Έργα - Εγκαταστάσεις

Σε EY-OTE-Real Consulting τα big data του Δημοσίου έναντι 18,4 εκατ. ευρώ

Υπογράφηκε η σύμβαση ανάμεσα στην Κοινωνία της Πληροφορίας και την κοινοπραξία των εταιρειών EY-OTE-Real Consulting για το έργο “Υλοποίηση Κεντρικού Κόμβου Διαχείρισης και Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων Μεγάλου Όγκου (Big Data). To έργο, προϋπολογισμού 18,4 εκατ ευρώ αφορά στην αροχή πληροφόρησης τόσο προς κυβερνητικούς χρήστες (κυβέρνηση, δημόσιες υπηρεσίες, κλπ.) όσο και προς εξωτερικούς χρήστες (π.χ. πολίτες, ανεξάρτητες αρχές, θεσμοί, κλπ.), ώστε να υποστηρίζεται επαρκώς ο κυβερνητικός στρατηγικός σχεδιασμός, η διαχείριση κρίσεων, η παρακολούθηση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες, ο σχεδιασμός νέων υπηρεσιών και γενικότερα η υποστήριξη της διαδικασίας παροχής ενημέρωσης/ πληροφόρησης και της λήψης αποφάσεων.

Οι αναφορές και οι αναλύσεις που θα παρέχονται από τον Κεντρικό Κόμβο Διαχείρισης και Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων Μεγάλου Όγκου κατηγοριοποιούνται στους εξής βασικούς πυλώνες: Οικονομία και Ανάπτυξη, Κοινωνικές Δομές και Υπηρεσίες, Περιβάλλον και Υποδομές.

Με τη δημιουργία του έργου μερικά από τα οφέλη είναι τα εξής :

  • Η ενοποίηση της πληροφορίας από πολλαπλά πηγαία συστήματα σε μια ενιαία υποδομή και σε ένα κοινό μοντέλο δεδομένων.
  • Η διατήρηση ιστορικότητας της πληροφορίας.
  • Η δημιουργία ενός ενιαίου και κοινού λεξικού δεδομένων.
  • Ο καθορισμός του πλαισίου Διακυβέρνησης της Πληροφορίας.
  • Η χρήση τεχνικών Big Data και ειδικά στο δημόσιο υπολογιστικό νέφος.
  • Η δημιουργία ενός και μόνο κεντρικού Κόμβου.
  • Η δημιουργία έτοιμων αναφορών και αναλύσεων.
  • Η Πολιτεία αποκτά τη δυνατότητα να αξιοποιήσει εργαλεία Data Analytics στον σχεδιασμό των κρατικών υπηρεσιών.

O κόμβος που θα δημιουργηθεί να συλλέγει τα δεδομένα του από συστήματα που υποστηρίζουν εσωτερικές διαδικασίες του Δημοσίου, όπως το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής του ΓΛΚ (Gov ERP), το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΣΔΑΔ) και το Σύστημα Μισθοδοσίας (Ενιαία Αρχή Πληρωμών)

close menu