Έργα - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός Διασύνδεσης με διεθνή cloud για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ από την ΚτΠ

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. προχώρησε στη Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης “την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής”, για το Έργο: «Υλοποίηση Διασύνδεσης Υψηλής Χωρητικότητας ΕΔΤ με Κέντρα Δεδομένων Διεθνών Παρόχων Υπηρεσιών Νέφους», του έργου «Δράσεις επέκτασης και υποστήριξης του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών – ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», προϋπολογισμού 720 χλ. ευρώ (περιλαμβάνονται δικαιώματα προαίρεσης), χρηματοδοτούμενο από το  Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή αναβαθμισμένων διασυνδέσεων του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών (ΕΔΤ) με Κέντρα Δεδομένων (Data Centres – DC) διεθνών παρόχων υπηρεσιών νέφους (Cloud Services Providers) όπως, ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, αναφέρονται τα  Microsoft Azure , Google Gloud, Oracle Cloud, AWS και IBM Cloud που θα χρησιμοποιούνται από το Δίκτυο Δημόσιου Τομέα (ΔΔΤ) και ειδικότερα από την ΓΓΠΣΔΔ, ως επέκταση της υφιστάμενης υποδομής της.

Η διασύνδεση του ΕΔΤ με τους διεθνείς παρόχους υπηρεσιών νέφους θα υλοποιηθεί μέσω πλατφόρμας του Αναδόχου ή υπεργολάβου αυτού, η οποία θα επιτρέπει την διασύνδεση με πολλαπλούς διεθνείς παρόχους υπηρεσιών νέφους, κατ’ ελάχιστο με όσους αναφέρονται παραπάνω. Η χρήση μιας τέτοιας πλατφόρμας επιτρέπει την ελαστικότητα, επεκτασιμότητα και δυνατότητα αναβάθμισης των υπηρεσιών διασύνδεσης με διεθνείς παρόχους υπηρεσιών νέφους, αφού προσφέρει εύκολη και ταχεία ενεργοποίηση, τροποποίηση χωρητικότητας διασυνδέσεων, υλοποίηση υβριδικών λύσεων με χρήση πολλαπλών παρόχων υπηρεσιών νέφους με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Επιπλέον, απαιτείται από τον Ανάδοχο εξειδικευμένη ικανότητα σχεδιασμού, υλοποίησης, ενεργοποίησης, παραμετροποίησης, λειτουργίας, και υποστήριξης σε 24ωρη βάση, για όλη την περίοδο λειτουργίας της διασύνδεσης, έτσι ώστε να παρέχεται αυτή με εγγυημένο επίπεδο υπηρεσιών απ’ άκρο εις άκρο (end-to-end Service Level Agreement – SLA).

Επίσης, στα πλαίσια του έργου θα πραγματοποιηθούν:

  • Μελέτη Εφαρμογής
  • Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης & HelpDesk
  • Υπηρεσίες Φάσης Λειτουργίας
close menu