Ψηφιακός Μετασχηματισμός

e-γονικές παροχές: Αναλυτικός οδηγός σε 97 ερωτο-απαντήσεις

Η εκτίναξη των γονικών παροχών μετά την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα 800.000 ευρώ ανάγκασε την ΑΑΔΕ λίγο πριν από το τέλος του έτους να ενεργοποιήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα MyProperty και για τις περιπτώσεις αυτές.

Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ από τις 20 Δεκεμβρίου, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πρόκειται να προβεί σε δωρεά – γονική παροχή ακινήτου/ων εντός αντικειμενικού συστήματος καθώς και λοιπών περιουσιακών στοιχείων με συμβολαιογραφικό έγγραφο θα πρέπει να υποβάλλει υποχρεωτικά δήλωση ηλεκτρονικά.

Η δήλωση υποβάλλεται από τους συμβαλλομένους με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet οι οποίοι αποδέχονται το περιεχόμενο και την ακρίβεια των δηλούμενων. Εφόσον ζητείται απαλλαγή πρώτης κατοικίας, η υποβολή της δήλωσης γονικής παροχής έχει για το δικαιούχο τέκνο τις συνέπειες της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της απαλλαγής. Σημειώνεται ότι η αρμόδια ΔΟΥ ενημερώνεται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης δωρεάς/γονικής παροχής και ελέγχει την ακρίβεια των δηλούμενων και τη συνδρομή των προϋποθέσεων απαλλαγής μέσα σε 60 ημέρες από την υποβολή αυτής. Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά, ο φορολογούμενος καλείται για την υποβολή των επιπλέον ζητούμενων δικαιολογητικών εντός 5 εργάσιμων ημερών.

Η ΑΑΔΕ εκπόνησε έναν αναλυτικό οδηγό με 97 ερωτήσεις και απαντήσεις προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν επ’ ακριβώς τι πρέπει να πράξουν. Ειδικότερα:

Ηλεκτρονική δήλωση φόρου Δωρεάς – Γονικής Παροχής

Ποια πρόσωπα έχουν υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης φόρου δωρεάς -γονικής παροχής;

Από την 13/ 12 /2021 προαιρετικά και από την 20/ 12 /2021 υποχρεωτικά, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πρόκειται να προβεί σε δωρεά – γονική παροχή ακινήτου/ων εντός αντικειμενικού συστήματος καθώς και λοιπών περιουσιακών στοιχείων με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Πώς υποβάλλεται η Αρχική δήλωση Φόρου Δωρεάς – Γονικής παροχής;

Η δήλωση δωρεάς/γονικής παροχής συμπληρώνεται από τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει την συμβολαιογραφική πράξη και υποβάλλεται από τους συμβαλλομένους με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet.

Ποια είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή της δήλωσης Δωρεάς/Γον. Παροχής;

Αρμόδια είναι η Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του φυσικού προσώπου δωρεοδόχου/τέκνου ή της έδρας του νομικού προσώπου, που έχει αντικείμενο φορολογία δωρεών. Στην περίπτωση που ο δωρεοδόχος/τέκνο είναι κάτοικος εξωτερικού, αρμόδια η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και εναλλακτικής φορολόγησης κατοίκων ημεδαπής. Σημειώνεται ότι πλέον από την ημερομηνία λειτουργίας της εφαρμογής ηλεκτρονικής δήλωσης φόρου δωρεών και γονικών παροχών, αλλάζει η αρμοδιότητα των δηλώσεων φόρου δωρεάς και γονικής παροχής σε όλες τις περιπτώσεις, είτε η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή, και γίνεται πλέον αρμόδια η Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του δωρεοδόχου/τέκνου.

Ποια είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. όταν δωρεοδόχος είναι Νομικό Πρόσωπο αρμοδιότητας ΦΑΕ;

Αρμόδια είναι η Δ.Ο.Υ. της έδρας του δωρεοδόχου, η οποία έχει αρμοδιότητα φορολογίας δωρεών. Εάν το νομικό πρόσωπο αρμοδιότητας ΦΑΕ έχει έδρα στο εξωτερικό, αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και εναλλακτικής φορολόγησης κατοίκων ημεδαπής. Θα επιλέγεται από τον συμβολαιογράφο, από λίστα της εφαρμογής η Δ.Ο.Υ. της έδρας του Νομικού προσώπου.

Ποιο είδος δήλωσης δωρεάς- γονικής παροχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά;

Αρχικά υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής οι αρχικές δηλώσεις φόρου δωρεάς -γονικής παροχής ακινήτου εντός αντικειμενικού συστήματος και λοιπών περιουσιακών στοιχείων που δωρίζονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο (βλ. πιο κάτω). Οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φόρου δωρεάς και γονικής παροχής, για τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου δωρεάς ή γονικής παροχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «myPROPERTY- Φορολογία Δωρεών- Γονικών Παροχών» του πληροφοριακού συστήματος της Α.Α.Δ.Ε., εφόσον η φορολογική υποχρέωση γεννιέται μετά την έναρξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Ποια περιουσιακά στοιχεία δηλώνονται στις ηλεκτρονικές δηλώσεις;

Περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο δωρεάς/γονικής παροχής και συγκεκριμένα: α) ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων (Α.Π.Α.Α.), β) κινητά περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους (ενδεικτικά μετοχές, απαιτήσεις, αξίες, αυτοκίνητα, έργα τέχνης κ.λπ.) και γ) χρηματικά ποσά προς τα πρόσωπα που υπάγονται στην Α’ κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 29 του Κώδικα, όπως ισχύει, εφόσον για τη δωρεά/γονική παροχή υπάρχει μεταφορά του χρηματικού ποσού μέσω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Ηλεκτρονικά επίσης υποβάλλονται και οι δηλώσεις για τη ματαίωση σύνταξης συμβολαιογραφικού εγγράφου, εφόσον οι αρχικές έχουν υποβληθεί με τον ίδιο τρόπο (μέσω της εφαρμογής myPROPERTY). Γεωτρήσεις και κατασκευές επί ακινήτων εντός Α.Π.Α.Α. (ενδεικτικά πέργκολες, υπόστεγα κ.λπ.), η αξία των οποίων δεν προσδιορίζεται με τα έντυπα προσδιορισμού αξίας ακινήτων, περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική δήλωση με αγοραία αξία δηλούμενα στην κατηγορία των κινητών. Επίσης στη δήλωση αναγράφονται υποχρεωτικά οι προγενέστερες δωρεές ή γονικές παροχές, εφόσον υπάρχουν.

Ποιο είδος δήλωσης δωρεάς- γονικής παροχής δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά;

α) οι εκπρόθεσμες δηλώσεις, οι τροποποιητικές δηλώσεις, οι δηλώσεις με αίτημα αναβολής φορολογίας, οι δηλώσεις που υποβάλλονται για τη σύνταξη συμβολαίου δωρεάς αιτία θανάτου καθώς και για τη διόρθωση ή επανάληψη συμβολαίου, εκτός αν κατά τη σύνταξη του συμβολαίου αυτού οφείλεται εξαρχής ολόκληρος ο φόρος, οι δηλώσεις που αφορούν ακίνητα εκτός Α.Π.Α.Α., οι δηλώσεις με αντικείμενο κινητά κάθε είδους ή μετρητά, για τα οποία ο φορολογούμενος παρέχει ασφάλεια ή εγγυητική επιστολή τράπεζας, προκειμένου να βεβαιωθεί ο φόρος σε δόσεις, οι δηλώσεις με αντικείμενο χρηματικά ποσά προς τους δικαιούχους της Β’ και Γ’ κατηγορίας, οι δηλώσεις με αντικείμενο χρηματικά ποσά προς δικαιούχους της Α’ κατηγορίας, όταν ο φόρος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), δηλώσεις δωρεάς ακινήτου σε εκτέλεση προσυμφώνου με αυτοσύμβαση και γενικότερα δηλώσεις που υποβάλλονται μονομερώς από το δωρεοδόχο. Σε έντυπη μορφή υποβάλλονται επίσης οι δηλώσεις δωρεάς επικαρπίας, η οποία περιέρχεται στον ψιλό κύριο που έχει ήδη υπαχθεί σε φόρο για την ψιλή κυριότητα και αποκτά και την επικαρπία, για την οποία υπόκειται σε φόρο για τα υπόλοιπα δέκατα της αξίας της πλήρους κυριότητας (εδάφ. 2 παρ. 3 άρθρου 15 του Κώδικα). Σε επόμενο στάδιο, θα υποστηρίζονται όλα τα προαναφερόμενα είδη δηλώσεων, αφού η εφαρμογή θα εξελίσσεται διαρκώς.

Ποιοι και πόσοι είναι οι συμβαλλόμενοι σε κάθε δήλωση;

Συντάσσεται κατά κανόνα μία δήλωση ανά συμβόλαιο και ανά ζεύγος δωρητή/δωρεοδόχου, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, κινητών, μετρητών). Δωρητές και δωρεοδόχοι μπορεί να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα καθώς και τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Κώδικα. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός δωρητών ή δωρεοδόχων συντάσσονται αντίστοιχα, περισσότερες δηλώσεις ανά συμβόλαιο.

Υποβάλλεται δήλωση χωρίς αναγραφή του Κ.Α.Ε.Κ.;

Ναι. Η συμπλήρωση του ΚΑΕΚ είναι υποχρεωτική, εφόσον το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που έχει κτηματογραφηθεί και διαθέτει ΚΑΕΚ προσωρινό ή οριστικό. Η δήλωση πάντως θα προχωρεί και χωρίς τη συμπλήρωση του πεδίου.

Πόσα ακίνητα μπορούν να περιληφθούν σε μία δήλωση στην εφαρμογή;

Η εφαρμογή υποστηρίζει πολλά ακίνητα αρχικά εντός αντικειμενικού συστήματος και σε ολόκληρη την επικράτεια καθώς και πολλά περιουσιακά στοιχεία.

Όταν διαπιστώνεται λάθος των στοιχείων ακινήτου με Α.Τ.ΑΚ., τι ενέργειες πρέπει να γίνουν;

Μετά την καταχώρηση του Α.Τ.ΑΚ. στην ενότητα στοιχεία ακινήτου εμφανίζεται η οθόνη με τα στοιχεία του ακινήτου όπως εμφανίζονται στη δηλωθείσα περιουσιακή κατάσταση με τις υποβληθείσες δηλώσεις ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους. Δεν διορθώνονται από την εφαρμογή του φόρου δωρεάς – γονικής παροχής αλλά ο δωρητής/γονέας θα πρέπει να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις και μετά να υποβληθεί η ηλεκτρονική δήλωση φόρου δωρεάς – γονικής παροχής.

Πώς αποθηκεύεται προσωρινά μια δήλωση από συμβολαιογράφο;

Ο συμβολαιογράφος μπορεί, από την αρχή που θα δημιουργήσει μία δήλωση, να την αποθηκεύει προσωρινά και σε οποιοδήποτε στάδιο πριν την υποβολή της για αποδοχή από τους συμβαλλόμενους, επιλέγοντας από το μενού την προσωρινή αποθήκευση ή προσωρινή αποθήκευση και έλεγχος.

