Υπηρεσίες

2ος γύρος Fuel Pass με συμμετοχή όλων των τραπεζών από την ΚτΠ

Για την εξυπηρέτηση δικαιούχων της επιδότησης καυσίμων οι οποίοι έχουν λογαριασμό σε μικρότερη ή συνεταιριστική τράπεζα, η Κοινωνια της Πληροφορίας προχώρησε σε νέα πρόσκληση με την αποστολή του Τεύχους Πρόσκλησης προς κάθε Οικονομικό Φορέα, που πληροί τις απαιτήσεις για σύναψη σύμβασης/εων Δωρεάς με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 09η/05/2022 και ώρα 12:00μμ.

Αντικείμενο
Δικαιούχοι της επιδότησης είναι φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών), οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020 έως 30.000 ευρώ και έχουν στην κατοχή τους (ή με ποσοστό συνιδιοκτησίας) όχημα, το οποίο κινείται νομίμως στην χώρα (πινακίδες, ασφάλεια εν ισχύ, εξοφλημένα τέλη κυκλοφορίας κ.λπ.). Οι δικαιούχοι δύναται, είτε να λαμβάνουν ψηφιακή, άυλη χρεωστική κάρτα, με διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο, είτε να ζητούν κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι δικαιούχοι, σε τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής τους.

Στην περίπτωση άυλης χρεωστικής κάρτας
Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να είναι αδειοδοτημένος βάσει των προβλέψεων της 2ης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πληρωμές 2015/ 2366 και του αντίστοιχου ελληνικού πλαισίου που καθορίζεται με τον Ν. 4537/2018 και επιπλέον θα πρέπει να είναι εκδότης χρεωστικών καρτών 4-μερών διεθνών σχημάτων εγνωσμένου κύρους, με δική του άδεια.

Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών, χωρίς να συνάπτει πελατειακή σχέση με έκαστο Δικαιούχο, θα εκδίδει και θα διανέμει αποκλειστικά με ψηφιακά μέσα, άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, η οποία θα αξιοποιείται ως το αποκλειστικό μέσο πληρωμής για τη διάθεση της ενίσχυσης των Δικαιούχων και θα καταναλώνεται αποκλειστικά σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων (βάσει κωδικού MCC), όπως αυτές θα καθοριστούν. Το ανωτέρω ποσό δεν θα μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο λογαριασμό ή να γίνει ανάληψη αυτού, και στην άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα δεν θα μπορεί να πιστωθεί άλλο χρηματικό ποσό, εκτός από ποσά που παρέχονται μέσω του Φορέα Υλοποίησης στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος.

Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών θα διανέμει ηλεκτρονικά τις άυλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του εκάστοτε σχετικού αρχείου με τους επιβεβαιωμένους Δικαιούχους όπως θα αποστέλλονται από τον Φορέα Υλοποίησης, και θα διαθέτει εφαρμογή Web καθώς και εφαρμογές για συσκευές iOS και Android στην ελληνική γλώσσα, για την ενεργοποίηση και διαχείριση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών οφείλει να εξασφαλίζει ότι η άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα που εκδίδει, αξιοποιείται υποχρεωτικά μέσω των αντίστοιχων διεθνώς πιστοποιημένων ως προς την ασφάλεια ψηφιακών πορτοφολιών ApplePay και GooglePay κατά τις αγορές σε φυσικά καταστήματα – μέσω των ήδη υφιστάμενων τερματικών αποδοχής καρτών (POS). Επιπλέον ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών δύναται να εξυπηρετεί τους Δικαιούχους στο πλαίσιο του έργου και με δικές του εφαρμογές (web και mobile) ως προς την έκδοση των άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών.

Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών, με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, την 31/07/2022 (ή όπως άλλως οριστεί), οφείλει να απενεργοποιήσει όλες τις διανεμηθείσες κάρτες, και μετά από εκκαθάριση, να επιστρέψει στον Φορέα Υλοποίησης τυχόν αδιάθετα ποσά από τις καταργηθείσες άυλες ψηφιακές κάρτες των Δικαιούχων, καθώς και τυχόν αδιάθετο ποσό που έλαβε από τον Φορέα Υλοποίησης για τον ανωτέρω λόγο. Διευκρινίζεται, ότι δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί υφιστάμενη χρεωστική κάρτα, ακόμα και αν ο πολίτης είναι ήδη πελάτης του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών.

Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει στην ενεργοποίηση και την πίστωση του ποσού στην άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, εφόσον έχει λάβει τόσο το αρχείο ενεργοποιήσεων όσο και τις απαραίτητες εγκρίσεις από τον Φορέα Υλοποίησης για την πίστωση του απαιτούμενου ποσού προς τον Δικαιούχο.

Στην περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό

Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να υποδεχθεί μαζικά καταθέσεις προς πολίτες, οι οποίες θα γίνουν από τον Φορέα προς το IBAN επιλογής του πολίτη, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος ή/και μέσω των διατραπεζικών συστημάτων ΔΙΑΣ. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να απαντάει συστεμικά και εντός (1) ημέρας από την λήψη των αντίστοιχων πληροφοριών, κατά πόσο η συναλλαγή ήταν επιτυχής, και αν όχι να αναφέρει τον λόγο αποτυχίας (π.χ. ο λογαριασμός είναι ανενεργός, το ΑΦΜ δεν είναι (συν-)δικαιούχος του επιλεγμένου λογαριασμού κ.λπ.). Παρόλο που θα μεταφέρονται και δημογραφικά στοιχεία του πολίτη (Όνομα-Επίθετο), ο Πάροχος θα πρέπει να ταυτίζει τον λογαριασμό με το ΑΦΜ του πολίτη, άρα θα πρέπει να υπάρχει σύνδεση IBAN με ΑΦΜ (συν-) δικαιούχων.

Οι πληρωμές/μεταφορές από την Τράπεζα της Ελλάδος θα γίνει προς τον τελικό δικαιούχο πολίτη μέσω των διατραπεζικών συστημάτων της ΔΙΑΣ, με ειδική σήμανση η οποία θα συμφωνηθεί μεταξύ των εμπλεκομένων μερών κατά την φάση της ανάλυσης των προδιαγραφών.

close menu