Έργα - Εγκαταστάσεις

Σε 12 ανάδοχους το GDPR του Δημοσίου

Σε 12 ανάδοχους κατακύρωσε η Κοινωνία της Πληροφορίας το έργο για την συμμόρφωση με τον ευρωπαϊκό κανόνα προστασίας προσωπικων δεδομένων. Ο διαγωνισμός «Υποστήριξη προς δημόσιους φορείς με στόχο τη συμμόρφωση προς τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία δεδομένων GDPR (General Data Protection Regulation), όπως αυτός ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία, κατακυρώθηκε στους ακόλουθους οικονομικούς φορείς:

 • «Grant Thornton – Nova».
 • «ΟΤΕ – Priority Quality Consultants».
 • «DBC diadikasia – Bee Group».
 • «Cosmos Business Systems – Planet».
 • Profile.- EY.- «Deloitte – Vodafone».
 • «Space Hellas – Σαμαράς και Συνεργάτες».
 • Άποψη.
 • Master.
 • KPMG.
 • «Αdvanced Quality Services – Performance».

Αντικείμενο της Συμφωνίας-Πλαίσιο

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη φορέων του δημοσίου στη συμμόρφωση τους με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων GDPR (General Data Protection Regulation). Οι υπηρεσίες παρέχονται σε δικαιούχους φορείς (ενδεικτικά αναφέρονται: Κεντρική Κυβέρνηση – Νομικά Πρόσωπα Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημόσιες Eπιχειρήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Α.Ε, Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και εποπτευόμενοι φορείς αυτών, Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημόσια Νοσοκομεία / Υγειονομικοί Φορείς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Βιβλιοθήκες), ανάλογα με το μέγεθός τους και τον βαθμό προετοιμασίας τους για τη συμμόρφωσή τους με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων GDPR (General Data Protection Regulation). Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 11,5 εκατ. ευρώ.

Οι ενότητες εργασιών είναι συνοπτικά οι ακόλουθες:

 • Αποτύπωση, σχεδιασμός και μελέτη εφαρμογής για τη συμμόρφωση με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR.
 • Υπηρεσίες καταγραφής δεδομένων, αρχείων καταγραφής και κατηγοριοποίησή τους, βάσει του Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού GDPR.
 • Διαμόρφωση πολιτικής ασφάλειας.
 • Επιχειρησιακή συμμόρφωση με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR.
 • Διοίκηση του έργου του Συμβούλου.
close menu