Πώς αναζητείται μία ηλεκτρονική δήλωση φόρου δωρεάς – γονικής παροχής.;

Εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις φόρου δωρεάς – γονικής παροχής που έχουν καταχωρηθεί ή υποβληθεί οριστικά μέσω αυτής της εφαρμογής. Επιλέγοντας το πεδίο εισόδου «Αναζήτηση Δήλωσης» αναζητείται οποιαδήποτε δήλωση έχει υποβληθεί στην εφαρμογή. Αναζητούνται με κριτήρια: Α.Φ.Μ., Αριθμό Δήλωσης, Αριθμό Καταχώρησης.

Τι σημαίνει Προσωρινή αποθήκευση και Έλεγχος Δήλωσης;

Ο συμβολαιογράφος μπορεί να αποθηκεύει προσωρινά ό,τι έχει καταχωρήσει με έλεγχο ορθότητας στις ενότητες της δήλωσης «Προσωρινή Αποθήκευση και Έλεγχος Δήλωσης». Σε περίπτωση που παραλείψει να συμπληρώσει κάποια υποχρεωτικά πεδία, μετά την «Αποθήκευση» θα εμφανιστούν στην οθόνη προειδοποιητικά μηνύματα (π.χ. περιγραφή ακινήτου).

Τι είναι η ομαδοποίηση ακινήτων και γιατί ομαδοποιούνται τα ακίνητα;

Τα ακίνητα ομαδοποιούνται όταν πρόκειται ο δωρεοδόχος να ζητήσει απαλλαγή για Α’ κατοικία (κατοικία, αποθήκη, γκαράζ) καθώς και σε κάθε περίπτωση που το ακίνητο μεταβιβάζεται ως ενιαίο ανεξάρτητα από τα φύλλα υπολογισμού που υποβάλλονται (όταν π.χ. μεταβιβάζεται πολυώροφη οικοδομή χωρίς σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών).

Τι συμπληρώνεται στο πεδίο «Περιγραφή ακινήτου»;

Συμπληρώνεται σύντομη περιγραφή του ακινήτου. Ενδεικτικά: είδος, διεύθυνση, αριθμός/όνομα του διαμερίσματος, όροφος, ΟΤ, άδεια οικοδομής, τακτοποίηση, ακίνητα με ενιαία λειτουργική ενότητα (μεζονέτα), σε συγκρότημα κατοικιών με κοινόχρηστη πισίνα, ύπαρξη κτίσματος με άδεια κατεδάφισης ή χωρίς στέγη, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, βαρυνόμενο με δουλεία, με εγκατάσταση γεώτρησης, με δεξαμενή νερού, κ.λπ.. Η δήλωση δεν θα προχωρεί χωρίς τη συμπλήρωση του πεδίου, αφού τα πιο πάνω θα αποτελούν την περιγραφή που θα εμφανίζεται/εκτυπώνεται σε αυτήν.

Ποιες δηλώσεις συμπληρώνονται στον πίνακα «Προγενέστερες Γονικές Παροχές / Δωρεές (μη ηλεκτρονικές) και ποια Δ.Ο.Υ καταχωρείται»;

Όταν η σχέση Δωρητή/Δωρεοδόχου ανήκει στην κατηγορία Β ή Γ δηλώνονται όλες οι χειρόγραφες προγενέστερες δωρεές μεταξύ των ιδίων συμβαλλομένων από 1/1/2004 έως την υποβολή της δήλωσης. Όταν η σχέση Δωρητή/Δωρεοδόχου ανήκει στην κατηγορία Α’ δηλώνονται όλες οι χειρόγραφες προγενέστερες δωρεές μεταξύ των ιδίων συμβαλλομένων από 1/10/2021 έως την υποβολή της δήλωσης. Στο πεδίο Δ.Ο.Υ. καταχωρείται η Δ.Ο.Υ. που αναγράφεται στο σχετικό συμβόλαιο ή στην οποία υποβλήθηκε η σχετική δήλωση, στην περίπτωση που δεν έχει συνταχθεί συμβόλαιο.

Ποιες δηλώσεις συμπληρώνονται στον πίνακα «Προγενέστερες Γονικές Παροχές / Δωρεές από myPROPERTY»;

Προσυμπληρώνονται αυτόματα όλες οι υποβληθείσες στην εφαρμογή myPROPERTY μεταξύ των ιδίων συμβαλλομένων από την έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων.

Ποια φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων (Φ.Υ.Α.Α.) συμπληρώνονται;

Ανάλογα με το είδος του ακινήτου συμπληρώνονται τα φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτου (Φ.Υ.Α.Α.) σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Απόφαση του Αντικειμενικού Συστήματος.

Τι σημαίνουν τα μηνύματα στα φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων (Φ.Υ.Α.Α.);

Όλα τα πεδία (προσδιοριστικά και τεχνικά) είναι υποχρεωτικά να συμπληρώνονται αντίστοιχα και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε ακινήτου για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας. Έχουν διαμορφωθεί κριτήρια ελέγχου των εντύπων ως προς τον ορθό προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου (π.χ. επιφάνεια ακινήτου, όροφος, πρόσοψη, Τ.Ζ όπου δεν εμφανίζεται κ.λπ.).

