Έργα - Διαγωνισμοί

Σε Δημόσια Διαβούλευση το έργο «Ψηφιακές Εφαρμογές Πολιτικής Προστασίας και συναφείς υπηρεσίες»

Το έργο είναι προϋπολογισμού 11 εκατ. ευρώ

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε ανακοινώνει τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά σε Ηλεκτρονικό Ανοικτό Άνω των Ορίων Διαγωνισμό για το έργο «Ψηφιακές Εφαρμογές Πολιτικής Προστασίας και συναφείς υπηρεσίες», με χρηματοδότηση την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση παρατηρήσεων / προτάσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης, το οποίο επισυνάπτεται.

Οι παρατηρήσεις, προτάσεις ή και τα σχόλια που υποβάλλονται στη διαβούλευση θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα, με αναφορά της συγκεκριμένης ενότητας, παραγράφου ή και υποπαραγράφου στην οποία αναφέρονται, με πλήρη τεκμηρίωση. Επίσης, πρέπει να δίνονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα (Επωνυμία, e-mail) που υποβάλει σχόλιο / παρατήρηση / πρόταση.

Σκοπός της προτεινόμενης Δράσης είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση εξειδικευμένων ψηφιακών εφαρμογών για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου και αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Οι εφαρμογές που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της προτεινόμενης δράσης είναι οι εξής:

  • Εθνικό Μητρώο Κρατικής Αρωγής σε πληττόμενους από θεομηνίες (Ε.Μ.Κ.Α.)
  • Πληροφοριακό Σύστημα Ενιαίου Μητρώου Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.)
  • Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης και Συμμόρφωσης GDPR & συναφείς υπηρεσίες
  • Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης σχέσεων και επικοινωνιών με πολίτες και επιχειρήσεις και λοιπές υποστηρικές εφαρμογές
close menu