Στελέχη

Αξιολόγηση Ταλέντων: Τρεις τρόποι για να σχεδιάσουν οι επιχειρήσεις με επιτυχία την ανάπτυξη των ταλέντων τους μέσα στο 2021

Η LHH, ηγέτης στις υπηρεσίες διαχείρισης ταλέντου και επαγγελματικής μετάβασης, εξηγεί γιατί η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού είναι σήμερα περισσότερο επίκαιρη από ποτέ. Το τρέχον περιβάλλον της αγοράς εργασίας απαιτεί νέες δεξιότητες, και οι εταιρείες θα πρέπει πρώτα να ανατρέξουν στους διαθέσιμους πόρους τους, το ήδη υπάρχον δηλαδή δυναμικό τους, να εντοπίσουν τα ταλέντα τους και να καλλιεργήσουν πιθανές δεξιότητες που απαιτούνται σήμερα ή που προβλέπουν πως θα απαιτούνται στο εγγύς μέλλον.

Το ταλέντο και η ανάπτυξή του δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως μια ακόμα δαπάνη για τις επιχειρήσεις. Είναι μια επένδυση ικανή να καθορίσει την αναπτυξιακή δυναμική τους. Για την αποτελεσματική διαχείριση και ανάπτυξη των ταλέντων τους, οι οργανισμοί χρειάζονται δεδομένα και πληροφορίες που θα τους επιτρέψουν να κάνουν έξυπνες και επίκαιρες επενδύσεις σε προγράμματα που θα ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς στόχους τους, καθώς και με τις εξωτερικές μακροοικονομικές τάσεις. Η αξιολόγηση των ταλέντων είναι μια διαδικασία που δημιουργεί ιδέες και προτάσεις για στοχευμένες επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό.

Η αξιολόγηση ενός ταλέντου δεν πρέπει να πραγματοποιείται μόνο στο στάδιο της πρόσληψης

«Η αξιολόγηση συνδέεται συχνά με τη διαδικασία πρόσληψης νέων και άπειρων εργαζομένων», σχολιάζει η Κατερίνα Βουρλογιάννη, Talent Development Director, LHH. «Πρόκειται όμως για μια εσφαλμένη αντίληψη, καθώς οι εταιρείες που λειτουργούν με διορατικότητα έχουν την αξιολόγηση των ταλέντων στο επίκεντρο των διαδικασιών τους σε όλη την πορεία των εργαζομένων στον οργανισμό, αξιοποιώντας τη για τον καθορισμό, τον σχεδιασμό και την ιεράρχηση των ενεργειών που σχετίζονται με την εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους».

Οι τρεις τρόποι με τους οποίους η αξιολόγηση μπορεί να βοηθήσει στον σωστό καθορισμό και την ιεράρχηση των αναγκών ανάπτυξης ταλέντων σε έναν οργανισμό

1. Εντοπισμός δυνατών σημείων και σημείων που έχουν περιθώριο ανάπτυξης στα υπάρχοντα ταλαντούχα στελέχη ενός οργανισμού

Οι αποφάσεις σε σχέση με τις ανάγκες ανάπτυξης ταλέντων σε έναν οργανισμό δεν αρκεί να βασίζονται στις απόψεις των διευθυντικών στελεχών του, οι οποίες είναι σίγουρα σημαντικές και χρήσιμες, όμως δεν επαρκούν. Οι ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τις ανάγκες ανάπτυξης ταλέντων πρέπει να βασίζονται στη συστηματική αξιολόγηση, η οποία αποδίδει μια αντικειμενική εικόνα για τους ανθρώπους που απαρτίζουν έναν οργανισμό και επιτρέπει να ληφθούν αποφάσεις που ευθυγραμμίζονται με τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες του. Αξιοποιώντας τα ευρήματα της αξιολόγησης, ο οργανισμός μπορεί να δώσει προτεραιότητα στην ανάπτυξη ταλέντων σε τομείς που κρίνονται κρίσιμοι για τη συνέχεια της επιχείρησης και να αποφύγει να δαπανήσει πόρους σε ανάπτυξη δεξιοτήτων που οι άνθρωποι του οργανισμού διαθέτουν ήδη σε ικανοποιητικό βαθμό.