Τι καταχωρείται στην ενότητα «Περιγραφή ακινήτου/ων -Παρατηρήσεις»;

Στην ενότητα «Παρατηρήσεις-Σημειώσεις» καταχωρείται κάθε άλλη πληροφορία η οποία κρίνεται απαραίτητη. Τα στοιχεία αυτά θα εμφανίζονται στην εκτύπωση της δήλωσης.

Πώς μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή ο κάθε δωρητής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του δωρητή;

Στην εφαρμογή μπορεί να εισέλθει εφόσον είναι πιστοποιημένος χρήστης χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης (user name & password) επιλέγοντας από το μενού «Πολίτες – myPROPERTY – Φορολογία Δωρεών – Γονικών Παροχών» του πληροφοριακού συστήματος της Α.Α.Δ.Ε.

Πώς μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή ο κάθε δωρεοδόχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του δωρεοδόχου;

Στην εφαρμογή μπορεί να εισέλθει εφόσον είναι πιστοποιημένος χρήστης χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης (user name & password) επιλέγοντας από το μενού «Πολίτες – myPROPERTY – Φορολογία Δωρεών – Γονικών Παροχών» του πληροφοριακού συστήματος της Α.Α.Δ.Ε.

Καταχωρούνται από τον συμβολαιογράφο στην εφαρμογή τα στοιχεία συμβαλλόμενων (ΔΩΡΗΤΗ-ΔΩΡΕΟΔΟΧΟΥ) ή των ΝΟΜ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ και διαπιστώνεται ότι δεν ταυτίζονται με τα προσκομιζόμενα σε αυτόν δικαιολογητικά. Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν;

Θα πρέπει να διορθωθούν τα στοιχεία στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Τι καταχωρείται στην ενότητα «Στοιχεία Αξία Βαρών»;

Στην ενότητα «ΒΑΡΗ» καταχωρείται αναλυτικά το είδος και αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία. Στο πεδίο «ΑΞΙΑ» θα συμπληρώνεται η αξία του βάρους. Τα δικαιολογητικά πρέπει να επισυναφθούν (σε μορφή αρχείου.pdf ή zipped) ηλεκτρονικά στην εφαρμογή.

Ποιες χρηματικές παροχές/κινητά περιουσιακά στοιχεία υποβάλλονται ηλεκτρονικά;

Υποβάλλονται μόνο αυτά που μεταβιβάζονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Όταν δεν πρόκειται να συνταχθεί συμβόλαιο υποβάλλονται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ.. Προσοχή: δωρεές/γονικές παροχές χρηματικών ποσών προς τα πρόσωπα της Α’ κατηγορίας για τις οποίες συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, δηλώνονται μέσω της εφαρμογής myPROPERTY μόνο εφόσον υπάρχει μεταφορά του χρηματικού ποσού μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και συνυποβάλλεται και το αντίστοιχο παραστατικό της τράπεζας. Εφόσον δεν γίνεται η μεταφορά των χρηματικών ποσών μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ακόμη και αν συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, δηλώνονται με χειρόγραφη δήλωση στη Δ.Ο.Υ.. Επίσης, δωρεές χρηματικών ποσών προς τα πρόσωπα της Β’ και Γ’ κατηγορίας, ανεξάρτητα αν γίνονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή αν γίνονται με μεταφορά μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κ.λπ., δηλώνονται πάντοτε με χειρόγραφη δήλωση στη Δ.Ο.Υ.

Σημαίνει ότι μπορεί να γίνει εισαγωγή περισσοτέρων του ενός Α.Τ.ΑΚ. και εισαγωγή περισσοτέρων του ενός φύλλων υπολογισμού αξίας ακινήτων. Επίσης μπορούν να καταχωρηθούν και να αποσταλούν πολλά έγγραφα.

Πού και πώς υποβάλλονται οι τροποποιητικές δηλώσεις φόρου δωρεάς – γονικής παροχής;

Αρχικά θα υποβάλλονται χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ που υποβλήθηκε η αρχική δήλωση φόρου δωρεάς – γονικής παροχής. Σε επόμενες εκδόσεις της εφαρμογής προβλέπεται η υλοποίηση αντίστοιχης εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φόρου δωρεάς – γονικής παροχής.

Τι καταχωρείται στην ενότητα «Στοιχεία κινητού/ών»;

Στην ενότητα «Στοιχεία κινητού/ών» καταχωρούνται χρηματικά ποσά, έργα τέχνης, αυτοκίνητο, ΠΟΛ 1055 κ.λπ. καθώς και γεωτρήσεις και λοιπές κατασκευές επί ακινήτων (πέργκολες, υπόστεγα κ.λπ.) η αξία των οποίων δεν υπολογίζεται με φύλλα υπολογισμού αντικειμενικής αξίας.

Πώς υποβάλλονται δηλώσεις δωρεάς/γον. παροχής που περιλαμβάνουν κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία;

Υποβάλλεται κοινή ηλεκτρονική δήλωση και ο φόρος βεβαιώνεται σε δόσεις όταν από τον έλεγχο της εφαρμογής διασφαλίζεται η καταβολή του σε δόσεις. Όταν από τον έλεγχο της εφαρμογής δεν διασφαλίζεται η καταβολή του φόρου σε δόσεις για τα κινητά, υποβάλλονται χωριστές ηλεκτρονικές δηλώσεις. Σε αυτή την περίπτωση, για μεν τα κινητά ο φόρος θα βεβαιωθεί εφάπαξ, για δε τα ακίνητα σε δόσεις. Εφόσον ο φορολογούμενος επιθυμεί να δώσει εμπράγματη ασφάλεια για την καταβολή του φόρου των κινητών σε δόσεις, τότε υποβάλλει χειρόγραφη δήλωση στη Δ.Ο.Υ.

