Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Διαγωνισμός 37 εκατ. ευρώ για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ΕΟΠΥΥ

Στην προκήρυση ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο “Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΕΟΠΥΥ” προχώρησε το υπουργείο Υγείας, με στόχο την υλοποίηση των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού που έχουν προγραμματισθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0). Στο εν λόγω σχέδιο, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχει αναλάβει την υλοποίηση της εμβληματικής δράσης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» και η οποία περιλαμβάνει τον πλήρη εκσυγχρονισμό του Οργανισμού σε όρους τεχνολογιών πληροφορικής και συστημάτων που χρησιμοποιεί.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα διασφαλίσουν την έγκαιρη, απρόσκοπτη και αξιόπιστη υλοποίηση της δράσης ενώ παράλληλα θα υποστηρίξουν τον Οργανισμό τόσο στη απαιτούμενη συνέργεια των πολλαπλών αναδόχων των υφιστάμενων έργων ΤΠΕ όσο και στο κρίσιμο βήμα της ομαλής μετάβασης στα νέα συστήματα.

Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι οι εξής:

1. Η παροχή υπηρεσιών διασφάλισης ποιότητας και τεχνικής υποστήριξης σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., υπηρεσίες οι οποίες  κρίνονται άμεσης προτεραιότητας λόγω της ανάγκης άμεσης υλοποίησης του σχετικού έργου, το οποίο είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο επιχειρησιακά και τεχνικά. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του σχετικού έργου, σε συνδυασμό με την υφιστάμενη λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων στον Οργανισμό και το μεγάλο αριθμό εμπλεκομένων και την απαίτηση συνεχούς ανταλλαγής στοιχείων ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη, δημιουργούν την ανάγκη έγκαιρης και  αξιόπιστης επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

2. Η δημιουργία ενός πλαισίου στο οποίο να είναι με σαφήνεια προσδιορισμένες οι παρακάτω ενότητες:

 • Η επίτευξη των στόχων του σχετικού έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» όπως αυτοί προσδιορίστηκαν και προβλέπονται στο ΕΣΑΑ, πλήρως ευθυγραμμισμένοι με την τρέχουσα στρατηγική του Οργανισμού και τις υφιστάμενες ανάγκες του.
 • Το λειτουργικό μοντέλο και οι σχέσεις της Δ/νσης Πληροφορικής με τον Ανάδοχο του σχετικού έργου, με σκοπό να υπάρχει κοινός, τυποποιημένος και λειτουργικά αποδεκτός τρόπος παροχής υπηρεσιών και επικοινωνίας μεταξύ τους

3. Η οργάνωση και λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης σύμφωνα με τα παρακάτω:

 • Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης που θα δίνει δυνατότητα υποστήριξης:
  o 1 ου επιπέδου, όσον αφορά στα εξής:
   στη χρήση των Υποσυστημάτων και στις διαδικασίες που διεκπεραιώνουν
   σε γενικότερα θέματα που σχετίζονται με τυχόν νέες ή αναβαθμισμένες διαδικασίες
   σε μηνύματα λαθών που οφείλονται σε κακή χρήση των Υποσυστημάτων
  o 2ου επιπέδου, σε θέματα που δεν καλύπτονται από το helpdesk 1ου επιπέδου καθώς και σε σύνθετα τεχνικά προβλήματα που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν οι χρήστες
   Διάθεση του απαραίτητου τεχνικού προσωπικού, η εμπειρία του οποίου είναι ευθύνη του Αναδόχου, ώστε να διασφαλίζεται:
  o η παροχή πληροφοριών / διευκρινήσεων στους χρήστες ή / και διαχειριστές των συστημάτων καθώς και
  o η αποκατάσταση βλαβών
   Εγκατάσταση και χρήση Συστήματος Διαχείρισης Αιτημάτων (Ticket Management System), με όλα τα αναγκαία χαρακτηριστικά στοιχεία των βλαβών/ δυσλειτουργιών
close menu