2. Κάλυψη κενών σε ταλέντα που έχουν μεγάλη σημασία για τον οργανισμό

Η αποτελεσματική πρόβλεψη και κάλυψη των απαιτήσεων σε νέες και διαφορετικές δεξιότητες αποτελεί ήδη κρίσιμη προτεραιότητα των οργανισμών. Η αξιολόγηση των ταλέντων βοηθά τις εταιρείες:

  • Να προσδιορίσουν τα μελλοντικά κενά δεξιοτήτων στο ανθρώπινο δυναμικό τους
  • Να διερευνήσουν εάν διαθέτουν επαρκή ταλέντα για να καλύψουν τις μελλοντικές τους ανάγκες
  • Να εντοπίσουν κατά πόσο είναι απαραίτητο να προχωρήσουν σε νέες προσλήψεις για την κάλυψη κρίσιμων κενών

Εάν η εταιρεία, μετά από την αξιολόγηση των ταλέντων της, φανεί πως δεν διαθέτει επαρκές προσωπικό για να το αναπτύξει και να το αξιοποιήσει σε κρίσιμες για αυτή λειτουργίες, ή εάν οι δεξιότητες που χρειάζεται μια εταιρεία δεν μπορούν να αναπτυχθούν στο υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό, η προσέλκυση από την αγορά των ταλέντων με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά είναι απαραίτητη. Η υιοθέτηση μιας τέτοιας προσέγγισης που αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της αξιολόγησης επιτρέπει τη δημιουργία μακροπρόθεσμων στρατηγικών που διασφαλίζουν την καλύτερη επιλογή των καταλληλότερων κάθε φορά πηγών άντλησης των ταλέντων, είτε εσωτερικά από τον ίδιο τον οργανισμό είτε εξωτερικά από την αγορά.

3. Εντοπισμός των ταλέντων υψηλών δυνατοτήτων στα οποία αξίζει ο οργανισμός να επενδύσει.

Για να αξιοποιηθεί σωστά η επένδυση σε προγράμματα ανάπτυξης ταλέντων, πρέπει οι εταιρείες να εντοπίσουν πρώτα ποια είναι εκείνα τα ταλέντα που θα τις βοηθήσουν να πετύχουν τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους επιχειρηματικούς τους στόχους.

Είναι σημαντικό οι οργανισμοί σε αυτό το σημείο, να μπορέσουν να διακρίνουν τα στελέχη υψηλών επιδόσεων και τα στελέχη υψηλών δυνατοτήτων. Οι υψηλές επιδόσεις είναι φυσικά πολύ σημαντικές και είναι αυτές που εξασφαλίζουν τα καλά αποτελέσματα του οργανισμού σήμερα. Τα στελέχη υψηλών επιδόσεων είναι αυτά που στους συγκεκριμένους ρόλους επιτυγχάνουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Από την άλλη πλευρά, τα στελέχη υψηλών δυνατοτήτων είναι εκείνα που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά εκείνα που τους επιτρέπουν να προχωρήσουν και να επιτύχουν και σε νέους ή ανώτερους ιεραρχικά ρόλους. Η αξιολόγηση βοηθά τον οργανισμό να εντοπίσει τόσο τα στελέχη υψηλών επιδόσεων όσο και τα στελέχη υψηλών δυνατοτήτων.

Σύμφωνα με την Κατερίνα Βουρλογιάννη, Talent Development Director, LHH, «Η αξιολόγηση προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς στους οποίους οι εταιρείες θα πρέπει να κάνουν τις πιο σημαντικές επενδύσεις για το ανθρώπινο δυναμικό τους, εξοικονομώντας ταυτόχρονα πόρους από δαπάνες σε άλλους τομείς που δεν είναι απαραίτητες. Η σωστή αξιολόγηση επιτρέπει στις εταιρείες να εντοπίσουν έγκαιρα τα ταλέντα, τα οποία θα οδηγήσουν τον οργανισμό στη επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων τους.»

TAGS:

close menu