Πώς υποβάλλονται δηλώσεις δωρεάς/γον. παροχής που περιλαμβάνουν μόνο κινητά περιουσιακά στοιχεία;

Υποβάλλεται ηλεκτρονική δήλωση. Όταν από τον έλεγχο της εφαρμογής προκύπτει ότι δεν διασφαλίζεται η καταβολή του φόρου σε δόσεις βγαίνει μήνυμα ότι, αν η δήλωση υποβληθεί, ο φόρος θα βεβαιωθεί εφάπαξ και ότι πρέπει να καταβληθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης. Διαφορετικά η δήλωση θα υποβληθεί χειρόγραφα για να παρασχεθεί εμπράγματη ασφάλεια ή εγγυητική επιστολή τράπεζας, ώστε να βεβαιωθεί ο φόρος σε δόσεις.

Διορθώνεται η δήλωση από τους συμβαλλόμενους (ΔΩΡΗΤΗ/ΔΩΡΕΟΔΟΧΟ);

ΟΧΙ. Εάν απορρίψουν/δεν υποβάλουν τη δήλωση, η δήλωση θα επιστρέψει προς διόρθωση στον συμβολαιογράφο.

Αν απορριφθεί μία δήλωση, ποια διαδικασία ακολουθείται από τον συμβολαιογράφο; Μέχρι ποιο στάδιο η δήλωση διορθώνεται από τον συμβολαιογράφο;

Μέχρι την τελευταία αποδοχή/υποβολή από τους συμβαλλόμενους η δήλωση διορθώνεται από τον συμβολαιογράφο (αφού πρέπει πρώτα να ακυρωθούν τα Φ.Υ.Α.Α ). Στην συνέχεια μπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά ή να υποβληθεί ξανά προς τους συμβαλλόμενους για αποδοχή.

Όταν η δήλωση υποβάλλεται από νόμιμο εκπρόσωπο του δωρητή, ποιος λαμβάνει μήνυμα για την αποδοχή και έγκριση της δήλωσης;

Μήνυμα θα λάβει ο νόμιμος εκπρόσωπος του δωρητή.

Όταν η δήλωση υποβάλλεται από νόμιμο εκπρόσωπο του δωρεοδόχου, ποιος λαμβάνει μήνυμα για την αποδοχή της δήλωσης;

Μήνυμα θα λάβει ο αντίκλητος/νόμιμος εκπρόσωπος του δωρεοδόχου.

Πώς γνωρίζει ο δωρεοδόχος ότι πρέπει να καταβάλει φόρο δωρεάς – γονικής παροχής;

Θα λάβει μήνυμα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση για ποια υποβληθείσα δήλωση φόρου δωρεάς – γονικής παροχής, ποιο ποσό και την ημερομηνία λήξης πληρωμής. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την αποδοχή του τελευταίου συμβαλλομένου.

Ποιος καταβάλλει τον φόρο δωρεάς – γονικής παροχής;

Ο φόρος δωρεάς – γονικής παροχής βαρύνει τον δωρεοδόχο.

Σε πόσες δόσεις καταβάλλεται ο φόρος δωρεάς – γονικής παροχής ακινήτου μετά από υποβολή δήλωσης για σύνταξη συμβολαίου;

Ο φόρος δωρεάς – γονικής παροχής μετά από υποβολή δήλωσης για σύνταξη συμβολαίου καταβάλλεται σε έως 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις (ή έως 24 εφόσον πρόκειται για ανήλικο υπόχρεο), που η κάθε μία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 500 ευρώ (πλην της τελευταίας), από τις οποίες η μεν πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση/έκδοση της πράξης μήνα και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των διμήνων που ακολουθούν. Εάν ο υπόχρεος καταβάλει το σύνολο του φόρου μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης διμηνιαίας δόσης, έχει δικαίωμα έκπτωσης κατά ποσοστό 5% . Εάν ο φόρος που θα προκύψει είναι μικρότερος των 500 ευρώ το ποσό καταβάλλεται εφάπαξ και χωρίς έκπτωση. Αν η δήλωση αφορά μόνο κινητά και η καταβολή του φόρου δεν διασφαλίζεται, ο φόρος βεβαιώνεται σε μία δόση και καταβάλλεται εντός τριών (3) ημερών από τη βεβαίωση, η δε καταβολή του βεβαιώνεται με την έκδοση αποδεικτικού καταβολής.

Πώς και πού εξοφλείται ο φόρος δωρεάς – γονικής παροχής.;

Μετά την τελευταία έγκριση/υποβολή της δήλωσης εκδίδεται από την εφαρμογή η πράξη προσδιορισμού του φόρου και η ταυτότητα οφειλής και, σύμφωνα με την ή τις δόσεις που έχουν υπολογιστεί, η πληρωμή του φόρου δωρεάς – γονικής παροχής γίνεται μέσω Τραπέζης με τους αποδεκτούς τρόπους πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση (web banking, χρεωστικές κάρτες ή από την προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet με χρεωστική κάρτα ή prepaid card) και όχι με χρήση πιστωτικής κάρτας, στη σελίδα «Στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης και πληρωμή».

Τι επιβαρύνσεις υπάρχουν σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου;

Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμία καταβολής, ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει τόκους επί του εν λόγω ποσού φόρου για τη χρονική περίοδο από την επόμενη μέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας.

