Έρευνα & Καινοτομία

Πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την Απονομή Βραβείων Ελλήνων Εφευρετών από τον ΟΒΙ

Ο ΟΒΙ στο πλαίσιο του επετειακού εορτασμού 100 ετών από την πρώτη κατοχύρωση εφεύρεσης με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκηρύσσει την 4η Απονομή Βράβευσης Ελλήνων Εφευρετών.

Συνεχίζοντας τον θεσμό που με πρωτοβουλία του εγκαινίασε το 2002, και με σκοπό την υλική και ηθική ανταμοιβή διακεκριμένων εφευρετών για τη συμβολή τους στην τεχνολογική πρόοδο και την ενίσχυση της εφευρετικής καινοτομίας στη χώρα μας, ο ΟΒΙ προσκαλεί όλους τους εφευρέτες οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και δραστηριοποιούνται σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), αλλά και ως ανεξάρτητα φυσικά πρόσωπα με κατοχυρωμένες ευρεσιτεχνίες, να συμμετέχουν στον διαγωνισμό.

Αναλυτικότερα:

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας προκηρύσσουν τον 4ο Διαγωνισμό Απονομής Βραβείων σε διακεκριμένες εφευρέσεις οι οποίες συνέβαλλαν ή μπορούν να συμβάλλουν στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας (Νόμος 1733/1987 άρθρο 20, και ΚΥΑ14113/ΕΦΑ/3850/13.01.2003).

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων σύστησε Επιτροπή Αξιολόγησης Εφευρέσεων η οποία προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

Τα Βραβεία θα απονεμηθούν σε τρεις κατηγορίες εφευρετών, οι οποίοι πραγματοποίησαν την εφεύρεση:

 1. Στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος για λογαριασμό Πανεπιστημίου ή Ερευνητικού Κέντρου.
 2. Ως εργαζόμενοι σε Μικρομεσαία Επιχείρηση.
 3. Ως ανεξάρτητα φυσικά πρόσωπα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι αναφέρονται ως εφευρέτες σε Εθνικές αιτήσεις, σε Ευρωπαϊκές ή Διεθνείς αιτήσεις για χορήγηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας που συμπεριλαμβάνουν την Ελλάδα ως χώρα προσδιορισμού, ή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας που έχουν εισέλθει στην εθνική φάση.

Για τη συμμετοχή πρέπει επιπλέον να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 • κατά τη στιγμή της κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση Ελληνικού ή Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ή της Διεθνούς αίτησης, ο εφευρέτης είχε μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα,
 • η ημερομηνία προτεραιότητας της αίτησης (εφόσον υπάρχει) ή η ημερομηνία κατάθεσης (εφόσον δεν υπάρχει ημερομηνία προτεραιότητας) είναι μεταγενέστερη της 1ης Σεπτεμβρίου  2015,
 • η αίτηση έχει δημοσιευθεί ή το δίπλωμα έχει χορηγηθεί μέχρι και την 31η Αυγούστου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι εφευρέτες θα πρέπει μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2020 να  συμπληρώσουν και να καταθέσουν στον ΟΒΙ το αναρτημένο στην ιστοσελίδα του έντυπο αιτήματος, το οποίο περιλαμβάνει:

 • το ονοματεπώνυμο του εφευρέτη/εφευρετών και την ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας,
 • τον αριθμό της αίτησης χορήγησης ή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
 • τον τίτλο της εφεύρεσης, όπως αυτός αναφέρεται στην αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
 • αντίγραφο της δημοσιευμένης αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Επιπλέον, και προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους, μπορούν να επισυνάπτουν, σε χαρτί ή οπτικοακουστικό υλικό, οποιαδήποτε στοιχεία επιθυμούν να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση της εφεύρεσής τους, όπως:
Σύντομη έκθεση των πλεονεκτημάτων της εφεύρεσης και της συμβολής της (ή της δυνητικής συμβολής της) στην τεχνολογική εξέλιξη της χώρας, στοιχεία που αφορούν την εκμετάλλευση της εφεύρεσης, καθώς και στοιχεία που αφορούν την προστασία της εφεύρεσης διεθνώς (π.χ.  χορηγημένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας).

Η αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (USB stick),  η δε συμπλήρωση όλων των παραπάνω στοιχείων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση των εφευρέσεων από την Επιτροπή θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 • Εμπεριέχουν ιδιαίτερη εφευρετική δραστηριότητα.
 • Έχουν σημαντικές προοπτικές για να συμβάλλουν στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας.
 • Η Έκθεση Έρευνας δεν περιέχει έγγραφα της προϋπάρχουσας στάθμης της τεχνικής που προσβάλουν το νέο ή το εφευρετικό της εφεύρεσης (κατηγορίες Χ ή Υ).

Το έντυπο της αίτησης και σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.obi.gr.

Διεύθυνση ΟΒΙ:  Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου
Αρμόδια υπάλληλος: Γιώτα Κατσούλα, Τ: 210 6183619, Email: [email protected]

Η τελική έγκριση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής, και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την απονομή χρηματικών βραβείων. Τα βραβεία θα προσφέρει ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στους  διακεκριμένους εφευρέτες, σε ειδική τιμητική τελετή.

TAGS:

close menu