Τηλεπικοινωνίες

Θετικά αποτελέσματα για το 2019 με επενδυτική σύνεση και ορθή εταιρική διακυβέρνηση της CYTA

Στο πλαίσιο της 6ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της ΑΤΗΚ, η Πρόεδρος του Οργανισμού κα Ρένα Ρουβιθά Πάνου, που είναι επίσης Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου, προέβη σε  απολογισμό των πεπραγμένων του Ταμείου.

Κατά τη Γενική Συνέλευση απηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς ο Εκπρόσωπος του Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών κ. Δώρος Κακουλλής και ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Cyta Ανδρέας Νεοκλέους.

Ακολούθησαν διαδικτυακές παρουσιάσεις από τον Φίλιππο Μαννάρη εκ μέρους των Συμβούλων Γενικής Φύσεως Aon Solutions Cyprus Limited, τον Μαρίνο Θεοδοσίου εκ μέρους των Συμβούλων Αναλογιστών Muhanna & Co και τον Γαβριήλ Ονησιφόρου εκ μέρους των Εξωτερικών Ελεγκτών Ernst & Young Cyprus Ltd.

Στη Γενική Συνέλευση του Ταμείου παρέστη επίσης ο Γιώργος Κολοκασίδης εκ μέρους των Νομικών Συμβούλων Γεώργιος Κολοκασίδης ΔΕΠΕ.

Αφού  ευχαρίστησε τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής, το Γενικό Διευθυντή Νεοκλή Θεοδοτίδη και το προσωπικό του Ταμείου για τη σημαντική τους συμβολή, η Πρόεδρος Ρουβιθά Πάνου εξέφρασε την εκτίμησή της προς τα μέλη του Ταμείου για τη διαχρονική τους συνεισφορά στη θετική πορεία του Οργανισμού.  Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα οικονομικά αποτελέσματα για το περασμένο έτος, υπογραμμίζοντας ότι το Ταμείο σημείωσε πλεόνασμα από επενδύσεις της τάξης των €57,8 εκατ. κατά το 2019.  Η εξέλιξη αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική και συγκρίνεται ιδιαίτερα ευνοϊκά με το έλλειμμα €5,3εκ. που είχε σημειωθεί το έτος 2018 και το αντίστοιχο πλεόνασμα των €34 εκ. που είχε σημειωθεί το 2017.  Ως αποτέλεσμα, το 2019 σημειώθηκε ετήσια αύξηση στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του Ταμε ίου κατά €77εκ., έναντι της αρνητικής μεταβολής ύψους €10εκ. που είχε σημειωθεί το 2018, και έναντι της μικρότερης θετικής μετα βολής ύψους €30,7εκ. που είχε σημειωθεί κατά το 2017.

Η Ρουβιθά Πάνου τόνισε ότι, τα τελευταία χρόνια, εδραιώνεται όλο και περισσότερο η βιωσιμότητα του Ταμείου Συντάξεων. Η Διαχειριστική Επιτροπή έχει καταφέρει, με την υιοθέτηση μιας συνετής επενδυτικής πολιτικής, να δρομολογήσει σημαντικές βελτιωτικές ενέργειες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη θεσμοθέτηση μηχανισμών ελέγχου και παρακολούθησης της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου και της υλοποίησης των σχεδίων δράσεως αναφορικά με προβληματικά έργα του παρελθόντος. Παράλληλα, η ενίσχυση της διαφάνειας και η προσήλωση στους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης έχουν εξορθολογήσει και βελτιώσει σημαντικά τη διαχείριση και την αποτελεσματικότητα του Ταμείου.

Η Διαχειριστική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον, και ιδιαίτερα τη μείωση των επιτοκίων και των αποδόσεων σε πολλές επενδυτικές κατηγορίες, αποφάσισε τον Μάρτιο 2020 τη χάραξη νέας Επενδυτικής Πολιτικής για το Ταμείο, στοχεύοντας σε πιο συντηρητικούς στόχους ως προς την αναμενόμενη απόδοση. Οι αναθεωρημένοι στόχοι συνεπάγονται χαμηλότερο επενδυτικό κίνδυνο και διευκολύνουν τη συνετή διαχείριση των διαθεσίμων του Ταμείου, έτσι ώστε να θωρακιστούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό για να αποδοθούν στα Μέλη του με τη μορφή συντάξεων.

Η κα Ρουβιθά Πάνου αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες επίλυσης των προβληματικών επενδύσεων του παρελθόντος, που αποτελούν μια άλλη μεγάλη πρόκληση για το Ταμείο. Και στον τομέα αυτό, η Διαχειριστική Επιτροπή εστιάζεται στη συνεχή βελτίωση της θέσης του Ταμείου και τον περιορισμό των όποιων αρνητικών εξελίξεων είχαν καταγραφεί κατά τα προηγούμενα έτη από τις εν λόγω επενδύσεις. Ανέφερε επίσης ότι το Ταμείο προβαίνει σε πολύπλοκες αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις, αναδιαρθρώσεις και άλλες ενέργειες, που σκοπό έχουν τη μέγιστη δυνατή ανάκτηση των χρηματικών ποσών που είχαν επενδυθεί σε επισφαλή έργα και την προστασία των περιουσιακών στοιχείων και συμφερόντων των μελών του.

Αναφορικά με τις ενέργειες της Cyta για κάλυψη του διαχρονικού αναλογιστικού ελλείμματος του Ταμείου, η κα Ρουβιθά Πάνου ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Cyta, σε συνεννόηση με τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου, αξιολόγησε τις δύσκολες διεθνείς και τοπικές οικονομικές συγκυρίες και αποφάσισε να αυξήσει την ήδη υψηλή ετήσια εισφορά της Cyta προς το Ταμείο σε €23εκ. για το 2019. Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω απόφασης, το Αναλογιστικό Έλλειμμα του Ταμείου αναμένεται, με τα ισχύοντα δεδομένα, να καλυφθεί σε 8,65 χρόνια από σήμερα.  Σημειώνεται ότι η μέγιστη περίοδος που προνοεί η νομοθεσία για κάλυψη αντίστοιχων αναλογιστικών ελλειμμάτων ανέρχεται σε 15 έτη.  Σύμφωνα με την πρακτική του Ταμείου, η Αναλογιστική Μελέτη και το εκάστοτε σχέδιο ανάκαμψης επανεξετάζονται και αναθεωρούνται σε ετήσια βάση, ανάλογα με τα ισχύοντα δεδομένα.

Τα μέλη του Ταμείου που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση, καθώς και όλες οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις του προσωπικού, αντιμετώπισαν θετικά τα όσα παρουσίασε η Πρόεδρος της Cyta και χαιρέτισαν με ικανοποίηση τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου και της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου.

TAGS:

close menu