Πληροφορική

Αύξηση 38% στα 134,5 εκατ. ευρώ τα έσοδα της Ideal Holdings στο εννεάμηνο

Με σημαντική αύξηση των εσόδων κατά 38% στα 134,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα ολοκληρώθηκε το εννεάμηνο για την Ideal Holdings, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η εταιρεία.

Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 19,2 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 22% σε σχλεση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ τα κέρδη προ φόρων στα 15 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 17%. Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων ανέρχεται σε 40,4 εκατ. ευρώ και οι δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου σε 49,3 εκατ. ευρώ.

Εξέλιξη και επιδόσεις των επενδύσεων της IDEAL HOLDINGS

Βιομηχανία

  • Αύξηση των Εσόδων κατά 60% στα € 69,2 εκατ.
  • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 40% στα € 13,5 εκατ.
  • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων κατά 41% στα € 11,6 εκατ.

Πληροφορική

  • Αύξηση των Εσόδων κατά 29% στα € 60,6 εκατ.
  • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 27% στα € 7,5 εκατ.
  • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων κατά 23% στα € 5,4 εκατ.

Οι Proforma Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν τις επιδόσεις των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, δεν είναι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, συντάσσονται για σκοπούς ενημέρωσης και συγκρισιμότητας. Στα αναφερόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της ΒΥΤΕ AE, COLEUS (pty) Ltd και για τις δύο περιόδους από 1/1, ενώ αντίστοιχα έχουν αφαιρεθεί τα αποτελέσματα της ESM Ltd (Three Cents) προκειμένου οι δύο περίοδοι να είναι συγκρίσιμες.

Εν συνεχεία των από 14.11.2022 αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η Εταιρεία εκτιμά ότι η διαδικασία της καταβολής της επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου ποσού €0,12 ανά μετοχή, θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 16 Δεκεμβρίου 2022.

close menu