Όταν η δήλωση υποβάλλεται από νόμιμο εκπρόσωπο του δωρεοδόχου, ποιός λαμβάνει μήνυμα για την καταβολή του φόρου δωρεάς – γονικής παροχής;

Θα λάβουν μήνυμα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση τόσο ο δωρεοδόχος όσο και ο νόμιμος εκπρόσωπος.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του δωρεοδόχου/τέκνου πώς θα εκτυπώσει την ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.) και το αποδεικτικό καταβολής;

Μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης (user name & password) επιλέγοντας από το μενού «Εφαρμογές TAXISnet» Εφαρμογή «myPROPERTY» «Δηλώσεις Φόρου δωρεάς – γονικής παροχής» και να:

1) εκτυπώσει την Ειδοποίηση πληρωμής φόρου (ταυτότητα οφειλής) φόρου δωρεάς -γονικής παροχής.

2) εκτυπώσει το αποδεικτικό καταβολής φόρου δωρεάς – γονικής παροχής.

Όταν η δήλωση υποβάλλεται από νόμιμο εκπρόσωπο του δωρεοδόχου, σε ποιο όνομα εκδίδεται η ταυτότητα οφειλής φόρου δωρεάς – γονικής παροχής;

Ο φόρος δωρεάς – γονικής παροχής βαρύνει το δωρεοδόχο/τέκνο και ως εκ τούτου στο όνομα αυτού εκδίδεται η ταυτότητα οφειλής.

Όταν η δήλωση υποβάλλεται από νόμιμο εκπρόσωπο του τέκνου, με αίτημα απαλλαγής Α’ Κατοικίας, νομιμοποιείται να επιλέξει το πεδίο της υπεύθυνης δήλωσης Ν. 1599/1986 ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις Α’ Κατοικίας

Για να μπορεί να νομιμοποιηθεί ο πληρεξούσιος του τέκνου να επιλέξει το πεδίο ότι «Πληρούνται οι προϋποθέσεις Α’ Κατοικίας, επειδή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης Ν.1599/1986 θα πρέπει να αναφέρεται τούτο ρητά στο ειδικό πληρεξούσιο για τη διεκπεραίωση μιας υποθέσεως και, στο πλαίσιο της εντολής αυτής, μπορεί να συμπληρώνει και να υπογράφει, για λογαριασμό του εντολέα του, υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΣΧΕΤ. ΔΙΑΔΠ/2674/2006).

Απαλλαγή α’ Κατοικίας σε γονική παροχή και από τους δύο γονείς σε τέκνο;

Οι δηλώσεις αυτές. προς το παρόν δεν υποστηρίζονται. από την εφαρμογή του myPROPERTY. Θα υποβληθούν χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Τι σημαίνει «Απαλλαγή Α’ Κατοικίας άλλη φορά»;

Το τέκνο, αν έχει λάβει απαλλαγή Α’ Κατοικίας στο παρελθόν από οποιαδήποτε αιτία (αγοραπωλησία, γονική παροχή, κληρονομιά) θα πρέπει να επιλέξει το checkbox «Απαλλαγή Α’ κατοικίας Άλλη Φορά» και να καταχωρήσει όλα τα σχετικά απαιτούμενα πεδία για την καταβολή του φόρου.

Πώς γίνεται η αντιγραφή της δήλωσης;

ΒΗΜΑΤΑ

Δημιουργία νέας Δήλωσης ίδιας φορολογίας

Στο ΜΕΝΟΥ της Δήλωσης, επιλέγουμε αντιγραφή στοιχείων Ακινήτου/-ων ή κινητών. Μπορούν να επιλεγούν ταυτόχρονα και οι δυο κατηγορίες

Καταχωρείται ο α/α καταχώρησης της Δήλωσης που θα αντιγραφεί

Όταν υπάρξει διαφωνία συμβαλλομένων (Δωρητή – Δωρεοδόχου) – ματαίωση της δωρεάς ή γονικής παροχής πριν την αποδοχή της δήλωσης, πώς ακυρώνεται η δήλωση;

Ο συμβολαιογράφος θα ακυρώσει την δήλωση στην εφαρμογή.

Διαφωνία συμβαλλομένων (Δωρητή – Δωρεοδόχου- Νομ. Εκπροσώπου) – ματαίωση της δωρεάς – γονικής παροχής μετά την αποδοχή της δήλωσης. Πώς ακυρώνεται η δήλωση από τον συμ/φο;

Στην ηλεκτρονική εφαρμογή Δήλωσης Φόρου Δωρεάς – Γονικής παροχής υπάρχει η δυνατότητα στον συμβολαιογράφο, να επιλέξει από το μενού της εφαρμογής «Ακύρωση Δήλωσης λόγω μη σύνταξης συμβολαίου», όταν για συγκεκριμένη δήλωση δεν έχει συνταχθεί σχετικό συμβόλαιο και δεν έχει καταχωρήσει τον αριθμό και την ημερομηνία συμβολαίου στην εφαρμογή.(Σε περίπτωση ακύρωσης δήλωσης για την οποία έχει εξοφληθεί ο φόρος, αυτός μπορεί να επιστραφεί μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.) Απαιτείται έγκριση της δήλωσης αυτής από τον υπόχρεο σε φόρο δωρεοδόχο/τέκνο.

Ποια είναι τα μηνύματα που λαμβάνουν οι συμβαλλόμενοι μετά την ακύρωση της δήλωσης από τον συμβολαιογράφο λόγω μη σύνταξης συμβολαίου;

Ότι υποβλήθηκε ακυρωτική δήλωση από τον συμβολαιογράφο και εκκρεμεί έγκριση/υποβολή από τον δωρεοδόχο/τέκνο αναφέροντας και τον αριθμό της ακυρωτικής δήλωσης.

