Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ένα χρόνο παράταση στη ρύθμιση των G-Cloud, ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι και RE-Cloud περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου του ΨΗ.ΔΙΑ

Παράταση κατά ένα χρόνο στην προθεσμία για την εκπόνηση μελέτης ταξινόμησης δεδομένων (data classification) που αποθηκεύονται στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud) ή στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) ή στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud) και για την εγκατάσταση των κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την λειτουργία του Κτηματολογίου.

Πιο συγκεκριμένα, στο “Μέρος Δ’ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ” περιλαμβάνονται:

Παράταση της προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης ταξινόμησης των δεδομένων (data classification) που αποθηκεύονται στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud) ή στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) ή στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud) και για την εγκατάσταση των κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων – Τροποποίηση παρ. 1, 2, 3 και 4 άρθρου 94 ν. 5007/2022

  • Η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 85 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), ως προς την εκπόνηση μελέτης ταξινόμησης των δεδομένων (data classification) από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) και την ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), παρατείνεται έως την 31η.12.2024.»
  • Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 87 του ν. 4727/2020, ως προς την εγκατάσταση των ηλεκτρονικών εφαρμογών και των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, των εποπτευόμενων φορέων του, καθώς και των εφαρμογών και υπηρεσιών που προσφέρονται από το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RECloud), παρατείνεται έως την 1η.1.2025.».
  •  Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4727/2020, ως προς την εγκατάσταση των ηλεκτρονικών εφαρμογών και των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Υγείας, των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας, που αφορούν σε επεξεργασία ιατρικών δεδομένων, καθώς και σε συναλλαγές ιατρικής φύσεως πολιτών στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud) παρατείνεται έως την 1η.1.2025.».

Παράταση χρονικού διαστήματος καταβολής του ανταλλάγματος στους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι» – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 36 ν. 4531/2018

  • την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4531/2018 (Α’ 62) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο εισαγωγικό εδάφιο, η φράση «από τις 5.4.2022 έως και τις 5.4.2023» αντικαθίσταται από τη φράση «από τις 5.4.2023 έως και τις 5.4.2024», β) στην περ. ε) η ημερομηνία «5.4.2022» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «5.4.2023»
  • Το Ελληνικό Δημόσιο αναγνωρίζει τις δαπάνες για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πληροφορικής στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ I», οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τους όρους των από 30.5.2014 συμβάσεων, από τις 5.4.2023 έως και τις 5.4.2024
  •  Ο ανάδοχος αποδέχεται τις από 30.5.2014 συμβάσεις για τις νησίδες 1, 2, 4, 5, 6 και δικτύου κορμού με έκπτωση ποσοστού τουλάχιστον δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της αρχικής οικονομικής προσφοράς, που υπολογίζεται σύμφωνα με τις αιτιολογημένες προτάσεις της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών Κυβερνητικού Νέφους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.», καθώς και περαιτέρω έκπτωση ποσοστού πέντε τοις εκατό (5 %) επί της αρχικής οικονομικής προσφοράς, εφόσον παρέλθει χρόνος μικρότερος ή ίσος των έξι (6) μηνών έως την ημερομηνία εξόφλησης της αναλογούσας πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 8 των οικείων συμβάσεων
  • Ο ανάδοχος αποδέχεται την από 30.5.2014 σύμβαση για τη νησίδα 3 με έκπτωση ποσοστού τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) επί της αρχικής οικονομικής προσφοράς, που υπολογίζεται σύμφωνα με τις αιτιολογημένες προτάσεις της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών Κυβερνητικού Νέφους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε

Διαδικασία πληρωμής των αναδόχων για έργα που υλοποιεί η Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.

Η υποχρέωση έκδοσης τιμολόγιου παροχής υπηρεσιών και τιμολογίου πώλησης αγαθών από τους αναδόχους των έργων που υλοποιεί η Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε γεννάται κατ’ εξαίρεση κατά τον χρόνο πιστοποίησης της δαπάνης του έργου από τα αρμόδια όργανα της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε και ειδικότερα με την ημερομηνία Έκδοσης Απόφασης Παραλαβής του έργου με πρόβλεψη για καταβολή χρηματικού τιμήματος και όχι με την ημερομηνία παροχής των υπηρεσιών ή παράδοσης ή αποστολής των αγαθών. Το τιμολόγιο δύναται να εκδίδεται μέχρι το τέλος της ετήσιας περιόδου εντός της οποίας έγινε η πιστοποίηση της δαπάνης.

Στόχος του νομοσχεδίου για το Κτηματολόγιο είναι:

α) η επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου, η διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων και η ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο»,
β) η απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων,
γ) η μείωση της γραφειοκρατίας και της επιβάρυνσης των συναλλασσόμενων, για τη βέλτιστη αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας και
δ) η αντιμετώπιση ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που σχετίζονται, ιδίως, με το Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud), το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud), το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι», την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.» και την ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία».

close menu