Κυβέρνηση

Αλλάζου δημόσιες συμβάσεις και απευθείας αναθέσεις – Σε δημόσια διαβούλευση ο 4412/2016

Όπως ειχε ανακοινώσει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στα πλαίσια της ομιλίας του στο 10ο Ετήσιο Συνέδριο e-Govforum, ήρθε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την αλλαγή του νόμου 4412/2016 ο οποίος καθόριζε τον τρόπο που διενεργούνταν οι δημόσιες συμβάσεις και ορίζονται τα όρια των απευθείας αναθέσεων.

Το σχέδιο νόμου που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων», επιδιώκεται η αναμόρφωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις, του νόμου 4412/2016, που ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ καθώς και των νόμων 3433/2006, 3383/2010 και 3978/2011 που ρυθμίζουν θέματα Δημοσίων Συμβάσεων στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας με σκοπό:

α) την απλοποίηση/διασαφήνιση των διατάξεων του νόμου,
β) την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων,
γ) την επιτάχυνση και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων χωρίς εκπτώσεις στο πεδίο της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων,
δ) την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών εργαλείων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων,
ε) τη μείωση του διοικητικού βάρους για τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς
στ) την αύξηση της συμμετοχής των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
ζ) στην αντιμετώπιση παθογενειών του συστήματος δημοσίων συμβάσεων όπως το ζήτημα των υπερβολικά χαμηλών προσφορών και η υπερβολική προσκόλληση στην τυπικότητα έναντι της ουσίας των προσφορών των οικονομικών φορέων.

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.

Πιο συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει την αύξηση των ορίων της απευθείας ανάθεσης, από τις 20.000 ευρώ που είναι σήμερα στις 30.000 ευρώ για προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και μελετών και στις 60.000 ευρώ για δημόσια έργα.

Επίσης, επιδιώκεται η απλοποίηση της διαδικασίας για συμβάσεις έως 30.000 ευρώ και μείωση του διοικητικού βάρους τόσο για τις αναθέτουσες αρχές όσο και τους οικονομικούς φορείς, ενώ προβλέπεται η κατάργηση της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού (έγχαρτος ανοικτός διαγωνισμός).

Συγκεκριμένα, καταργείται η διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού ο οποίος συνήθως δεν διενεργείται με ηλεκτρονικά μέσα. Οι σχετικές διαδικασίες θα πραγματοποιούνται, με τις προβλεπόμενες και ιδίως από την ανοικτή διαδικασία με χρήση εργαλείων e-procurement (ΕΣΗΔΗΣ) σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 30.000 ευρώ. Παράλληλα προβλέπεται απευθείας ανάθεση μέσω ηλεκτρονικών καταλόγων (e – marketplace) με ανώτατο όριο τις 40.000 ευρώ ανά είδος προμηθευόμενου αγαθού.

Σε ό,τι αφορά τα τεχνικά έργα, με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, εισάγεται υποχρέωση της αναθέτουσα αρχής για έργα εκτιμώμενης αξίας άνω του 1 εκατ. ευρώ να αναρτούν τη μελέτη κατασκευής του έργου τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού. Επίσης εισάγεται νέα διάταξη με την οποία προβλέπεται στην περίπτωση των διαδικασιών που διενεργούνται ηλεκτρονικά, η προσκόμιση των πρωτότυπων εγγυήσεων συμμετοχής, πλην εκείνων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, το αργότερο πριν από την ορισθείσα, στα έγγραφα της σύμβασης, ημερομηνία αποσφράγισης των προφορών, οι δε προσφορές που δεν πληρούν την ως άνω απαίτηση δεν αποσφραγίζονται και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Όπως προβλέπεται από το σχέδιο νομου, καθίσταται υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων (ΕΣΗΔΗΣ) από τις αναθέτουσες αρχές σε όλες τις διαδικασίες ανάθεσης με αντικείμενο άνω των 30.000 ευρώ (από 60.000 ευρώ που είναι σήμερα). Επίσης, δίνεται στις αναθέτουσες αρχές η δυνατότητα ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ενεργειών τεχνικής βοήθειας, που ανατίθεται στο πλαίσιο εκτέλεσης συγχρηματοδοτούμενων έργων, μέχρι του ποσού των 60.000 ευρώ κατόπιν προηγούμενης πρόσκλησης τριών τουλάχιστον, εγγεγραμμένων σε αντίστοιχο μητρώο, οικονομικών φορέων. Με την τροποποίηση αυτή αυξάνεται το όριο εφαρμογής της υφιστάμενης διάταξης από 40.000 ευρώ σε 60.000 ευρώ αλλά επιβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή να απευθύνει σχετική πρόσκληση σε τρεις τουλάχιστον οικονομικούς φορείς, οι οποίοι επιλέγονται μεταξύ των εγγεγραμμένων σε κατάλογο προμηθευτών ή και παρόχων υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για το σκοπό εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας, έναντι του ενός οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της υφιστάμενης διάταξης.

Δημόσια διοίκηση

close menu