Έργα - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση της ΚτΠ στις Uni Systems/Pwc & Real Consulting για δεσμευτικές προσφορές του έργου Gov-ERP ύψους 24,3 εκατ. ευρώ

Πρόσκληση στην κοινοπραξία εταιρειών Uni Systems-PriceWaterHouseCoopers-Real Consulting για την υποβολή προσφοράς για το έργο «Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση (gov-ERP)» απεύθυνε η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Η κοινοπραξία θα πρέπει να υποβάλει Εξατομικευμένη Προσφορά για τη σύναψη της 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης με τίτλο: «Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Διαχείρισης (ΟΠΣΥΔΔ)». Το έργο είναι προϋπολογισμού 24,28 εκατ. ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», καθώς και από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Η πρόσκληση αφορά στην παροχή υπηρεσιών των παρακάτω κατηγοριών:

 • Μελέτη Υλοποίησης – Ανάλυσης Απαιτήσεων
 • Μελέτη εναλλακτικών σεναρίων μετάπτωσης στο νέο σύστημα
 • Υπηρεσίες υλοποίησης των εφαρμογών του ΟΠΣΥΔΔ, με αναβάθμιση και αξιοποίηση της υφιστάμενης λειτουργικότητας και των δεδομένων του ΟΠΣΔΠ, καθώς και της λειτουργικότητας του Συστήματος Ενοποίησης Χρηματοοικονομικών Αναφορών Γενικής Κυβέρνησης. Το ΟΠΣΥΔΔ θα συμπεριλάβει / ενοποιήσει και τη λειτουργικότητα όποιου άλλου συστήματος χρησιμοποιείται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τις ανάγκες που αφορούν το έργο. (π.χ. ΜΔ, ΔΕΚΟ)
 • Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης
 • Υπηρεσίες Μετάπτωσης Δεδομένων (Data Migration)
 • Υπηρεσίες HelpDesk
 • Υπηρεσίες Εγγύησης
 • Υπηρεσίες Διοίκησης του Έργου
 • Παροχή αδειών λογισμικού
 • Παροχή υπό μορφήν υπηρεσίας της απαιτούμενης υποδομής για την ανάπτυξη και τον έλεγχο του ΟΠΣΥΔΔ

Η πρόσκληση περιλαμβάνει επιπλέον και υπηρεσίες υποστήριξης, οι οποίες θα ενεργοποιούνται σταδιακά, εκτιμώντας τις τρέχουσες ανάγκες του έργου Οι υπηρεσίες αυτές ειδικότερα είναι οι εξής:

 • Υπηρεσίες Υποστήριξης Πιλοτικής Λειτουργίας
 • Υπηρεσίες Υποστήριξης Δοκιμαστικής Λειτουργίας

Για περισσότερες πληροφορίες, ΕΔΩ

close menu