχείς επιχειρηματικές αρχές που εγγυάται η παραμονή των κ.κ. Αντώνιου Κοτζαμανίδη, Χαράλαμπου Αβράτογλου, Σταύρου Μένεγου και Αικατερίνης Παπαχριστοπούλου στη διοίκηση της Εταιρείας.

(Β) Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, η επιτυχής έκβαση της Δημόσιας Πρότασης δεν αναμένεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην απασχόληση στους χώρους όπου διεξάγονται οι δραστηριότητες της Εταιρείας και στα συμφέροντα των εργαζομένων της Εταιρείας.

(Γ) Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα από τον Προτείνοντα για την αγορά, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, ύψους 8,00€ ανά Μετοχή, είναι δίκαιο και εύλογο από χρηματοοικονομικής άποψης για τους κατόχους των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης.

close menu