Διαφωνία συμβαλλομένων (Δωρητή – Δωρεοδόχου – Νομ. Εκπροσώπου) – ματαίωση της δωρεάς – γονικής παροχής μετά την αποδοχή της δήλωσης. Η δήλωση έχει ακυρωθεί από τον συμβολαιογράφο. Πώς επιστρέφεται ο φόρος;

Όταν ο δωρεοδόχος/τέκνο εγκρίνει/υποβάλει την ακυρωτική δήλωση, θα δημιουργηθεί το ΑΦΕΚ, ώστε σε περίπτωση που έχει πληρωθεί ο φόρος να μπορεί να επιστραφεί το ποσό στον φορολογούμενο.

52.Μετά την αποδοχή/υποβολή της δήλωσης από τους συμβαλλόμενους ποια διαδικασία ακολουθείται;

Ο συμβολαιογράφος θα συντάξει σύμφωνα με τον νόμο το σχετικό συμβόλαιο.

Μέχρι ποιο στάδιο οι συμβαλλόμενοι μπορούν να τροποποιούν την υποβολή ή μη υποβολή της δήλωσης;

Οι συμβαλλόμενοι μπορούν να τροποποιούν την υποβολή ή μη υποβολή μέχρι την τελευταία αποδοχή της δήλωσης (δηλαδή και από τον τελευταίο από τους συμβαλλομένους). Όταν επιλεγεί από κάποιον μη υποβολή, η δήλωση επιστρέφει στις προσωρινές δηλώσεις.

Είμαι Δωρητής-Γονέας/Δωρεοδόχος-Τέκνο. Πώς/πού υπογράφω την ηλεκτρονική δήλωση μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων;

Αφού οι συμβαλλόμενοι εισέρχονται στην εφαρμογή με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης (user name & password) και επιλέγουν το πεδίο υποβολή της δήλωσης, τούτο σημαίνει έγκριση/υποβολή της δήλωσης από τον ίδιο.

Σε πόσες μέρες ο συμβολαιογράφος από την αποδοχή της δήλωσης έχει δικαίωμα να συντάξει το συμβόλαιο;

Δεν προβλέπουν διατάξεις χρονικό περιορισμό αλλά σε κάθε περίπτωση το συμβόλαιο μπορεί να συνταχθεί μόνο εφόσον δεν έχει μεταβληθεί το νομοθετικό πλαίσιο μέχρι τη σύνταξή του (π.χ. τροποποίηση αντικειμενικών αξιών στη συγκεκριμένη περιοχή).

Λάθος στοιχεία δωρεοδόχου/τέκνου σε προσωρινά αποθηκευμένη δήλωση. Πώς γίνεται από τον συμβολαιογράφο η διόρθωση;

Όταν έχει καταχωρηθεί λάθος δωρεοδόχος/τέκνο, για να γίνει η διόρθωση-αλλαγή δωρεοδόχου/τέκνου, θα πρέπει να διαγραφούν όλα τα φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτου και μετά να γίνει η διόρθωση. Εξάλλου, είναι δυνατόν να συνταχθεί νέα δήλωση, διαγράφοντας την προηγούμενη.

Πώς μπορούν οι συμβαλλόμενοι (δωρητής-γονέας, δωρεοδόχος-τέκνο, νομ. εκπρόσωπος) και ο συμβολαιογράφος να δουν πώς υπολογίσθηκε η φορολογητέα αξία;

Αφού εισέλθουν στην εφαρμογή με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης (user name & password) αναζητούν την δήλωση με καταχώρηση του αριθμού της δήλωσης και στην ενότητα Μεταβιβασθέντα Δικαιώματα & Ποσοστά Ακινήτου Δωρεοδόχου επιλέγουν το πεδίο info.

Όταν οι συμβαλλόμενοι επιλέγουν από το φάκελο των μηνυμάτων (Δείτε όλα τα μηνύματα) για αποδοχή/υποβολή ή απόρριψη/μη υποβολή της δήλωσης εμφανίζεται πίνακας σε πολλές γραμμές. Ποια γραμμή του πίνακα για την ίδια δήλωση μπορούν να αποδεχτούν ή να απορρίψουν;

Στον πίνακα εμφανίζονται οι δηλώσεις που τον αφορούν και μπορεί να επιλέξει την δήλωση που τον ενδιαφέρει. Οι γραμμές παραπέμπουν στις μεταβολές της δήλωσης. Σε οποιαδήποτε γραμμή του πίνακα γίνει αποδοχή ή απόρριψη, η εικόνα της δήλωσης που θα δουν τελικά οι συμβαλλόμενοι είναι η τελευταία διαμορφωθείσα.

Διορθώνεται από τον συμβολαιογράφο η λάθος Δ.Ο.Υ. του ακινήτου μετά την αποδοχή της δήλωσης;

ΟΧΙ. Θα ακυρωθεί η δήλωση από τον συμβολαιογράφο και θα συνταχθεί από την αρχή νέα αρχική δήλωση φόρου δωρεάς – γονικής παροχής.

Δωρεοδόχος Νομικό Πρόσωπο (Ν.Π.) αρμοδιότητας ΦΑΕ. Έχει καταχωρηθεί από τον συμβολαιογράφο λάθος αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Έδρας). Πώς διορθώνεται η αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν την αποδοχή της δήλωσης;

Θα πρέπει να διαγραφούν όλα τα φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτου και μετά να γίνει η διόρθωση.

