Έργα - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός 4,33 εκατ. ευρώ για εξοπλισμό παροχής ρεύματος από την Κοινωνία της Πληροφορίας

Στην διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε επιλεγμένους Φορείς του Δημόσιου Τομέα» προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Το αντικείμενο της Σύμβασης αφορά γενικώς στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συσκευών αδιάλειπτης παροχής ρεύματος UPS, σε επιλεγμένους Φορείς του Δημοσίου Τομέα.

Ειδικότερα το έργο αφορά σε:

Α) προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συσκευών UPS σε επιλεγμένους Μικρούς – Μεσαίους – Μεγάλους Φορείς καθώς και σε επιλεγμένους Ασύμμετρους Φορείς (κατηγοριοποίηση σύμφωνα με την ορολογία του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ), για την προστασία του εξοπλισμού Πρόσβασης / ασφάλειας και τηλεφωνίας.

Β) προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συσκευών UPS σε επιλεγμένους Φορείς, για την προστασία του εξοπλισμού του στούντιο τηλεδιάσκεψης (που θα έχει εγκατασταθεί στα πλαίσια του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ).

Γ) προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συσκευών UPS σε επιλεγμένους Φορείς, για την προστασία του εξοπλισμού του στούντιο τηλεπαρουσίας  (που θα έχει εγκατασταθεί στα πλαίσια του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ).

Δ) Υπηρεσίες συντήρησης των υποδομών αυτών κατά τη λειτουργία του Έργου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, κατόπιν παρέλευσης τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφόσον η υποβολή των προσφορών γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και θα δημοσιευθεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Η Προκήρυξη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Δημόσια διοίκηση

close menu