Έργα - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός 87,8 εκατ. ευρώ για τον έλεγχο των εμπορευματοκιβωτίων και του λαθρεμπορίου από την ΚτΠ

Στην διενέργεια διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: «Σύστημα Παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων» της Δράσης 16291 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός φορολογικών και τελωνειακών αρχών», προϋπολογισμού 87,8 εκατ. ευρώ προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υλοποίηση, για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και ειδικότερα για την Τελωνειακή Υπηρεσία, ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τον έλεγχο και την καταγραφή φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων (κοντέινερ) κατά τη διέλευσή τους από χερσαία συνοριακά σημεία και τελωνεία λιμένων της χώρας, καθώς και την ψηφιακή παρακολούθηση της κίνησής τους κατά την κυκλοφορία τους εντός της ελληνικής επικράτειας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της σύμβασης ο Ανάδοχος θα προβεί:

• στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός συνόλου εξοπλισμού (μπάρες διέλευσης, κάμερες αυτόματης αναγνώρισης και καταγραφής πινακίδων (Α.L.P.R.) κ.α.
• στην ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Ψηφιακού Συστήματος Hellenic Customs Digital Borders (ΟΨΣ HCDB) διαχείρισης παρακολούθησης κίνησης οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων.
• στην παροχή υπηρεσιών (εγκατάστασης εξοπλισμού, εκπόνησης μελετών, εκπαίδευσης χρηστών κ.α.).

Το σύστημα μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει εξοπλισμό επιθεώρησης με ακτίνες Χ και κλειστά συστήματα παρακολούθησης.

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών του έργου θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο υπηρεσίες:
Μελέτη Εφαρμογής η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι:
o Τη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής του συστήματος.
o Την καταγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών, τον σχεδιασμό των τεχνικών λειτουργικών προδιαγραφών του λογισμικού εφαρμογών, την ανάπτυξη της μεθοδολογίας Ελέγχου και των Σεναρίων ελέγχου κ.α.
o Τη σύνταξη του Σχεδίου Διαλειτουργικότητας και Διασύνδεσης με έτερα Συστήματα.
o Την εκπόνηση της Μελέτης Ασφάλειας & Συμμόρφωσης με τον Κανονισμό GDPR και της Μελέτης Ταξινόμησης Δεδομένων
o Τη σύνταξη του Σχεδίου Διοίκησης και Διασφάλισης Ποιότητας Έργου
o Τη σύνταξη του Σχεδίου εκπαιδεύσεων και της ανάλυσης απαιτήσεων και των λειτουργικών προδιαγραφών για το Εργαλείο HelpDesk
o Την αποτύπωση των χώρων εγκατάστασης, των σχετικών διαμορφώσεων που απαιτούνται και του, προς εγκατάσταση, εξοπλισμού.
o Τη διαμόρφωση χώρων – έργα πολιτικού μηχανικού.
o Τη σύνταξη της μελέτης θέσης του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία

• Υπηρεσίες Ανάπτυξης και Παραμετροποίησης του Ολοκληρωμένου Ψηφιακού Συστήματος Hellenic Customs Digital Borders (ΟΨΣ HCDB) διαχείρισης παρακολούθησης κίνησης οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων,

• Διαλειτουργικότητας και Διασύνδεσης του Ολοκληρωμένου Ψηφιακού Συστήματος Hellenic Customs Digital Borders (ΟΨΣ HCDB) διαχείρισης παρακολούθησης κίνησης οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων με έτερα συστήματα καθώς και αξιοποίησης του υφιστάμενου εξοπλισμού καταγραφής στοιχείων (σύστημα ζύγισης κ.λπ.) στο σύστημα.

• Εγκατάστασης του Ολοκληρωμένου Ψηφιακού Συστήματος Hellenic Customs Digital Borders (ΟΨΣ HCDB) διαχείρισης παρακολούθησης κίνησης οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων στις υποδομές του υβριδικού κυβερνητικού νέφους (Hybrid G-cloud)

• Εκπαίδευσης των στελεχών της ΑΑΔΕ καθώς και εκπαιδευτών για την μετέπειτα συνεχιζόμενη εκπαίδευση εσωτερικά.

• Επιτόπιας Υποστήριξης

• Πιλοτικής Λειτουργίας

• Δοκιμαστικής Λειτουργίας σε πλήρη κλίμακα – Εξάπλωση συστήματος (Roll Out)ν και την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του Έργου

• Εγγύησης και Συντήρηση

close menu