Δωρεοδόχος Νομικό Πρόσωπο (Ν.Π.) αρμοδιότητας ΦΑΕ. Έχει καταχωρηθεί από τον συμβολαιογράφο λάθος αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Έδρας). Πώς διορθώνεται η αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την αποδοχή της δήλωσης;

Θα ακυρωθεί η δήλωση από τον συμβολαιογράφο και θα συνταχθεί από την αρχή νέα δήλωση δωρεάς-γον. παροχής ή, εάν έχει συνταχθεί το σχετικό συμβόλαιο, η δήλωση θα διαβιβαστεί από την αναρμόδια στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Πότε καταχωρείται το συμβόλαιο;

Ο συμβολαιογράφος υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη σύνταξη του συμβολαίου, να ενημερώσει τη φορολογική διοίκηση για τον αριθμό και την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαιογραφικού εγγράφου και να επισυνάψει στην εφαρμογή αντίγραφο αυτού.

Μετά την καταχώρηση του συμβολαίου ποια είναι η κατάσταση της δήλωσης στην εφαρμογή;

Η δήλωση μεταφέρεται στις ολοκληρωμένες δηλώσεις.

Μέχρι πότε ο συμβολαιογράφος διαχειρίζεται την δήλωση στην εφαρμογή;

Μετά την καταχώρηση του συμβολαίου σταματάει η διαχείριση της δήλωσης από τον συμβολαιογράφο. Ο συμβολαιογράφος ανεβάζει στην εφαρμογή έγγραφα στο στάδιο της προσωρινής αποθήκευσης και στο στάδιο της ολοκληρωμένης αποθήκευσης μετά το ανέβασμα του συμβολαίου. Για ανέβασμα εγγράφων η εφαρμογή θα είναι ανοικτή.

Τι γίνεται σε περίπτωση λάθους καταχώρησης αριθμού ή ημερομηνίας συμβολαίου από τον συμβολαιογράφο;

Το οποιοδήποτε λάθος καταχώρησης στον αριθμό ή την ημερομηνία του συμβολαίου διορθώνεται από τον συμβολαιογράφο.

Ποιος ανεβάζει στην εφαρμογή τα δικαιολογητικά έγραφα και σε ποια κατάσταση δήλωσης;

Ανεβάζει μόνο ο συμβολαιογράφος και όταν η κατάσταση της δήλωσης είναι προσωρινή και όταν είναι ολοκληρωμένη. Όταν η δήλωση είναι ολοκληρωμένη, από το μενού της δήλωσης -επιλογή έγγραφα-ανέβασμα πρέπει να επιλεγεί το πεδίο καταχώρηση (δίπλα στην καταχώρηση του συμβολαίου).

Πώς ο συμβολαιογράφος θα ανεβάσει στην εφαρμογή τα έγγραφα-δικαιολογητικά στην εφαρμογή;

Όταν επιλεγεί «Διαχείριση Αρχείων (Έγγραφα)» ο συμβολαιογράφος μπορεί να ανεβάσει στην εφαρμογή έγγραφα αφού προηγουμένως τα περιγράψει. Προσωρινή Μενού Δήλωσης -> Έγγραφα -> upload -> Προσωρινή Αποθήκευση. Ολοκληρωμένη Μενού Δήλωσης ->Έγγραφα ->upload ->κουμπί ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

Ποια δικαιολογητικά-έγγραφα θα ανεβάσει ο συμβολαιογράφος στην εφαρμογή;

Όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα με βάση τη νομοθεσία δικαιολογητικά καθώς και το συμβόλαιο.

Ποια είναι η κατάσταση των δηλώσεων όταν έχει υποβληθεί ακυρωτική δήλωση;

Η αρχική δήλωση αναφέρεται «Ακυρωμένη» και συνδέεται με την νεοδημιουργηθείσα ακυρωτική δήλωση με νέο αριθμό καταχώρησης σε κατάσταση «Ακυρωτική», η οποία έχει πανομοιότυπα όλα τα στοιχεία (δωρητής-γονέας ,δωρεοδόχος- τέκνο, φύλλα υπολογισμού, κλπ.) αλλά με μηδενικό φόρο.

Πώς λαμβάνουν γνώση οι συμβαλλόμενοι σε περίπτωση ακύρωσης δήλωσης λόγω μη σύνταξης συμβολαίου;

Μετά την υποβολή ακυρωτικής δήλωσης από τον συμβολαιογράφο οι συμβαλλόμενοι λαμβάνουν μήνυμα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση για την σχετική δήλωση.

Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν από τους συμβαλλόμενους σε περίπτωση μη σύνταξης του συμβολαίου;

Θα πρέπει να γίνει υποβολή της ακυρωτικής δήλωσης από το δωρεοδόχο-τέκνο.

Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν σε περίπτωση επιλογής κατά λάθος μη σύνταξης του συμβολαίου από τον συμβολαιογράφο;

Θα πρέπει να γίνει μη υποβολή της ακυρωτικής δήλωσης από το δωρεοδόχο-τέκνο. Η δήλωση επιστρέφεται στις προσωρινές δηλώσεις (δεν ακυρώνεται ) και συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής της αρχικής δήλωσης.

Πώς αναζητείται μία ακυρωτική δήλωση φόρου δωρεάς – γονικής παροχής;

Επιλέγοντας το πεδίο εισόδου «Αναζήτηση Δήλωσης» στο μενού αναζητείται οποιαδήποτε δήλωση έχει υποβληθεί στην εφαρμογή. Αναζητείται με κριτήρια: Α.Φ.Μ., Αριθμό Δ

Δημόσια διοίκηση

close menu